Βέροια

Μέριμνα Ατόμων με Αυτισμό: Τιμωρούμαστε επειδή έχουμε παιδιά ΑμεΑ

………………….

 

 // Παλεύουμε και θα συνεχίσουμε να είμαστε πρώτοι στις επάλξεις, για τα παιδιά μας, για τις ανάγκες τους και την ποιοτική τους εκπαίδευση και διαβίωση. //

………………….

Υποχρέωση εμβολιασμού παιδιών με αναπηρίες σε ΚΔΑΠ ΑμεΑ και ΚΔΗΦ στις ηλικίες από 5 ως 18 ετών

Η Μέριμνα Ατόμων με Αυτισμό ως μέλος του άτυπου πανελλήνιου συντονιστικού δικτύου φορέων, συνυπογράφει την παρακάτω επιστολή διαμαρτυρίας που αφορά τον υποχρεωτικό εμβολιασμό παιδιών ηλικίας 5 έως 18 ετών, ως βασική προϋπόθεση παρακολούθησης  ΚΔΑΠ ΑΜΕΑ.


 Αξιότιμοι κυρίες- οι,

Είμαστε ένα  άτυπο συντονιστικό όργανο –Πανελλαδική Ομάδας 12 Γονεϊκών Φορέων – συλλογικοτήτων  γονέων ατόμων με αυτισμό.

Μας προέκυψε ένα θέμα που αφορά τους κανονισμούς υποχρεωτικού εμβολιασμού στις ηλικιακές ομάδες ανήλικων ΑμεΑ  (5 ως 12 ετών) σε σχέση με τα ΚΔΑΠ ΑμεΑ όλης της επικράτειας.

Το θέμα έχει ως εξής:  Στα mail φορέων που διαθέτουν ΚΔΑΠ  ΑμεΑ της Μακεδονίας  εστάλη πριν 3 μέρες σχετική ανακοίνωση από την ΕΕΤΑΑ που αναφέρει ότι ο εμβολιασμός των παιδιών και κάτω από 12 ετών είναι υποχρεωτικός για τη συμμετοχή τους ως ωφελούμενα στα προγράμματα ΚΔΑΠ ΑμεΑ. Αυτό  θορύβησε φυσικά φορείς από όλη την Ελλάδα που απόρησαν και αντιδρούν  για την εξέλιξη αυτή.

Αναρωτηθήκαμε όλοι τα εξής και θέτουμε ξεκάθαρα τους προβληματισμούς μας, αλλά και την αντίθεσή μας στην επιβολή μιας τέτοιας οδηγίας, που ξαφνικά δόθηκε ως σημείωση από την ΕΕΤΑΑ και μάλιστα μόνο στην Περιφέρεια Μακεδονίας.

Να ξεκινήσουμε με την απάντηση του Συνηγόρου του Πολίτη σε σχετικές αναφορές σχετικές με την υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού και από την προηγούμενη ήδη περίοδο που αφορούσε τις ηλικίες 12- 18 ετών, αλλά και τρέχοντα μέσα στην περίοδο 2021- 2022 νομοθετήματα , ΚΥΑ ή εγκυκλίους σχετικά με το θέμα.

Ο Συνήγορος του Πολίτη στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του κατά το άρ. 103 § 9 του Συντάγματος και τον ν. 3094/2003, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, εξετάζει αναφορές γονέων, νομίμων εκπροσώπων σε σχέση με το ζήτημα του υποχρεωτικού εμβολιασμού κατά του COVID -19 των παιδιών τους με αναπηρίες, ως προϋπόθεση προκειμένου να ενταχθούν σε δομές ΚΔΑΠΑμεΑ ή ΚΔΗΦ με άρνηση εγγραφής σε διαφορετική περίπτωση.

