Προσωρινά έκτακτα μέτρα παραγωγών ροδακίνων και νεκταρινιών

2014-08-27-Agrotika-ektakta-metra-paragogonΑπό την Διεύθυνση της ΑΟΚ ανακοινώθηκε ότι σύμφωνα με τον Καν (ΕΕ) 913/2014

της Επιτροπής ορίζονται προσωρινά έκτακτα μέτρα στήριξης για τους παραγωγούς ροδάκινων και νεκταρινιών.

Τα μέτρα στήριξης είναι τα εξής:

α) δωρεάν διανομή, που μπορεί να διεξαχθεί από 11 Αυγούστου 2014 έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2014 από τις Οργανώσεις Παραγωγών (Ο.Π.) και τους μεμονωμένους παραγωγούς δια μέσω των Ο. Π., και

β) δραστηριότητες προώθησης, που εντάσσονται στα μέτρα πρόληψης και διαχείρισης κρίσεων, και μπορούν να διεξαχθούν από 11 Αυγούστου 2014 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2014 από τις Ο.Π.

1. Αναλυτικά για τη δωρεάν διανομή πρέπει να τηρούνται τα ακόλουθα:

Οργανώσεις παραγωγών

Οι ΟΠ δύναται να διαθέσουν στη δωρεάν διανομή το 10% κατ' ανώτερο όριο, του όγκου

παραγωγής (μέσος όρος τριετίας).

Μεμονωμένοι παραγωγοί

- Η χρηματοδότηση από την Ε.Ε. καθορίζεται στο 50% των ποσών που καθορίζονται

Στο Παραρτήμα XI του Καν.(ΕΕ) 543/2011.

* Οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί συνάπτουν σύμβαση με αναγνωρισμένη οργάνωση παραγωγών για το σύνολο της ποσότητας που πρόκειται να παραδώσουν.

* Η οργάνωση παραγωγών αποδέχεται όλα τα εύλογα αιτήματα παραγωγών, αξιολογώντας τις ποσότητες με βάση τη δήλωση ΟΣ_Ε 2014.

* Η οργάνωση παραγωγών οφείλει να εξακριβώσει πριν την υπογραφή της σύμβασης ότι η ποσότητα που πρόκειται να παραδοθεί στο πλαίσιο της σύμβασης δεν υπερβαίνει το χαμηλότερο από τα ακόλουθα ανώτατα όρια, το 10% της συνολικής παραγωγής του παραγωγού για το έτος 2012 βάση εγγράφων (τιμολόγια πώλησης) ή τη μέση απόδοση ανά εκτάριο των μελών της οργάνωσης για το έτος 2012, πολλαπλασιαζόμενη επί το 10% της έκτασης που χρησιμοποιήθηκε από τον παραγωγό για το έτος 2014 βάσει εγγράφων.

* Η χρηματοδότηση από την Ε.Ε. καταβάλλεται μέσω της οργάνωσης παραγωγών που υπέγραψε σύμβαση.

. Τα ποσά που αντιστοιχούν στις πραγματικές δαπάνες της οργάνωσης παραγωγών για την δωρεάν διανομή παρακρατούνται από την οργάνωση παραγωγών. Αποδεικτικά στοιχεία των δαπανών παρέχονται με τιμολόγια.

. Οι οργανώσεις παραγωγών υποβάλουν αίτηση καταβολής χρηματοδοτικής συνδρομής από την Ε.Ε. στον ΟΠΕΚΕΠΕ για τη δράση της δωρεάν διανομής έως 31 Οκτωβρίου 2014.

Προβλεπόμενοι έλεγχοι

Η ανωτέρω δωρεάν διανομή υπόκειται σε πρωτοβάθμιους ελέγχους του άρθρου 108 του Καν (ΕΚ) 543/2011 σε ποσοστό 10% της ποσότητας διανομής και 10% των οργανώσεων

παραγωγών και των παραγωγών μη μελών οι οποίοι μετέχουν στα έκτακτα μέτρα.

Οι έλεγχοι διενεργούνται από τις επιτροπές ελέγχου, που ορίζονται στο άρθρο 26 της ΚΥΑ

αριθ. 266355/2009 (ΦΕΚ 594Β/2009), όπως ισχύει.

2. Αναλυτικά για τις δραστηριότητες προώθησης που εντάσσονται στα μέτρα πρόληψης και διαχείρισης κρίσεων πρέπει να τηρούνται τα ακόλουθα:

. Οι οργανώσεις παραγωγών υποβάλουν έως 15 Οκτωβρίου 2014, έντυπο αρχικής αίτησης

διαμέσου των αρμόδιων _/νσεων Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Π.Ε. στο

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, στη _/νση ΠΑΠ _ενδροκηπευτική (Fax:

210 5246258 και email: [email protected] και [email protected]).

. Το ανώτατο ύψος της ενωσιακής δαπάνης για τη χώρα μας ανέρχεται σε 317.215 €.

. Σε περίπτωση που οι αρχικές αιτήσεις υπερβαίνουν το ανωτέρω ποσό καθορίζεται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων - Δ/νση ΠΑΠ Δενδροκηπευτικής συντελεστής κατανομής με βάση τις αιτήσεις.

. Οι οργανώσεις παραγωγών υποβάλουν αίτηση καταβολής χρηματοδοτικής συνδρομής από την Ε.Ε. στον ΟΠΕΚΕΠΕ έως 30 Ιανουαρίου 2015.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ στα τηλέφωνα:

2331350183 κ. ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

2331350144 κ. ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΚΩΣΤΟΓΛΟΥ

2331350176 κ. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΣΟΥΜΑΚΗ

Ο ΑΝ/ΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ ΑΟΚ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ

Συντάκτης

Faretra.info
Faretra.info 29559 posts

Σύνταξη, επεξεργασία ύλης & ανάρτηση ειδήσεων

0 Comments

Δεν υπάρχουν σχόλια!

You can be first to comment this post!

Leave a Reply

Ειδήσεις με Διάρκεια