Ο χαιρετισμός του Μητροπολίτη στη μουσική εκδήλωση "Η Μνήμη του Νήματος"

Οἱ τριήμερες ἐκδηλώσεις μνήμης τοῦ Ὁλοκαυτώματος πού πραγμα­τοποιοῦνται αὐτές τίς ἡμέρες στήν πόλη μας ὑπό τόν τίτλο «Ἡ Μνή­μη τοῦ Νήματος», ὁλοκληρώ­νο­νται μέ τήν ἀποψινή συναυλία τι­μῆς καί μνήμης στούς 460 συμπο­λίτες μας πού ἔχα­σαν τή ζωή τους ἄδικα καί ἀναί­τια, μέ τόν πιό ἀπάν­θρωπο καί σκληρό τρό­πο στό στρατόπεδο τοῦ Ἄουσβιτς-Mπίρ­κε­­ναου.

Συναυλία τιμῆς καί μνήμης γιά ἐκείνους πού ἔχασαν τή ζωή τους, ἐξαιτίας μιᾶς παράλογης ἰδεο­λο­γίας καί ἑνός ἄλογου φανα­τι­σμοῦ· πού ἔχασαν τή ζωή τους, γιατί κά­ποιοι νόμι­ζαν ὅτι αὐτοί εἶναι κύ­ριοι τοῦ κό­σμου καί τῶν ἀν­θρώ­πων, κύριοι τῆς ζωῆς καί τοῦ θα­νάτου τους· πού ἔχασαν τή ζωή τους, γιατί κά­ποιοι δέν μποροῦσαν νά ἀνεχθοῦν τή διαφορετικότητα, ξεχνώντας ὅτι αὐτή εἶναι πλοῦτος γιά κάθε κοινωνία, γιά ὅλον τόν κόσμο· πού ἔχασαν τή ζωή τους, γιατί κά­ποιοι νόμιζαν ὅτι μπο­ροῦν νά κάνουν τόν κόσμο καλύτερο, ἀλλά τελικά τόν μετέτρεψαν σέ ἕναν τό­πο φρίκης, τῆς φρίκης τῶν στρα­­­τοπέδων συγκεντρώσεως καί ἐξοντώσεως.

«Ἡ Μνήμη τοῦ Νήματος» εἶναι ὁ τίτλος καί τῆς ἀποψινῆς συναυ­λίας πού ἐμπνεύσθηκε ἡ διάσημη συμπολίτις μας, ὑψίφωνος κυρία Σόνια Θεοδωρίδου, γιά νά τιμή­σου­με μαζί μέ ὅσους Ἑβραίους συμπολίτες μας μπόρεσαν τότε νά γλιτώσουν ἀπό τά τραῖνα τοῦ θα­νάτου, αὐτούς πού ἔφυγαν ἀφή­νο­ντας πίσω ἕνα νῆμα, σάν αὐτό πού ἁπλώσαμε ἀπό τήν Ἑβραϊ­κή συ­νοι­κία μέχρι τόν σιδηροδρομικό στα­θμό τῆς πόλεώς μας, ἕνα κόκ­κινο νῆμα πού συμβολίζει τό αἷμα τους, πού χύθηκε ἄδικα, ἀλλά καί τόν σύνδεσμο τῆς μνήμης μας μέ αὐτούς, τούς δικούς μας ἀνθρώ­πους, πού δέν πρέπει νά ξεχά­σου­με ποτέ. Γιατί ἡ μνήμη εἶναι ὁ μόνος τρόπος γιά νά ἀντισταθοῦμε στόν φανατισμό καί στίς κάθε εἴ­δους ὁλοκληρω­τι­κές ἰδεολογίες πού δημιουργοῦν γενοκτονίες καί ὁλοκαυτώματα. Ἰδιαιτέρως ἐμεῖς, οἱ Ἕλληνες, πού ζήσαμε τή Γενο­κτο­νία τοῦ Ποντια­κοῦ καί τοῦ Μικρασιατικοῦ Ἑλλη­νι­σμοῦ δέν εἶναι δυνατόν νά ξε­χνοῦμε τό ὁλο­καύτωμα τῶν Ἑβραίων καί τήν ἄδικη ἐξόντωση τῶν Ἑβραίων συμπολιτῶν μας, καί πρέπει νά ἀντιστεκόμαστε σέ ὅ­ποιον καί σέ ὅ,τι ὁδηγεῖ σέ τέ­τοιες φρι­κτές καί ἀπάνθρωπες πράξεις. Πρέπει νά ὑψώνουμε τή φωνή μας γιά ἐκεί­νους πού δέν ἔχουν φωνή. Νά ὑψώ­νουμε τή φωνή μας ἀποτίο­ντας φόρο τιμῆς καί σεβασμοῦ στή θυσία τους καί στήν ἱστορική μνή­μη.

Καί αὐτό κάνει καί ἡ ἀποψινή συναυλία, πού διοργανώθηκε μέ τήν ἐμπνευσμένη πρωτοβουλία τῆς κυρίας Σόνιας Θεοδωρίδου καί τή συμμετοχή πολλῶν χορωδιῶν καί μουσικῶν. Δίνει φωνή στούς 460 Ἑβραίους συμπολίτες μας καί συγχρόνως ἐκφράζει καί τά δικά μας συναισθήματα γι᾽ αὐτούς· καί ἐκφράζει καί´σ τή δική μας ἀπο­φα­σιστι­κότητα νά μή ζήσει ὁ κό­σμος μας ποτέ ξανά ἕνα τέτοιο ὁλο­καύτωμα.

Βέροια 22.9.2019
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΙΜΒΝΚ

Φωτογραφίες: faretra.info        

Συντάκτης

Faretra.info
Faretra.info 29702 posts

Σύνταξη, επεξεργασία ύλης & ανάρτηση ειδήσεων

0 Comments

Δεν υπάρχουν σχόλια!

You can be first to comment this post!

Leave a Reply

Ειδήσεις με Διάρκεια