Το Υπουργείο Εργασίας εξέδωσε εγκύκλιο (αρ. πρωτ. 63877/31.08.2021), που αναφέρει ότι «σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 206 του ν. 4820/2021 (Α΄130) και για επιτακτικούς λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας, μετά την 16η Αυγούστου 2021, κάθε ωφελούμενος που εισέρχεται στα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών και Ατόμων με Αναπηρία (ΚΔΑΠΑμεΑ) και στα Κέντρα Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας (ΚΔΗΦ) πρέπει υποχρεωτικά να είναι πλήρως εμβολιασμένος κατά του κορονοϊού COVID -19, τηρουμένων των οδηγιών εμβολιασμού, ανά ηλικιακή ομάδα, όπως αυτές έχουν καθοριστεί από την αρμόδια επιτροπή εμβολιασμού. Δεν έχουν υποχρέωση εμβολιασμού όσοι έχουν αποδεδειγμένους λόγους υγείας που εμποδίζουν τη διενέργειά του σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην υπ.αρ.Δ1α/Γ.Π.οικ.50993/2021 (ΦΕΚ 3794, Β΄) ΚΥΑ». Συνεπεία αυτής της εγκυκλίου δεν γίνονται δεκτά παιδιά με αναπηρίες που δεν έχουν εμβολιαστεί σε ΚΔΑΠ ΑμεΑ και ΚΔΗΦ.

Η διάταξη στις υπό περίπτωση δομές εντάσσει εκτός από τις δομές κλειστής κοινωνικής φροντίδας και ορισμένες δομές ανοιχτής φροντίδας, ειδικότερα τα :

«(ια) Κέντρα Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας της απόφασης του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων υπό στοιχεία Π4α οικ.4633/1993 (Β’ 789).

(ιβ) Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών και Ατόμων με Αναπηρία (ΚΔΑΠΑμεΑ) του άρθρου 2 του ν. 4756/2020 (Α’ 235)».

Η παρ. 1β του άρθρου 206 του νόμου 4820/2021 (ΦΕΚ Α΄130) προβλέπει ότι, πέραν του προσωπικού στις δομές αυτές, «[γ]ια επιτακτικούς λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας, μετά την παρέλευση της προθεσμίας της παρ. 6 (την 16η Αυγούστου 2021), κάθε νεοεισερχόμενος φιλοξενούμενος στις ανωτέρω μονάδες πρέπει υποχρεωτικά να είναι πλήρως εμβολιασμένος κατά του κορονοϊού COVID-19. » εκτός από όσους έχουν αποδεδειγμένα λόγους υγείας που εμποδίζουν τη διενέργεια του εμβολίου (παρ.4).

Η προαναφερθείσα εκδοθείσα εγκύκλιος που στηρίζεται σε αυτή την παράγραφο προβληματίζει ιδίως αναφορικά με τον θεωρούμενο υποχρεωτικό εμβολιασμό παιδιών με αναπηρίες, ως όρο ένταξης σε ΚΔΑΠΑμεΑ και ΚΔΗΦ. Αλλά και η ίδια η διάταξη του άρθρου 206, παρ. 1β, η οποία αφορά σε υποχρεωτικό εμβολιασμό ατόμων με αναπηρίες εγείρει νομικό προβληματισμό.

Καταρχάς, στο νομοθέτημα (ν.4820/2021 Α΄130), προβλέπεται εξουσιοδοτική διάταξη1 για την έκδοση κανονιστικού πλαισίου, συγκεκριμένα Κοινής Υπουργικής Απόφασης, με την οποία δύνανται να εξειδικεύονται και να επεκτείνονται οι κατηγορίες προσώπων που υποχρεούνται σε εμβολιασμό. Από τη διερεύνηση δεν προέκυψε ότι έχει εκδοθεί η κατ’ εξουσιοδότηση της διάταξης ΚΥΑ.

Αντί αυτής εκδόθηκε η εν λόγω εγκύκλιος (αρ. πρωτ. 63877/31.08.2021) η οποία επιβάλλει υποχρεωτικό εμβολιασμό σε ανήλικα και ενήλικα άτομα με αναπηρίες. Η εγκύκλιος φαίνεται να επεκτείνει, τις κατηγορίες προσώπων που υποχρεούνται σε εμβολιασμό χωρίς τη νόμιμη εξουσιοδότηση (άρθρο 206, παρ. 7α και έκδοση ΚΥΑ), δηλαδή δεν διευκρινίζει μόνο ζητήματα αναφορικά με κάθε «νεοεισερχόμενο φιλοξενούμενο» στις αναφερόμενες μονάδες, όπως αναφέρει η διάταξη, αλλά επιβάλλει τον εμβολιασμό σε «κάθε ωφελούμενο» ειδικά σε ΚΔΑΠαμεα και ΚΔΗΦ.

