Βέροια

Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βέροιας

Την Τρίτη  20-11-2018 στις 11:00π.μ., με 9 τακτικά θέματα

Τακτική συνεδρίαση της  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη  20-11-2018 και ώρα 11:00,
με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1: Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο της 17ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού και Ετήσιου Προγράμματος Δράσης (ΕΠΔ) Δήμου Βέροιας, έτους 2018.

ΘΕΜΑ 2: Κατάρτιση ή μη όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση ισόγειου καταστήματος στη Βέροια επί της οδού Μητροπόλεως 27, ιδιοκτησίας πρώην ΟΣΚ.

ΘΕΜΑ 3: Έγκριση ή μη διενέργειας της προμήθειας, έγκριση ή μη τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση ή μη όρων διαγωνισμού για την «Προμήθεια οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου Βέροιας» (πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ).

ΘΕΜΑ 4: Έγκριση ή μη διενέργειας, συγκρότηση ή μη επιτροπής και κατάρτιση ή μη όρων διαγωνισμού της μελέτης «Μελέτη επίλυσης φαινομένων αστάθειας και ολίσθησης του ταμιευτήρα χαράδρας».

ΘΕΜΑ 5: Συγκρότηση ή μη επιτροπής και κατάρτιση ή μη όρων διαγωνισμού του έργου «Συντήρηση και τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας οδών πόλης και Δ.Ε.».

ΘΕΜΑ 6: Επί αιτημάτων παραίτησης μελών της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου «Ολοκλήρωση Κατασκευής γέφυρας Αφών Κούσιου».

ΘΕΜΑ 7: Έκδοση ή μη εντάλματος προπληρωμής στο όνομα υπαλλήλου του Δήμου για «Δαπάνες διοδίων μεταφοράς απορριμμάτων σε Χ.Υ.Τ.Α. όμορου Δήμου» (Δεκεμβρίου 2018).

ΘΕΜΑ 8: Απόδοση ή μη λογαριασμού δαπανών εντάλματος προπληρωμής από την υπάλληλο Χ.Παραθυρά.

ΘΕΜΑ 9: Έγκριση ή μη γενόμενης ενέργειας Δημάρχου ορισμού δικηγόρου του Δήμου για άσκηση έφεσης κατά της αριθμ. 234/ΤΜ/2018 απόφασης του Μον.Πρωτοδικείου Βέροιας και κατά της Μ.Παυλίδου.