Ιστορία

Σωτήρης Μασταγκάς: ΧΡΟΝΙΚΑ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ / “Στα χρόνια της Τουρκοκρατίας” / Τόμος 19ος

Αρχείο Σωτήρη Μασταγκά (ανέκδοτη φωτογραφία του Λιτοχώρου)

ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Το ταξίδι της ανακάλυψης της Λιτοχωρίτικης ιστο­ρίας αποτελεί αναμφίβολα ένα σημαντικό κομμάτι της λεγόμενης τοπικής ιστορίας, διότι ικανοποιεί την πε­ριέργειά μας να γνωρίσουμε την ιστορία της κωμό­πο­λης και της περιοχής και να διευρύνουμε τις γνώσεις μας.

Σωτήρης Μασταγκάς

Τα ΧΡΟΝΙΚΑ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ έμπρακτα και διαχρο­νι­κά επενδύουν στον πολιτισμό, καθώς ο πολιτισμός συ­νιστά γνήσια μορφή έκφρασης των εσωτερικών δυ­να­τοτήτων των κατοίκων και μέσο καλλιέργειας γνώ­σης και εξύψωσης της τοπικής κοινωνίας. Η διερεύνηση της ιστορίας, του πολιτισμού, των εθίμων, της παρά­δο­σης, των κοινωνικών και θρησκευτικών συνθηκών που καθόρισαν την πορεία του Λιτοχώρου στον χρόνο, απο­τελεί για τα ΧΡΟΝΙΚΑ έναν από τους βασικούς στό­χους του.

Και ο παρών δέκατος ένατος τόμος με τίτλο «ΣΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑΣ» ιχνηλατεί την αξιο­πρό­σεκτη διαδρομή της κωμόπολης επί Οθωμανικής κυ­ριαρχίας. Με προσεγμένα μελετήματα στον αγνό ανα­γνώστη για να προσεγγίσει καλύτερα το παρελθόν του τόπου και στον εκάστοτε ερευνητή προκειμένου να αντλήσει πολύτιμα στοιχεία. Ο τόμος πραγματεύεται συ­γκεκριμένα και αυτοτελή θέματα κατά τρόπο συ­στη­ματικό και αναλυτικό, σκιαγραφώντας έτσι την ιστο­ρι­κή εξέλιξη του Λιτοχώρου κατά την περίοδο της Τουρ­κοκρατίας και εμπλουτίζοντας τον προβληματισμό και τη μεθοδολογία παρόμοιων θεμάτων.

Έχω τη σιγουριά ότι η παρούσα έκδοση είναι φά­ρος φωτεινός για τις επερχόμενες γενεές, ως ένα είδος σπουδής της Λιτοχωρίτικης ιστορίας μας και γιατί όχι ως ένα είδος πατριδογνωσίας και αυτογνωσίας. Έρχε­ται να αποτυπώσει με τον πιο εναργή και ουσιαστικό τρό­πο την ανθρώπινη παρουσία και τα ίχνη που αυτή άφη­σε μέσα στο διάβα του χρόνου.

Τα ΧΡΟΝΙΚΑ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ συνιστούν μια συστη­μα­τική καταγραφή, ιδιαίτερα απαιτητική σε χρόνο και κό­πο, και μια ξεχωριστή και πολλαπλά χρήσιμη συμ­βολή στη διαφύλαξη της ιστορικής γνώσης και μνήμης της κωμόπολης.

Θεωρώντας ότι υπηρετώ αυτήν τη μελέτη και διά­σωση της διαχρονικής ιστορίας του τόπου, τοποθετώ με τον τόμο αυτό μια ακόμη πολύτιμη ψηφίδα σ’ αυτό το ανεκτίμητης αξίας μωσαϊκό παραγωγής και προαγωγής πολιτισμού.

Σωτήριος Δ. Μασταγκάς

———————————

ΧΡΟΝΙΚΑ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ / “Στα χρόνια της Τουρκοκρατίας” / Τόμος 19ος

Για να διαβάσετε τον 19ο Τόμο ανοίξετε το pdf

ΣΩΤΗΡΗΣ ΜΑΣΤΑΓΚΑΣ  ΧΡΟΝΙΚΑ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ / “Στα χρόνια της Τουρκοκρατίας” / Τόμος 19ος

——————–

Σημείωση Φαρέτρας: Ο 19ος Τόμος δίνεται για πρώτη φορά στη δημοσιότητα.

 

Ροη ειδήσεων