Η διευκρίνιση της εγκυκλίου “… τηρουμένων των οδηγιών εμβολιασμού, ανά ηλικιακή ομάδα, όπως αυτές έχουν καθοριστεί από την αρμόδια επιτροπή εμβολιασμού….” αναγνωρίζει ότι μεταξύ του πληθυσμού σε δομές κοινωνικής φροντίδας περιλαμβάνονται διαφορετικές ηλικιακές ομάδες άρα και ανήλικοι. Στο σημείο αυτό παρατηρείται ότι, το γεγονός ότι η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμού έχει κρίνει ότι η συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα (παιδιά εφηβικής ηλικίας) δύναται να εμβολιαστεί δεν σημαίνει ότι μπορεί να υποστηρίζεται ο υποχρεωτικός εμβολιασμός του συνόλου του ευάλωτου και ετερογενή πληθυσμού παιδιών με αναπηρίες και μάλιστα από την ηλικία των 5 ετών και άνω. Εξάλλου και η ίδια η επιτροπή τονίζει ότι για τον εμβολιασμό των παιδιών είναι απαραίτητη η συγκατάθεση των γονέων μετά από ενημέρωση όπως προβλέπει ο Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας.

Πέρα από την νομικά έωλη εγκύκλιο, η διάταξη του άρθρου 206 του νόμου 4820/2021 (Α΄130) είναι προβληματική καθαυτή. Αναφέρει την υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού αναφορικά με τους «νεοεισερχόμενους φιλοξενούμενους» σε δομές κοινωνικής φροντίδας δίνοντας την εντύπωση ότι ο νομοθέτης έχει κατά νου τις δομές κλειστής κοινωνικής φροντίδας, όπως είναι τα ιδρύματα χρονίως πασχόντων όπου άνθρωποι με αναπηρίες ή ηλικιωμένοι φιλοξενούνται και διαβιούν όλοι μαζί μόνιμα υπό τη φροντίδα της πολιτείας. Ο όρος «φιλοξενούμενους»  χρησιμοποιείται στις περιπτώσεις κλειστών δομών μόνιμης διαβίωσης.

Αντίθετα, τα ΚΔΑΠ ΑμεΑ και τα ΚΔΗΦ αποτελούν κοινωνικές δομές ανοιχτής φροντίδας, οι οποίες στηρίζουν την οικογένεια και τα άτομα με αναπηρίες τα οποία απασχολούνται και συμμετέχουν σε αυτές, χωρίς να «φιλοξενούνται» ή να διαβιώνουν όπως συμβαίνει στις προνοιακές δομές κλειστής φροντίδας. Στις δομές κλειστής φροντίδας ένα άτομο μπορεί να είναι «νεοεισερχόμενο», μεταξύ αυτών που διαβιούν μόνιμα, ενώ στην περίπτωση των ΚΔΑΠΑμεΑ και των ΚΔΗΦ η ένταξη όλων των ατόμων που προσέρχονται γίνεται κάθε έτος με εγγραφή κατά την έναρξη του σχολικού έτους χωρίς να έχει, εν προκειμένω, ούτε πρακτική εφαρμογή – σε σχέση με την πανδημία- η έννοια του «νεοεισερχόμενου».

Στο σημείο αυτό πρέπει να σημειωθεί ότι τις αποφάσεις για τα άτομα με αναπηρίες που απασχολούνται σε δομές ανοιχτής κοινωνικής φροντίδας τις λαμβάνουν οι έχοντες τη γονική μέριμνα ή τη δικαστική συμπαράσταση και τη φροντίδα τους σε αντίθεση με τα άτομα σε δομές κλειστής κοινωνικής φροντίδας των οποίων η πραγματική φροντίδα έχει ανατεθεί στην Πολιτεία και οι αποφάσεις λαμβάνονται ως επί το πλείστον από εκπροσώπους της.

