Βέροια

Υπεγράφη σύμβαση για μελέτη παρεμβάσεων στην παλιά πόλη της Βέροιας

Στις 27.07.2018 στο γραφείο του δημάρχου υπογράφτηκε η σύμβαση που αφορά τη
μελέτη «ΜΕΛΕΤΗ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΥ – ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΣΤΗΝ
ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ». Ανάδοχος είναι η σύμπραξη μελετητικών γραφείων
ΟΛΥΜΠΙΑ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ και Σ. ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ο.Ε. δ.τ.
«ALTERTEAM Ο.Ε.». Ο χρόνος υλοποίησης της μελέτης είναι συνολικά 7 μήνες.
Η μελέτη έχει ως αντικείμενο τις παρεμβάσεις για τη δημιουργία ενιαίας διαδρομής
από το Βυζαντινό Μουσείο επί της οδού Θωμαΐδου, στα νότια τείχη της πόλης, έως
την παραποτάμια οδό Ολγάνου, στη βόρεια παρειά της συνοικίας της Μπαρμπούτας.
Αυτό το δίκτυο διαδρομών θα συνδέει αισθητικά και λειτουργικά τις συνοικίες της
Κυριώτισσας, της Παναγίας Δεξιάς και της Μπαρμπούτας. Σημαντικοί σταθμοί αυτής
της διαδρομής είναι οι Δίδυμοι Λουτρώνες και η Παλαιά Μητρόπολη της Βέροιας.
Η μελέτη προβλέπει τη διαμόρφωση, με βιοκλιματικά κριτήρια, και ανάδειξη ενός
πολιτιστικού δικτύου διαδρομών στον ιστορικό πυρήνα της Βέροιας (συνοικίες
Μπαρμπούτας, Παναγίας Δεξιάς και Κυριώτισσας). Περιλαμβάνει:
• τη χάραξη, διαμόρφωση και σήμανση ενός λειτουργικού δικτύου διαδρομών
με ενιαία και διακριτή φυσιογνωμία συμβατή με το ιστορικό περιβάλλον μέσα στο
οποίο εκτυλίσσεται,
• τη σύνδεση και ανάδειξη μνημείων και θέσεων ενδιαφέροντος,
• την εξασφάλιση συνθηκών βέλτιστης προσβασιμότητας και
προσπελασιμότητας των ιδιοκτησιών και χρήσεων και των σημείων ενδιαφέροντος
κατά μήκος των διαδρομών και βιώσιμης κινητικότητας,
• τη βελτίωση του μικροκλίματος στο σύνολο της περιοχής ανάπλασης και στην
ευρύτερη περιοχή επιρροής της,
• τη δημιουργία αστικού περιβάλλοντος ελκυστικού και βιώσιμου και την
αναίρεση συνθηκών και συνηθειών που το απαξιώνουν
μέσω του