ΚΒ' ΠΑΥΛΕΙΑ Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο. "Απόστολος Παύλος και Φιλόσοφοι", Βέροια 2 έως 4 Ιουνίου – Το πρόγραμμα

a0c2a640e1085a57e07c368bfe5151f0_L

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ

Δύο χιλιάδες τετρακόσια ἔτη ἀπό τή γεννηση τοῦ Ἀριστοτέλη

(2 - 4 Ἰουνίου 2016)

INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONGRESS

APOSTLE PAUL AND PHILOSOPHERS

Two thousand and four hundred years since the birth of Aristotle

(June, 2 - 4  2016)

PROGRAMME

ΠΡΟΝΟΙΑ

ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ

ΒΕΡΟΙΑΣ, ΝΑΟΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΜΠΑΝΙΑΣ

κ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ

ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ : ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΩΝ

ΑΝΤΩΝΙΑΔΕΙΟΣ ΣΤΕΓΗ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ

ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΠΕΜΠΤΗ  2  ΙΟΥΝΙΟΥ   THURSDAY, JUNE 2nd

11:00 - 12:15  Ἐπίσημη Ἔναρξη  Official opening

Ὕμνοι Ἀποστόλου Παύλου  Apostle Pauls hymns

Χαιρετισμοί  Greetings

Κήρυξη ἐνάρξεως τῶν ἐργασιῶν τοῦ Συνεδρίου ἀπό τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη

Βεροίας, Ναούσης καί Καμπανίας κ. Παντελεήμονα

Opening of the Proceedings of the Congress by His Eminence the Metropolitan Panteleimon

of Veria, Naoussa and Kampania

 Α΄ Συνεδρία  1st SESSION

Πρόεδρος Chairman

Καθηγητής Μιλτιάδης Κωνσταντίνου

Κοσμήτωρ Θεολογικῆς Σχολῆς Α.Π.Θ.

12:15 - 12:35  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΩΓΡΑΦΙΔΗΣ

Ἀναπληρωτής Καθηγητής Φιλοσοφικῆς Σχολῆς Α.Π.Θ.

Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος μεταξύ Ἰερουσαλήμ καὶ Ἀθήνας:

σοφοί καί φιλόσοφοι τοῦ καιροῦ του

Apostle Paul between Jerusalem and Athens: wiseman and philosophers of his time

12:35 - 12:55  Συζήτηση  Discussion

Β΄ Συνεδρία  2nd SESSION

Πρόεδρος  Chairman

Μητροπολίτης Κίτρους καί Κατερίνης κ. Γεώργιος

18:00 - 18:20  Ἀνάγνωση Μηνυμάτων  Messages - Greetings

18:20 - 18:40  Πρωτ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΟΥΔΟΒΙΚΟΣ

Καθηγητής Ἀνωτάτης Ἐκκλησιαστικῆς Ἀκαδημίας Θεσσαλονίκης.

Ἀρετή καί κακία κατά τόν Ἀριστοτέλη καί τόν Ἀπόστολο Παῦλο

Virtue and evilness according to Aristotle and Apostle Paul

18:40 - 19:00  Συζήτηση Discussion

19:00 - 19:20  ΘΩΜΑΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ

Ἀναπληρωτής Καθηγητής, Πρόεδρος Τμήματος Θεολογίας Ε.Κ.Π.Α.

Ὁ ἄνθρωπος στόν Ἀπόστολο Παῦλο καί τόν Ἀριστοτέλη

Man in Apostle Paul and Aristotle

19:20 - 19:40  Συζήτηση Discussion

19:40 - 20:00  Ἀπονομή Διακρίσεων  Conferring of honors

20:00 - 20:30  Διάλειμμα  Break

20:30 - 22:00  «Ἀγώνας - Θυσία - Ὑμνος», Μουσική ἐκδήλωση  Concert

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  3  ΙΟΥΝΙΟΥ   FRIDAY, JUNE 3rd

 Γ΄ Συνεδρία 3rd SESSION

Πρόεδρος Chairman

Ἀν. Καθηγητής Θωμᾶς Ἰωαννίδης

Πρόεδρος Τμήματος Θεολογίας Ε.Κ.Π.Α.

09:30 - 09:50  Ἀνάγνωση Μηνυμάτων  Messages - Greetings

09:50 - 10:10  ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΔΕΣΠΟΤΗΣ

Καθηγητής, Πρόεδρος Τμήματος Κοινωνικῆς Θεολογίας Ε.Κ.Π.Α.