Περαιτέρω, η συγκεκριμένη διάταξη δεν διευκρινίζει ρητά ότι ο υποχρεωτικός εμβολιασμός αφορά και σε ανήλικα άτομα, ωσάν να μην έγινε σαφώς αντιληπτό από το νομοθέτη ότι αποφαίνεται για ένα μέτρο που αφορά σε παιδιά και πρέπει να διασφαλίσει αυξημένη προστασία με ειδική ρύθμιση. Προκύπτει μόνο έμμεσα από το νομικό πλαίσιο που προβλέπει ποιοι είναι οι συμμετέχοντες στις υπό περίπτωση δομές ΚΔΑΠΑμεΑ και ΚΔΗΦ ότι η διάταξη αφορά και σε παιδιά. Επισημαίνεται ότι δεν υφίσταται έως σήμερα υποχρεωτικότητα εμβολιασμού κατά του COVID -19 σε ανήλικους, άλλους από την περίπτωση της διάταξης του άρθρου 206 που επιβάλλει υποχρέωση εμβολιασμού μόνο των παιδιών με αναπηρίες.

Το επιχείρημα της δικαστικής κρίσης σε σχέση με την αμφισβήτηση αναφορικά με τη συνταγματικότητα του υποχρεωτικού εμβολιασμού είναι η προστασία της δημόσιας υγείας. Στην εν λόγω περίπτωση, ωστόσο, το προσωπικό των δομών κοινωνικής φροντίδας υποχρεούται να εμβολιαστεί άρα δεν αιτιολογείται επαρκώς με ποιο τρόπο τα ανεμβολίαστα παιδιά με αναπηρίες που έρχονται σε επαφή μόνο με εμβολιασμένο προσωπικό σε ΚΔΑΠΑμεΑ ή ΚΔΗΦ αποτελούν κίνδυνο για τη δημόσια υγεία περισσότερο από τα παιδιά στα σχολεία, ειδικά όταν το εκπαιδευτικό προσωπικό δεν είναι υποχρεωτικά εμβολιασμένο ενώ ο συγχρωτισμός είναι πολύ μεγαλύτερος.

Περαιτέρω, σκοπός των δομών ανοιχτής κοινωνικής φροντίδας είναι η δημιουργική απασχόληση, η κοινωνική ένταξη και η βελτίωση της ποιότητας ζωής τους μέσω της απόκτησης δεξιοτήτων αυτοεξυπηρέτησης, η αποκατάσταση και η στήριξη των οικογενειών, προστατεύοντάς τα ανήλικα ή ενήλικα άτομα με αναπηρίες από κοινωνικό αποκλεισμό, παραμέληση, ενδεχόμενη ενδοοικογενειακή βία και ιδρυματοποίηση. Τυχόν αποκλεισμός τους από τις υποστηρικτικές δομές ανοιχτής κοινωνικής φροντίδας ελλοχεύει κινδύνους για τα ίδια.

Τα παιδιά χωρίς αναπηρίες σε ΚΔΑΠ ή με ελαφριές δεν υποχρεούνται σε εμβολιασμό σε αντίθεση με αυτά με βαριές αναπηρίες σε ΚΔΑΠΑμεΑ. Συγκεκριμένα τα ΚΔΑΠ παιδιών τυπικής ανάπτυξης, τα οποία απασχολούν ανήλικους μεταξύ των οποίων και παιδιά με ελαφριές αναπηρίες (άρθρο 2, παρ.1, του ν. 4756/2020, ΦΕΚ Α’ 235), αποτελούν δομές ανοιχτής κοινωνικής φροντίδας υπό το Υπουργείο σας που δεν έχουν ενταχθεί στη συγκεκριμένη διάταξη του άρθρου 206 του ν. 4820/2021 (Α΄130), η οποία επιβάλλει τον υποχρεωτικό εμβολιασμό κατά του κορωνοϊού ούτε καν σε σχέση με το προσωπικό των ΚΔΑΠ.

