Βέροια Ειδήσεις με Διάρκεια

Παράταση προθεσμίας εγγραφών στο Ειδικό Νηπιαγωγείο Βέροιας για το σχ. έτος 2024-2025

Ημαθίωνος 2, Βέροια

Πληροφορίες: κ. Αρβανιτάκη

Τηλ: 2331026501

Σας ενημερώνουμε ότι παρατείνονται οι εγγραφές των νηπίων στο Ειδικό Νηπιαγωγείο Βέροιας μέχρι την Τετάρτη  27 Μαρτίου 2024. Δικαίωμα εγγραφής  έχουν όσα προνήπια γεννήθηκαν από 1-1-2020 έως 31-12-2020 και τα νήπια που γεννήθηκαν από 1-1-2019 έως και 31-12-2019.  

Οι εγγραφές στις ΣΜΕΑΕ γίνονται με αυτοπρόσωπη παρουσία γονέων ή κηδεμόνων, κατόπιν επικοινωνίας στο 2331026501.

Απαραίτητα δικαιολογητικά για την εγγραφή των μαθητών/τριών στο Νηπιαγωγείο μας είναι:

α) Αίτηση εγγραφής – Υπεύθυνη δήλωση από τους γονείς/κηδεμόνες των μαθητών/τριών, (παρέχεται από το σχολείο).

β) Σχετική γνωμάτευση του οικείου ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. ή άλλον σχετικό φορέα (αν υπάρχει) .

γ) Πιστοποιητικό γέννησης των μαθητών/τριών, το οποίο αναζητείται από τις σχολικές μονάδες μέσω του

Πληροφορικού Συστήματος myschool.

δ) Υπεύθυνη δήλωση του γονέα/κηδεμόνα για το πρόσωπο/α που αναλαμβάνει/νουν την προσέλευση και αποχώρηση του/της μαθητή/τριας, (συμπεριλαμβάνεται στο έντυπο της αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης).

ε) Αίτηση-Δήλωση  εγγραφής στο ολοήμερο πρόγραμμα (προαιρετική εγγραφή).

στ) Επίδειξη του Βιβλιαρίου Υγείας του Παιδιού (Β.Υ.Π.), ή προσκόμιση άλλου στοιχείου, στο οποίο φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια, (παρ. 4, άρθρο 6, Π.Δ 79/2017 ΦΕΚ 109 Α).

ζ) Το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή/τριας, (συμπληρώνεται από παιδίατρο).

η) Αποδεικτικό στοιχείο, από το οποίο διαπιστώνεται η διεύθυνση κατοικίας του/της μαθητή/τριας.

θ) Η εγγραφή στο δεύτερο έτος του νηπιαγωγείου γίνεται αυτεπάγγελτα. (παρ. 5 του άρθρου 6 του Π.Δ 79/2017 (ΦΕΚ 109 Α/1-8-2017)).

Η Προϊσταμένη

Αρβανιτάκη  Αγγελική

banner-article

Ροη ειδήσεων