Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Βέροιας με 54 τακτικά θέματα

Την Τετάρτη 28-11-2018 στις 18:00

Το Δημοτικό Συμβούλιο Βέροιας αναμένεται να συνεδριάσει την ερχόμενη Τετάρτη 28-11-2018, στις 18:00, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

ΘΕΜΑ1ο :Έγκριση ή μη απευθείας αγοράς τμήματος της υπ’ αριθ. 3 ιδιοκτησίας της αριθ. 2/2012 Πράξης Τακτοποίησης και Αναλογισμού

ΘΕΜΑ2ο :Έγκριση ή μη υποβολής φακέλου υποψηφιότητας του Δήμου Βέροιας στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας για το Βραβείο Τοπίου του Συμβουλίου της Ευρώπης 2018-2019

ΘΕΜΑ3ο :Επί εισήγησης της Ο.Ε. για την αναμόρφωση (17η) προϋπολογισμού και ετησίου προγράμματος δράσης Δήμου Βέροιας, έτους 2018.

ΘΕΜΑ4ο :Έγκριση ή μη της αριθ. 229/2018 απόφασης του Ν.Π. «Κ.Κ.Π.Α.Α.Π.&Π.Α.», περί αναμόρφωσης (4η) του προϋπολογισμού, έτους 2018.

ΘΕΜΑ5ο :Έγκριση ή μη παράτασης α) της λειτουργίας της δομής «Κέντρο Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών Θυμάτων Βίας Δήμου Βέροιας» και β) των συμβάσεων εργασίας του προσωπικού

ΘΕΜΑ6ο :Έγκριση ή μη α) συμμετοχής του Δήμου στο έργο «Πρόσβαση των μόνιμων κατοίκων των περιοχών εκτός τηλεοπτικής κάλυψης στους ελληνικούς τηλεοπτικούς σταθμούς ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας (Ν. 4563/2018) και πρόσκληση των Παρόχων και των Δήμων για την ένταξή τους σε αυτό», β) υποβολής αίτησης ένταξης και γ) εξουσιοδότησης του Δημάρχου.

ΘΕΜΑ7ο :Έγκριση ή μη χωροθέτησης «Μεγάλου Πράσινου Σημείου» στον Δήμο Βέροιας.

ΘΕΜΑ8ο :Γνωμοδότηση Δ.Σ. για μεταβολές σχολικών μονάδων Α΄θμιας Εκπ/σης σχολικού έτους 2019-2020

ΘΕΜΑ9ο :Γνωμοδότηση Δ.Σ. για μεταβολές σχολικών μονάδων Β΄θμιας Εκπ/σης σχολικού έτους 2019-2020

ΘΕΜΑ10ο :Έγκριση ή μη α) απευθείας εκμίσθωσης του δημοτικού αναψυκτηρίου της Τ.Κ. Πατρίδας, β) καταρτισμού των όρων και γ) εξουσιοδότησης του Δημάρχου

ΘΕΜΑ11ο :Έγκριση ή μη α) απευθείας εκμίσθωσης ακινήτου του 1ου ορόφου του Δημοτικού καταστήματος της Τ.Κ. Άμμου, β) καταρτισμού των όρων και γ) εξουσιοδότησης του Δημάρχου

ΘΕΜΑ12ο :Έγκριση ή μη εξειδίκευσης εγγεγραμμένης πίστωσης, για την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος χρηματικού ποσού στον Ν.Γρηγοριάδη

ΘΕΜΑ13ο :Έγκριση ή μη εξειδίκευσης εγγεγραμμένης πίστωσης, για την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος χρηματικού ποσού στον Α.Χρυσόπουλο

ΘΕΜΑ14ο :Έγκριση ή μη εξόφλησης οφειλής των Δ.Σαρμοκάσογλου κλπ. σε δόσεις

ΘΕΜΑ15ο :Έγκριση ή μη δωρεάν παραχώρησης της χρήσης του παλιού Δημοτικού Σχολείου της Τ.Κ. Συκιάς στον Εκπολιτιστικό & Επιμορφωτικό Σύλλογο Συκιάς «Βάντα».