Η υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού σε παιδιά με αναπηρίες ως προϋπόθεση για ένταξη σε ΚΔΑΠ ΑμεΑ ή ΚΔΗΦ σε αντίθεση με την απρόσκοπτη ένταξη παιδιών σε ΚΔΑΠ, όπου ούτε καν το προσωπικό υποχρεούται να εμβολιαστεί, φέρει το συνομήλικο ανήλικο πληθυσμό σε κατάσταση ανισότητας στη βάση της αναπηρίας σε σχέση με τυχόν κινδύνους του εμβολιασμού. Η πρόθεση του νομοθέτη να επιβάλλει υποχρεωτικότητα εμβολιασμού σε πληθυσμό ανηλίκων με βαριές αναπηρίες σε αντίθεση με τους συνομηλίκους τους αλλά και σε αντίθεση με άλλους ενήλικους προβληματίζει. Τα παιδιά με αναπηρία υφίστανται διάκριση λόγω της αναπηρίας τους αντίθετα με ότι επιτάσσουν διατάξεις νομοθετημάτων αυξημένης ισχύος  (ν. 2101/1992 αρ.2 και ν.4074/2012 αρ. 2,7).

Παράλληλα δεν προκύπτει ότι έχουν ληφθεί υπόψη οι ειδικές συνέπειες που ενδέχεται να έχει η εφαρμογή μίας διάταξης μείζονος κοινωνικής σημασίας για άτομα με αναπηρίες όπως προβλέπεται από τη νομοθεσία που αφορά στην εφαρμογή της Σύμβασης για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες (Άρθρο 68, Ν. 4488/2017 (ΦΕΚ Α 137)

Επίσης στις πληθώρα εγκυκλίων που εκδόθηκαν (η νεότερη προς αντικατάσταση της παλαιότερης)  4-12-2021 , 11-12-2021 , 17-12-2021 , 24-12-2021 , 30-12-2021, 28-1-2022 και σε επόμενες , προς ενημέρωση για τα νέα μέτρα ,  αναφέρεται το εξής : …..ιβ) Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών και Ατόμων με Αναπηρία (ΚΔΑΠ ΑμεΑ) του άρθρου 2 του ν. 4756/2020 (Α’ 235) αναφέρει:

Ωστόσο  ούτε  ΚΥΑ και σχετικοί εγκύκλιοι ΔΕΝ εκδόθηκαν ποτέ και δεν καλύπτουν τις ηλικιακές ομάδες των ΑμεΑ από 5 ως 12 ετών σε καμία περίπτωση.

Τέλος, προκύπτει διχασμός, ασυνέπεια και ασυνέχεια της Δημόσιας Διοίκησης αναφορικά με τα μέτρα πρόληψης κατά του κορονοϊού, καθώς τα ίδια αυτά παιδιά που καλούνται να εμβολιαστούν υποχρεωτικά προκειμένου να γίνουν δεκτά σε ΚΔΑΠΑμεΑ , φοιτούν σε γενικά ή ειδικά σχολεία όπου ο αριθμός παιδιών ανά τάξη είναι μεγαλύτερος ,όπως και ο συγχρωτισμός εντός και εκτός αιθουσών, χωρίς να απαιτείται παρόμοια προϋπόθεση. Παρόμοια δεν απαιτείται εμβολιασμός κατά του COVID -19 για κανένα παιδί σε κανένα σχολείο ενώ, επιπροσθέτως, δεν έχουν υποχρέωση εμβολιασμού ούτε οι εκπαιδευτικοί όπως προαναφέρθηκε. Συνεπώς, δεν αιτιολογείται επαρκώς για ποιο λόγο επιλέγεται ειδικά αυτό το προληπτικό μέτρο από το Υπουργείο Εργασίας για τα άτομα με αναπηρίες σε αντίθεση με το Υπουργείο Παιδείας δημιουργώντας αναιτιολόγητα δύο διαφορετικά καθεστώτα διαχείρισης, ως προς την πρόβλεψη εμβολιασμού παιδιών.

Ούτε οι κατά τόπους Περιφέρειες έστειλαν ενημέρωση για το παραπάνω ζήτημα , εκτός για την υποχρεωτικότητα εμβολιασμού του προσωπικού και μετά από διευκρινήσεις του Οκτώβριο , για τους ωφελουμένους ηλικίας 12 έως 17.