Ὁ Σωκράτης καί ὁ Παῦλος στόν Ἄρειο Πάγο σύμφωνα μέ τό Πράξεις 17,16-33

Socrates and Paul in Areios Pagos according to Acts 17,16-33

 10:10 - 10:30  Συζήτηση Discussion

10:30 - 10:50  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΛΦΑΣ

Καθηγητής Φιλοσοφικῆς Σχολῆς Α.Π.Θ.

θεολογία τοῦ Ἀριστοτέλη

Aristotle's theology

 10:50 - 11:10  Συζήτηση  Discussion

11:10 - 11:40  Διάλειμμα  Break

Δ΄ Συνεδρία 4th SESSION

Πρόεδρος Chairman

Ὁμ. Καθηγητής Ἰωάννης Καραβιδοπουλος

11:40 - 12:00  π. ΠΟΡΦΥΡΙΟΣ GEORGI

Καθηγητής – Κοσμήτωρ Θεολογικῆς Σχολῆς Μπάλαμαντ (Λίβανος)

Ὁ Ἀριστοτέλης καί ὁ Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς

Aristotle and Gregory Palamas

12:00 - 12:20  Συζήτηση  Discussion

12:20 - 12:40  ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΤΜΑΤΖΙΔΗΣ

Ἀναπληρωτής Καθηγητής Θεολογικῆς Σχολῆς Α.Π.Θ.

Παύλεια θεολογία καί σύγχρονα φιλοσοφικά ρεύματα

Pauline theology and modern philosophical currents

 12:40 - 13:00  Συζήτηση  Discussion

13:00 - 13:20  Ἀπονομή Διακρίσεων  Conferring of honors

 

Ε΄ Συνεδρία 5th SESSION

Πρόεδρος  Chairman

Καθηγητής Σωτήριος Δεσπότης

Πρόεδρος Τμήματος Κοινωνικῆς Θεολογίας Ε.Κ.Π.Α.

 

18:00 - 18:20  Ἀνάγνωση Μηνυμάτων Messages - Greetings

18:20 - 18:40  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΥΡΚΟΣ

Ὁμότιμος Καθηγητής Σχολῆς Θετικῶν Ἐπιστημῶν Ε.Κ.Π.Α.

Ἡ παρουσία τοῦ Ἀριστοτέλη στόν Μεσαίωνα

The presence of Aristotle in the Middle Ages

 

18:40 - 19:00  Συζήτηση Discussion

19:00 - 19:20  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΥΦΑΝΤΗΣ

Ἀναπληρωτής Καθηγητής Θεολογικῆς Σχολῆς Α.Π.Θ.

Παύλειες ἀπηχήσεις στόν μοναχισμό ὡς κατά Χριστόν φιλοσοφία

The Reception of Pauline Thοught in Monasticism as Philosophy in Christ

 

19:20 - 19:40  Συζήτηση Discussion

19:40 - 20:00  ΜΑΡΙΑ ΧΕΙΜΩΝΟΠΟΥΛΟΥ

Ἀρχαιολόγος, Ἐφορεία Ἀρχαιοτήτων Ἠμαθίας

Ἡ ἀπεικόνιση τῶν φιλοσόφων στήν Βυζαντινή Τέχνη

The depiction of philosophers in Byzantine art

 

20:00 - 20:20  Συζήτηση  Discussion

20:20 - 20:45  Απονομή Διακρίσεων  Conferring of honors

 

ΣΑΒΒΑΤΟ 4 ΙΟΥΝΙΟΥ  SATURDAY, JUNE 4th

Στ΄ Συνεδρία 6th SESSION

Πρόεδρος Chairman

Ὁμ. Καθηγητής Ἰωάννης Γαλάνης

 

09:30 - 09:50  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕΤΣΙΟΣ

Καθηγητής Φιλοσοφικῆς Σχολῆς Παν. Ἰωαννίνων

Ὁ νεοελληνικός Ἀριστοτελισμός κατά τήν διάρκεια τῆς Τουρκοκρατίας καί τό φιλοσοφικό ἔργο τοῦ Ἰωάννη Κωττούνιου  (1572-1657)

The modern Greek Aristotelianism during the Ottoman occupation and the philosophical work of Ioannis Kottounios (1572-1657)

 