ΘΕΜΑ16ο :Έγκριση ή μη α) κατάργησης των θέσεων τοποθέτησης περιπτέρων στην Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου και β) απομάκρυνσης των κουβουκλίων

ΘΕΜΑ17ο :Έγκριση ή μη α) κατάργησης της θέσης τοποθέτησης περιπτέρου στην Τ.Κ. Παλατιτσίων και β) απομάκρυνσης του κουβουκλίου

ΘΕΜΑ18ο :Έγκριση ή μη κατάργησης της θέσης τοποθέτησης περιπτέρου στην Τ.Κ. Ριζωμάτων

ΘΕΜΑ19ο :Διαπίστωση υπέρ της αναγκαιότητας πρόσληψης εποχιακού προσωπικού για την αντιμετώπιση πρόσκαιρων αναγκών του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων.

ΘΕΜΑ20ο :Έγκριση ή μη μελέτης και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου «Ανακατασκευή πεζοδρόμου οδού Αριστοτέλους στην Τ.Κ. Βεργίνας».

ΘΕΜΑ21ο :Έγκριση ή μη μελέτης και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου «Ενδοδημοτική οδοποιία λοιπών Δημοτικών Ενοτήτων Δήμου Βέροιας»

ΘΕΜΑ22ο :Έγκριση ή μη τροποποίησης της μελέτης του έργου «Ανακατασκευή πεζοδρόμου εμπορικού κέντρου Βέροιας»

ΘΕΜΑ23ο :Έγκριση ή μη γενικής παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Κατασκευή Βρεφονηπιακού Σταθμού Κυψέλης».

ΘΕΜΑ24ο :Έγκριση ή μη γενικής παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ολοκλήρωση Κατασκευής Γέφυρας Αφών Κούσιου»

ΘΕΜΑ25ο :Έγκριση ή μη παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ενδοδημοτική οδοποιία Δ.Ε. Βέροιας (2017)».

ΘΕΜΑ26ο :Έγκριση ή μη 1ου Α.Π.Ε., 1ου Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. και διάθεσης των απροβλέπτων δαπανών του έργου «Συντήρηση αγροτικών δρόμων».

ΘΕΜΑ27ο :Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Συντήρηση αγροτικών δρόμων»

ΘΕΜΑ28ο :Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου παραλαβής της υπηρεσίας «Μεταφορά υπολείμματος ανακυκλώσιμων υλικών σε Χ.Υ.Τ.Α».

ΘΕΜΑ29ο :Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας «Υπηρεσία συντήρησης σχολικών και δημοτικών κτιρίων Δ.Ε. Βεργίνας»

ΘΕΜΑ30ο :Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας «Υπηρεσία συντήρησης σχολικών και δημοτικών κτιρίων Δ.Ε. Μακεδονίδος»

ΘΕΜΑ31ο :Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας «Έκδοση πιστοποιητικών πυρασφάλειας».

ΘΕΜΑ32ο :Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας «Συντήρηση πυροσβεστικών μέσων δημοτικών κτιρίων».

ΘΕΜΑ33ο :Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας «Κατασκευή νέων ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων δημοτικών κτιρίων».

ΘΕΜΑ34ο :Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας «Κατασκευή νέων ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων σχολικών κτιρίων».

ΘΕΜΑ35ο :Έγκριση ή μη 1ου πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας «Καθαρισμός τσιμενταυλάκων»

ΘΕΜΑ36ο :Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας «Συντήρηση άρδευσης Δ.Ε. Απ.Παύλου».