Για να συνοψίσουμε αιτούμαστε να διευκρινιστούν προς όλους τους φορείς ΚΔΑΠ ΑμεΑ τόσο από το Υπουργείο Υγείας, Από το Υπουργείο Εργασίας , την ΕΕΤΑΑ , την ΚΕΔΕ και τις Περιφέρειες της Επικράτειας το πλαίσιο:

 1. Γιατί στις ηλικίες από 5 ως 12 ετών δεν δόθηκε πλήρης ενημέρωση στους φορείς που έχουν δομές ΚΔΑΠ ΑμεΑ σχετικά με την «υποχρεωτικότητα» του εμβολιασμού;
 2. Γιατί δεν δόθηκαν σαφώς οδηγίες προσαρμογής στην «υποχρεωτικότητα» στις ηλικίες 5 ως 12 ετών όπως αντίστοιχα δόθηκαν επί 4 μήνες ( εγκύκλιοι, εμβολιασμοί – δημιουργία επιτροπών, ταμείο κάλυψης των  ανεμβολίαστων κλπ)   που αφορούσε τις ηλικίες 12- 18 ετών
 3. Γιατί μέσα στην τρέχουσα περίοδο μετά την 1 Ιουνίου 2022 που δεν ισχύουν τα περιοριστικά μέτρα κατά του κορονοϊού να βγει στην επιφάνεια αυτό το θέμα;
 4. Γιατί ενώ ούτε στους υπαλλήλους ΚΔΑΠ ΑμεΑ σύμφωνα προς τηνΔ1α/Γ.Π.οικ.30819/31.5.2022 από 1ης Ιουνίου 2022 δεν ισχύει η υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού με μία ακόμα δόση αν έληξε η νόσηση ή το πιστοποιητικό τους να ζητείται από τα παιδιά 5 ως 12 ετών;
 5. Γιατί ένα μήνα πριν το τέλος της Περιόδου 2021 – 2022 λειτουργίας του προγράμματος Εναρμόνιση να γίνεται αυτή η ανατροπή;
 6. Γιατί δεν ενημερώθηκαν οι γονείς ατόμων στις ηλικίες 5- 12 ετών ώστε να μεριμνήσουν να περάσουν επιτροπές απαλλαγής από τον υποχρεωτικό εμβολιασμό;
 7. Γιατί να υπάρχει αυτή η διάκριση που μέσα σε περίοδο χαλάρωσης των μέτρων θέτει αυτό το δυσβάστακτο όρο για τα προγράμματα ΚΔΑΠ ΑμεΑ; Όσα έχουν αυτές τις ηλικίες θα στερηθούν την πληρωμή των voucher  όσων παιδιών δε νόσησαν ή εμβολιάστηκαν; Ενώ μάλιστα παρείχαν στο ακέραιο τις υπηρεσίες τους όλη αυτή την περίοδο;
 8. Γιατί να υπάρχει διάκριση στις δομές ΚΔΑΠ ΑμεΑ σε σχέση με τις ηλικίες 5 ως 12 ετών, ενώ στις πολυάριθμες δομές ΚΔΑΠ τυπικών παιδιών   δεν υπάρχει καμία υποχρέωση εμβολιασμού στις αντίστοιχες ηλικίες;
 9. Γιατί οι Περιφέρειες και οι κατά τόπους Διευθύνσεις Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας δεν ενημερώθηκαν για αυτό ποτέ και δηλώνουν άγνοια σήμερα; Είναι δυνατόν οι επόπτες μας διοικητικά να μην γνωρίζουν;
 10. Γιατί δεν έχει δοθεί η ίδια ενημέρωση από την ΕΕΤΑΑ οριζόντια σε όλη την επικράτεια;
 11. Γιατί δεν υπήρξε σχετική μέριμνα για τις τόσο ευάλωτες ηλικιακές ομάδες μια και ο ΠΟΥ δεν έχει καθορίσει ακόμα σαφή συμπεράσματα για τις ηλικιακές ομάδες 5 ως 12 ετών όπως σε άλλα δείγματα πληθυσμού;
 12. Γιατί σε κλειστές κρατικές δομές ΑμεΑ ( ιδρύματα Κοινωνικής Πρόνοιας) δεν υφίσταται ο υποχρεωτικός εμβολιασμός ενώ τα παιδιά παραμένουν κατάκοιτα –  φιλοξενούμενα στις δομές,  όταν ο γονέας και όχι το ίδρυμα  έχει ακόμα την δικαστική τους επιμέλεια και αρνείται τον εμβολιασμό; ( μπορούμε να αναφέρουμε σε ποιες δομές προσωπικά)

