Δεν καταργείται το εργόσημο για τους πολίτες τρίτων χωρών

ΜΕΤΑΚΛΗΤΟΙ   ΠΟΛΙΤΕΣ   ΤΡΙΤΩΝ   ΧΩΡΩΝ  -  ΕΡΓΟΣΗΜΟ

 Ουρσουζίδης Ν. Γιώργος

Μετά τη σχετική εγκύκλιο που είδε το φως της δημοσιότητας ( Αρ. πρωτ. Φ80000/οικ.5547/248/2017), δόθηκε η εντύπωση σε μέρος του τύπου, ότι καταργείται το εργόσημο για τους πολίτες τρίτων χωρών, που απασχολούνται περιστασιακά για περιορισμένο χρονικό διάστημα στη χώρα μας – κάτι τέτοιο δεν ισχύει.  

Για την εγκύκλιο που υπογράφει ο διοικητής του ΕΦΚΑ Θανάσης Μπακαλέξης (Αρ. πρωτ.: Φ 80000/οικ. 5547/248/ 2017 «Οδηγίες για την εφαρμογή της διάταξης της παρ. 9 του αρ. 39 του ν. 4387/2016»), ξεκαθαρίζεται ρητά, ότι η εγκύκλιος δεν αφορά στο εργόσημο, το οποίο εξακολουθεί να ισχύει και δεν καταργείται.

Η υπόψη εγκύκλιος αφορά, στους   ασφαλισμένους με τις διατάξεις του άρθρου 40 παρ.5 του Ν.4387/2016, όπου ορίζεται ότι:  «5. Οι ασφαλισμένοι, οι οποίοι έως την έναρξη του παρόντος υπάγονταν στην ασφάλιση του Ο.Γ.Α., ως μισθωτοί - ανειδίκευτοι εργάτες, μετακλητοί πολίτες τρίτων χωρών , καταβάλλουν, από 1/1/2017 , μηνιαία ασφαλιστική εισφορά για τον κλάδο σύνταξης ως μισθωτοί, εφαρμοζομένων αναλόγως των σχετικών διατάξεων για τους ασφαλισμένους μισθωτούς που προέρχονται από το Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. Το ποσοστό της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς εργοδότη- ασφαλισμένου για την κατηγορία αυτών των ασφαλισμένων διαμορφώνεται ισόποσα και σταδιακά από 1/1/2017 και έως 31/12/2019 ώστε από την 1/1/2020 να έχει διαμορφωθεί στο ύψος του άρθρου 38».

Άλλωστε, στο Άρθρο 42 του Ν. 4387/2016, ρητά προβλέπεται:

Άρθρο 42     Ειδικό παράβολο ασφαλιστικής κάλυψης αγρεργατών

  1. 1. α. Για τους απασχολούμενους ως εργάτες γης σε εργασίες κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 27 του Ν. 2639/1998 (ΦΕΚ Α' 205) εκδίδεται ειδικό παράβολο αγοράς ασφαλιστικών εισφορών αγρεργατών, στο εξής παράβολο, στο οποίο περιλαμβάνεται το ποσό της εισφοράς υπέρ του Ε.Φ.Κ.Α.. Τα παράβολα διατίθενται στον εργοδότη από τα κατά τόπους Υποκαταστήματα του Ε.Φ.Κ.Α., από τις συνεργαζόμενες με τον Ε.Φ.Κ.Α. τράπεζες και υποκαταστήματα αυτών, από τα Ελληνικά Ταχυδρομεία και από οποιονδήποτε άλλον φορέα ή δίκτυο έπειτα από απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, με καταβολή του οικείου ποσού της ασφαλιστικής εισφοράς.

      β. Οι Τράπεζες και λοιποί φορείς αποδίδουν ανά μήνα στον Ε.Φ.Κ.Α. τα ποσά που εισέπραξαν από την διάθεση του παραβόλου.

       γ. Ο Ε.Φ.Κ.Α. στέλνει ετήσια συγκεντρωτική κατάσταση στον εργοδότη, η οποία χρησιμοποιείται για την απόδειξη της σχετικής δαπάνης, μέχρι του ορίου που θα οριστεί με την απόφαση της περίπτωσης β' της παραγράφου 2.