ΘΕΜΑ37ο :Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας «Επείγουσες εργασίες διευθέτησης ομβρίων υδάτων για αντιπλημμυρική προστασία και εργασίες επιχώσεων-επένδυσης και μόρφωσης πρανών προστασίας στην περιοχή του ταμιευτήρα Χαράδρας».

ΘΕΜΑ38ο :Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας α) ενοικίασης και β) κατασκευής εκθεσιακού περιπτέρου.

ΘΕΜΑ39ο :Έγκριση ή μη βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης εργασιών της υπηρεσίας «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων».

ΘΕΜΑ40ο :Έγκριση ή μη βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης εργασιών της υπηρεσίας «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων».

ΘΕΜΑ41ο :Έγκριση ή μη διοργάνωσης του 2ου Δημοτικού Συμβουλίου Παίδων Δήμου Βέροιας.

ΘΕΜΑ42ο :Έγκριση ή μη συνδιοργάνωσης πολιτιστικής εκδήλωσης του Δήμου Βέροιας με τη Θρακική Εστία Βέροιας

ΘΕΜΑ43ο :Έγκριση ή μη συνδιοργάνωσης πολιτιστικής εκδήλωσης του Δήμου Βέροιας με την «Εύξεινο Λέσχη Βέροιας»

ΘΕΜΑ44ο :Έγκριση ή μη συνδιοργάνωσης εορταστικών εκδηλώσεων του Δήμου Βέροιας με τον Πολιτιστικό Αθλητικό Σύλλογο Πατρίδας «Ευστάθιος Χωραφάς»

ΘΕΜΑ45ο :Έγκριση ή μη συνδιοργάνωσης εκδήλωσης του Δήμου Βέροιας με τον Σύλλογο Εργαζομένων ΕΚΑΒ Βέροιας

ΘΕΜΑ46ο :Έγκριση ή μη καταβολής εξόδων κηδείας αποβιώσαντος υπαλλήλου του Δήμου

ΘΕΜΑ47ο :Έγκριση ή μη κοπής ενός (1) ατόμου ιβίσκου επί της οδού Κίμωνος 1-3 στην πόλη της Βέροιας

ΘΕΜΑ48ο :Έγκριση ή μη κοπής δύο (2) ατόμων φλαμουριάς στο πάρκο επί των οδών Σταδίου και Υψηλάντου στην πόλη της Βέροιας

ΘΕΜΑ49ο :Έγκριση ή μη κοπής ενός (1) ατόμου πεύκου εντός του αυλείου χώρου του 1ου Δημοτικού Σχολείου στη Δ.Κ. Μακροχωρίου

ΘΕΜΑ50ο :Έγκριση ή μη κοπής πέντε (5) ατόμων ιβίσκου εντός του αυλείου χώρου του 2ου Νηπιαγωγείου στην Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου

ΘΕΜΑ51ο :Έγκριση ή μη παροχής οικονομικού βοηθήματος σε οικονομικά αδύναμο δημότη

ΘΕΜΑ52ο :Έγκριση ή μη παροχής οικονομικού βοηθήματος σε οικονομικά αδύναμο δημότη

ΘΕΜΑ53ο :Επί αιτήματος του Φιλανθρωπικού μη Κερδοσκοπικού Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων Α.Μ.ΕΑ. Ν. Ημαθίας για την παραχώρηση της χρήσης της Πλατείας Δημαρχείου

ΘΕΜΑ54ο :Επί αιτήματος της «Σχολής Χορού Σοφία Αντωνιάδου» για την παραχώρηση της χρήσης δημοτικού χώρου

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΠΕΤΡΟΣ ΤΣΑΠΑΡΟΠΟΥΛΟΣ

Συντάκτης

Faretra.info
Faretra.info 23356 posts

Σύνταξη, επεξεργασία ύλης & ανάρτηση ειδήσεων

0 Comments

Δεν υπάρχουν σχόλια!

You can be first to comment this post!

Leave a Reply

Ειδήσεις με Διάρκεια