Πολλά ακόμα γιατί ταλανίζουν τη σκέψη μας και παρακαλούμε να δείτε με σοβαρότητα από την πλευρά σας το θέμα αυτό, το οποίο θα φέρει πολλά ΚΔΑΠ ΑμεΑ που έχουν ανήλικα άτομα στα όρια της οικονομικής κατάρρευσης, αλλά και στην δύσκολη θέση να αποχωριστούν ωφελούμενα παιδιά.

Θα θέλαμε να κατανοήσετε επιπλέον ότι οι φορείς που σας στέλνουν την επιστολή είναι εκπρόσωποι φορέων-  γονείς και με πολύ κόπο αποκτήσαν ένα ΚΔΑΠ ΑμεΑ , χωρίς ποτέ να έχουν  κεφάλαιο, με πολλή βοήθεια από την τοπική κοινωνία,  χωρίς να έχουν κερδοφόρα επιχειρηματική πρόθεση. Με την αγωνία τους, την διάθεση του χρόνου τους και την εθελοντική τους προσφορά να καταφέρνουν να εξυπηρετήσουν ευπαθείς ομάδες πληθυσμού μέσα από τα ΚΔΑΠ ΑμεΑ που ιδρύουν.

Παλεύουμε και θα συνεχίσουμε να είμαστε πρώτοι στις επάλξεις, για τα παιδιά μας, για τις ανάγκες τους και την ποιοτική τους εκπαίδευση και διαβίωση.

Θεωρούμε ότι οι ανησυχίες μας θα γίνουν σεβαστές και αναμένουμε τη θετική σας ανταπόκριση.

 

Σας ευχαριστούμε θερμά!

 

Με εκτίμηση

 

 

ΑΒΑΛΗ Φορέας προστασίας αυτιστικών ατόμων, Αθήνα

Σύλλογος γονέων κηδεμόνων  και φίλων ατόμων με αυτισμό Ρεθύμνου

ΚΔΑΠ ΑμεΑ Ρεθύμνου ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Σύλλογος Μ.Α.μ.Α ( Μέριμνα Ατόμων με Αυτισμό) Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ ΒΕΡΟΙΑ-

ΚΔΑΠ ΑΜΕΑ  Μ.Α.μ.Α(Βέροια )

Σύλλογος Γονέων Κηδεμόνων και Φίλων Ατόμων με Αυτισμό Ν.Κοζάνης-ΚΔΑΠ ΑΜΕΑ «Ταξιδευτές της Ελπίδας»

ΦΑΣΜΑ Σωματείο Γονέων Παιδιών με Αυτισμό & Asperger Κορινθίας

Σύλλογος Γονέων Κηδεμόνων και φίλων Παιδιών με Αυτισμό και Ειδικές Ανάγκες ’Η Αγία Σκέπη ‘,Καλαμάτα

Σύλλογος Γονέων Κηδεμόνων και φίλων Ατόμων στο Φάσμα του Αυτισμού Ν.Καβάλας

Σύλλογος ‘Μιλάμε για τον Αυτισμό’,Θεσσαλονίκη

Προστασία Ατόμων με Αυτισμό Ν.Πιερίας, Κατερίνη

ΔΑΔΑΑ Ν.Κομοτηνής(Διά/τες  Αν/κές Διατ/χές &Asperger)

ΣΥΝ-εξέλιξη ,Λέσβος

Σύλλογος ‘Αγάπη ‘,Χαλκίδα

Go auti(autism coaching and more-Άννα Κωνσταντινίδου)-Αθήνα