  1. α. Ο τύπος του παραβόλου, τα αναγραφόμενα σε αυτό στοιχεία εργοδότη και εργαζόμενου, οι ασφαλιστικές εισφορές, τα τεχνικά χαρακτηριστικά διασφάλισης της γνησιότητας του, της διαδικασίας που θα τηρηθεί για την είσπραξη και απόδοση των εισφορών στον Ε.Φ.Κ.Α., καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια ή στοιχείο για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου αυτού, καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ύστερα από γνώμη του Ε.Φ.Κ.Α. και του ΟΓΑ.

       β. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Αγροτικής Ανάπτυξης και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ρυθμίζονται θέματα σχετικά με την προσμέτρηση των δαπανών που προκύπτουν από το παράβολο στα έξοδα των αγροτών, για τον υπολογισμό του φορολογητέου εισοδήματός τους, και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

Παραθέτω  τα σχετικά αποσπάσματα των  προγενέστερων νόμων:

Ν.  3863/2010

Άρθρο 20        Αμοιβή  και  παρακράτηση  εισφορών  περιστασιακά απασχολούμενων  (ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ)

  1. Στις ρυθμίσεις του κεφαλαίου αυτού υπάγονται υποχρεωτικά:

 β) Οι απασχολούμενοι ως εργάτες γης σε εργασίες καλυπτόμενες από την ασφάλιση του ΟΓΑ κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 27 του ν. 2639/1998 (ΦΕΚ 205 Α΄).

Ν.  2639/1998

Άρθρο 27

Από την ισχύ του παρόντος νόμου τα αναφερόμενα στο πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου μόνου του ν.δ. 4362/1964 (ΦΕΚ 149 Α.) πρόσωπα ασφαλίζονται στον Ο.Γ.Α., εξαιρούμενα της ασφάλισης του Ι.Κ.Α..

          Συνεπώς, για τους Πολίτες Τρίτων Xωρών, (που σύμφωνα με το Ν.4251/2014 προσκαλούνται από εργοδότες με σκοπό την απασχόληση σε αγροτικές εργασίες για ορισμένο χρονικό διάστημα), ισχύει το άρθρο 42 του Ν.4387/2016, το οποίο σαφώς αναφέρεται στο εργόσημο (ειδικό παράβολο ασφάλισης αγρεργατών) του ν.2639/1998 και του Ν.Δ. 4362/1964 του άρθρ.1, μάλιστα καθορίζει επακριβώς από πού και πώς θα το αγοράζουν οι εργοδότες/αγρότες!   Διευκρινίζεται λοιπόν ότι:

  1. Οι διατάξεις του άρθρου 20 παρ.1 του Ν.3863/2010, όπως ισχύει, (εργόσημο ΟΓΑ) δεν θίγονται από τις διατάξεις του άρθρου 40 παρ. 5 του νόμου 4387/2016.
  2. Οι ασφαλισμένοι, οι οποίοι έως την έναρξη του παρόντος υπάγονταν στην ασφάλιση του τ. Ο.Γ.Α. ως μετακλητοί πολίτες τρίτων χωρών, εντάσσονται ως μισθωτοί στον ΕΦΚΑ, και καταβάλλουν, από 1/1/2017 μηνιαία ασφαλιστική εισφορά για τον κλάδο σύνταξης, εφαρμοζομένων αναλόγως των σχετικών διατάξεων για τους ασφαλισμένους μισθωτούς που προέρχονται από το τ. Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. Κατά συνέπεια οι σχετικές διατάξεις του Ν.4251/2014, που προέβλεπαν προκαταβολή ασφαλιστικών εισφορών για το διάστημα της μετάκλησης καθίστανται ανενεργές.

 

Βέροια 11/02/2017                                           Ουρσουζίδης Ν. Γιώργος

Βουλευτής Ημαθίας του ΣΥΡΙΖΑ

Συντάκτης

Γιώργος Ουρσουζίδης
Γιώργος Ουρσουζίδης 102 posts

Πολιτικός Μηχανικός - π. Βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Ημαθίας

0 Comments

Δεν υπάρχουν σχόλια!

You can be first to comment this post!

Leave a Reply

Ειδήσεις με Διάρκεια