Βέροια

Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βέροιας, Τρίτη 13/10/’15

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθμός Πρόσκλησης : 36.

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Π Ρ Ο Σ : Τα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.
1. Θεόφιλο Κορωνά
2. Αριστομένη Λαζαρίδη
3. Αθανάσιο Σιδηρόπουλο
4. Θωμά Αγγελίνα
5. Βασίλειο Παπαδόπουλο
6. Αθανάσιο Αποστολόπουλο
7. Γεώργιο Μελιόπουλο
8. Λεωνίδα Ακριβόπουλο

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 & 75 του Ν.3852/2010 και της αριθμ. 2168/44721/8-9-2014 απόφασης Δημάρχου Βέροιας, σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο (γραφείο μας) Μητροπόλεως 46, σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση που θα γίνει την Τρίτη 13-10-2015 και ώρα 11:00, με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο Κατάρτιση ή μη όρων διακήρυξης για την εκπόνηση μελέτης με τίτλο «Μελέτη στατικής αποκατάστασης και τεύχη δημοπράτησης του ακινήτου από δωρεά Κορνηλίας Καραναστάση» (επικαιροποιημένη μελέτη αριθμ.65/2014).

ΘΕΜΑ 2ο Κατάρτιση ή μη όρων διακήρυξης επαναληπτικού διαγωνισμού για «Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακών συσκευών».

ΘΕΜΑ 3ο Διάθεση ή μη πίστωσης και απευθείας ή μη ανάθεση εκτέλεσης εργασιών για «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και επικινδύνων καταστάσεων» (Αποκατάσταση αντιστήριξης τμήματος οδού Πυθίας).

ΘΕΜΑ 4ο Διάθεση ή μη πίστωσης για «Συντήρηση Δημοτικών Κτιρίων».

ΘΕΜΑ 5ο Διάθεση ή μη πίστωσης για «Προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού αρδεύσεων».

ΘΕΜΑ 6ο Διάθεση ή μη πιστώσεων για «Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων».

ΘΕΜΑ 7ο Διάθεση ή μη πίστωσης για «Δαπάνες για τη νομιμοποίηση αυθαιρέτων κατασκευών του Δήμου».

ΘΕΜΑ 8ο Διάθεση ή μη πιστώσεων για «Προμήθεια εντύπων υπηρεσιών» & «Προμήθεια υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων».

ΘΕΜΑ 9ο Επί αιτήματος Μ.Μέσκου για εξώδικο συμβιβασμό για καταβολή αποζημίωσης από πρόκληση ζημιών που υπέστη το αυτοκίνητό του και διάθεση ή μη πίστωσης.

ΘΕΜΑ 10ο Επί αιτήματος Ι.Τσανακτσίδη και λοιπών για εξώδικο συμβιβασμό για καταβολή αποζημίωσης από πρόκληση ζημιών που υπέστησαν σε διαμέρισμα και αποθήκη τους.

ΘΕΜΑ 11ο Απόδοση λογαριασμού δαπανών εντάλματος παγίας προκαταβολής από τον υπάλληλο του Δήμου Αθαν.Σιδηρόπουλο.

ΘΕΜΑ 12ο Απόδοση λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής προνοιακών επιδομάτων από την υπάλληλο του Δήμου Μ.Τσιφλίδου.

ΘΕΜΑ 13ο Απόδοση λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής προνοιακών επιδομάτων από την υπάλληλο του Δήμου Στ.Μαρκαντάρα.

ΘΕΜΑ 14ο Άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά της αριθμ.120/2014 απόφασης του Ειρηνοδικείου Βέροιας.

ΘΕΜΑ 15ο Εξουσιοδότηση ή μη δικηγόρου του Δήμου για να παραστεί στο ΣτΕ κατά τη συζήτηση αίτησης αναίρεσης του Δήμου Βέροιας κατά της αριθμ. 2421/2013 απόφασης του Δ/κού Εφετείου Θεσ/νίκης.

ΘΕΜΑ 16ο Εξουσιοδότηση ή μη δικηγόρου του Δήμου για να παραστεί στο Πλημμελειοδικείο Βέροιας για τη νομική υποστήριξη πρώην Δημάρχου, σύμφωνα με την αριθμ. ΒΜ Β14/2658 Δικογραφία.

ΘΕΜΑ 17ο Εξουσιοδότηση ή μη δικηγόρου του Δήμου για να παραστεί στο Πρωτοδικείο Βέροιας στη συζήτηση αγωγής του Κ.Τσανασίδη.

ΘΕΜΑ 18ο Έγκριση γενόμενης ενέργειας Δημάρχου για ορισμό δικηγόρου για να παραστεί στο αρμόδιο δικαστήριο στη συζήτηση αγωγής κατά Στ.Τσαχουρίδη.

ΘΕΜΑ 19ο Ορισμός ή μη δικηγόρου για να παραστεί στο Πρωτοδικείο Βέροιας κατά τη συζήτηση αγωγής του Στ.Μαδενλή.

ΘΕΜΑ 20ο Ορισμός ή μη δικηγόρου για να παραστεί στα αρμόδια δικαστήρια για υποθέσεις του Δήμου (Κ.Βασιλείου & Σία ΕΤΕ κ.λ.π.).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                                           Βέροια 09-10-2015

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ
(Αντιδήμαρχος Οικονομικών)