09:50  - 10:10  Συζήτηση Discussion

10:10 - 10:30  ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ

Νομικός

Ἀριστοτελικές μελέτες τοῦ Βεροιέως Ἰωάννη Κωττούνιου

Aristotelian studies of Veroian Ioannis Kottounios

 

10:30 - 10:50  Συζήτηση  Discussion

10:50 - 11:20  Διάλειμμα  Break

11:20 - 11:40  ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΟΤΤΑΡΙΔΗ

Ἀρχαιολόγος, Προϊσταμένη Ἐφορείας Ἀρχαιοτήτων Ἠμαθίας

Φιλοσοφία καί Ἀρχιτεκτονική

Philosophy and architecture

 

11:40 - 12:00  Συζήτηση Discussion

12:00 - 12:20  Ἀπονομή Διακρίσεων  Conferring of honors

 

12:20 - 12:40  Παρουσίαση τοῦ Τόμου Πρακτικῶν τοῦ Διεθνοῦς Ἐπιστημονικοῦ Συνεδρίου τῶν ΚΑ΄Παυλείων (Ἰούνιος 2015)

Presentation of the Proceedings Volume of the 21st Pavleia (June 2015) International Congress

Λήξη τῶν ἐργασιῶν τοῦ Συνεδρίου ἀπό τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Βεροίας, Ναούσης καί Καμπανίας κ. Παντελεήμονα

Closing of the proceedings of the Congress by His Eminence the Metropolitan Panteleimon of Veria, Naoussa and Kampania

 

ΛΑΤΡΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

WORSHIP CELEBRΑTIONS

 

ΣΑΒΒΑΤΟ 4 ΙΟΥΝΙΟΥ  SATURDAY, JUNE 4th

 

18:30 - 21:00  Μέγας Ἀρχιερατικός Ἑσπερινός στόν νέο Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό

Great Hierarchal Vespers in the new Cathedral

 

ΚΥΡΙΑΚΗ 5 ΙΟΥΝΙΟΥ  SUNDAY, JUNE 5th

07:00 - 11:00  Ὄρθρος, Τελετή Ἐγκαινίων καί Ἀρχιερατικό Συλλείτουργο στόν Παλαιό Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό μέ τή συμμετοχή τῶν ἐκπροσώπων τῶν Ὀρθοδόξων Πατριαρχείων καί Αὐτοκεφάλων Ἐκκλησιῶν

Matins, Consecration and Hierarchal Cocelebration of the Divine Liturgy in the old Cathedral with the participation of the representativies of the Orthodox Patriarchates and Autocephalous Churches

 

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ   ORGANISING COMMITEE

† Παντελεήμων, Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης καί Καμπανίας

Κωνσταντῖνος Βοργιαζίδης, Δήμαρχος Βεροίας

Ἀρχιμανδρίτης Ἀθηναγόρας Μπίρδας, Πρωτοσύγκελλος

Ἀρχιμανδρίτης Δημήτριος Μπακλαγῆς, Γενικός Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος

 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  ACADEMIC COMMITEE

 

Ἰωάννης Καραβιδόπουλος, Ὁμ. Καθηγητής Α.Π.Θ. (Πρόεδρος)

Μητροπολίτης Κίτρους καί Κατερίνης κ. Γεώργιος, Καθηγητής Α.Ε.Α.Θ.

Ἰωάννης Γαλάνης, Ὁμ. Καθηγητής Α.Π.Θ.

Χαράλαμπος Ἀτματζίδης, Ἀν. Καθηγητής Α.Π.Θ.

Αἰκατερίνη Τσαλαμπούνη, Ἐπ. Καθηγήτρια Α.Π.Θ.

 ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ SECRETARY

Ἀρχιμανδρίτης Ἀρσένιος Χαλδαιόπουλος

Ἀρχιμανδρίτης Καλλίνικος Λημνιώτης

Δημήτριος Σαραντῆς, Νικόλαος Σούμπουρος

Θεόδωρος Ἀναστασόπουλος, Λάμπρος Παγούνης

 

ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ SPONSORS

Δήμος Βέροιας, 4E , Παύλειος Λόγος 90,2 FM

 

Συντάκτης

Faretra.info
Faretra.info 30367 posts

Σύνταξη, επεξεργασία ύλης & ανάρτηση ειδήσεων

0 Comments

Δεν υπάρχουν σχόλια!

You can be first to comment this post!

Leave a Reply

Ειδήσεις με Διάρκεια