Βέροια

Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Βέροιας, Τρίτη 12 Ιανουαρίου – Θέματα Ημερήσιας Διάταξης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βέροια 08-01-2016
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Π Ρ Ο Σ : Τα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.
1. Θεόφιλο Κορωνά
2. Αριστομένη Λαζαρίδη
3. Αθανάσιο Σιδηρόπουλο
4. Θωμά Αγγελίνα
5. Βασίλειο Παπαδόπουλο
6. Αθανάσιο Αποστολόπουλο
7. Γεώργιο Μελιόπουλο
8. Λεωνίδα Ακριβόπουλο

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 & 75 του Ν.3852/2010 και της αριθμ. 2168/44721/8-9-2014 απόφασης Δημάρχου Βέροιας, σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο (γραφείο μας) Μητροπόλεως 46, σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση που θα γίνει την Τρίτη 12-01-2016 και ώρα 11:00, με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο Διάθεση ή μη πιστώσεων για Προνοιακά Επιδόματα.

ΘΕΜΑ 2ο Καταβολή ή μη προνοιακών επιδομάτων σε δικαιούχους και έκδοση ενταλμάτων προπληρωμής.

ΘΕΜΑ 3ο Διάθεση ή μη πίστωσης για «Έξοδα κίνησης Προέδρων Τοπικών Συμβουλίων (άρθρο 4 Ν.2539/97)».

ΘΕΜΑ 4ο Διάθεση ή μη πιστώσεων για «Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων» & «Έξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών».

ΘΕΜΑ 5ο Διάθεση ή μη πιστώσεων για συνδρομές σε εφημερίδες, έξοδα δημοσιεύσεων κ.λ.π. έτους 2016.

ΘΕΜΑ 6ο Διάθεση ή μη πιστώσεων για την υλοποίηση Προγραμματικών Συμβάσεων κ.λ.π.

ΘΕΜΑ 7ο Διάθεση ή μη πίστωσης τμήματος Καθαριότητας-Ανακύκλωσης έτους 2016.

ΘΕΜΑ 8ο Διάθεση ή μη πιστώσεων του Τμήματος Κίνησης & Συντήρησης Οχημάτων–Μηχ/των για προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και φωτισμού, καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων & καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές χρήσεις του Δήμου έτους 2016.

ΘΕΜΑ 9ο Διάθεση ή μη πιστώσεων Τμήματος Κίνησης & Συντήρησης Οχημάτων–Μηχ/των για συντήρηση και επισκευή οχημάτων-μηχ/των, τελών κυκλοφορίας, ασφαλίστρων & ανταλλακτικών μεταφορικών μέσων του Δήμου έτους 2016.

ΘΕΜΑ 10ο Διάθεση ή μη πιστώσεων Τμήματος προμηθειών για συνεχιζόμενες προμήθειες του έτους 2015.

ΘΕΜΑ 11ο Διάθεση ή μη πιστώσεων Τμήματος προμηθειών για μη εκτελεσθείσες προμήθειες του έτους 2015.

ΘΕΜΑ 12ο Διάθεση ή μη πιστώσεων Τμήματος Εξόδων.

ΘΕΜΑ 13ο Διάθεση ή μη πίστωσης για «Έξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών» και έκδοση ή μη εντάλματος προπληρωμής στο όνομα υπαλλήλου του Δήμου, για την έκδοση πιστοποιητικών από το Κτηματολογικό Γραφείο Βέροιας.

ΘΕΜΑ 14ο Διάθεση ή μη πίστωσης για «Συντήρηση δημοτικών κτιρίων 2015».

ΘΕΜΑ 15ο Διάθεση ή μη πίστωσης για Έξοδα μετακίνησης & δαπάνες επιμόρφωσης έτους 2016.

ΘΕΜΑ 16ο Επί αιτήματος Ι.Αποστολίδη για εξώδικο συμβιβασμό για καταβολή αποζημίωσης από πρόκληση ζημιών που υπέστη το αυτοκίνητό του.

ΘΕΜΑ 17ο Ορισμός ή μη δικηγόρου για να παραστεί στο Μον.Πρωτοδικείο Βέροιας κατά τη συζήτηση αγωγής (αναγνώρισης κυριότητας) των Α.Ζαφειριάδη και λοιπών.

ΘΕΜΑ 18ο Εξουσιοδότηση ή μη δικηγόρου του Δήμου για να παραστεί στο Μον.Πρωτοδικείο Βέροιας κατά τη συζήτηση προσφυγής (συμβιβαστικής επίλυσης διαφοράς) του Κ.Παππά.

ΘΕΜΑ 19ο Εξουσιοδότηση ή μη δικηγόρου του Δήμου για να παραστεί στο Μον.Πρωτοδικείο Βέροιας κατά τη συζήτηση προσφυγής (συμβιβαστικής επίλυσης διαφοράς) της εταιρείας «Έξαρχος Αναστάσιος–Έξαρχος Κωνσταντίνος Ο.Ε.».

ΘΕΜΑ 20ο Εξουσιοδότηση ή μη δικηγόρου του Δήμου για να παραστεί στο Μον.Πρωτοδικείο Βέροιας κατά τη συζήτηση προσφυγής (συμβιβαστικής επίλυσης διαφοράς) της εταιρείας «Έξαρχος Αναστάσιος–Έξαρχος Κωνσταντίνος Ο.Ε.».

ΘΕΜΑ 21ο Εξουσιοδότηση ή μη δικηγόρου του Δήμου για να παραστεί στο Μον.Πρωτοδικείο Βέροιας κατά τη συζήτηση προσφυγής (συμβιβαστικής επίλυσης διαφοράς) του Λ.Δουλγερίδη.

ΘΕΜΑ 22ο Εξουσιοδότηση ή μη δικηγόρου του Δήμου για να παραστεί στο Μον.Πρωτοδικείο Βέροιας κατά τη συζήτηση προσφυγής (συμβιβαστικής επίλυσης διαφοράς) του Λ.Δουλγερίδη.

ΘΕΜΑ 23ο Εξουσιοδότηση ή μη δικηγόρου του Δήμου για να παραστεί στο Μον.Πρωτοδικείο Βέροιας κατά τη συζήτηση προσφυγής (συμβιβαστικής επίλυσης διαφοράς) του Σ.Ιωσηφίδη.

ΘΕΜΑ 24ο Εξουσιοδότηση ή μη δικηγόρου του Δήμου για να παραστεί στο Μον.Πρωτοδικείο Βέροιας κατά τη συζήτηση προσφυγής (συμβιβαστικής επίλυσης διαφοράς) του Χρ.Τσισμετζή.

ΘΕΜΑ 25ο Εξουσιοδότηση ή μη δικηγόρου του Δήμου για να παραστεί στο Μον.Πρωτοδικείο Βέροιας κατά τη συζήτηση προσφυγής (συμβιβαστικής επίλυσης διαφοράς) της εταιρείας «Σάρρας Α.–Σωτηριάδης Ι. Ο.Ε.».

ΘΕΜΑ 26ο Εξουσιοδότηση ή μη δικηγόρου του Δήμου για να παραστεί στο Μον.Πρωτοδικείο Βέροιας κατά τη συζήτηση προσφυγής (συμβιβαστικής επίλυσης διαφοράς) του Π.Πατρίκα.

ΘΕΜΑ 27ο Εξουσιοδότηση ή μη δικηγόρου του Δήμου για να παραστεί στο Μον.Πρωτοδικείο Βέροιας κατά τη συζήτηση προσφυγής (συμβιβαστικής επίλυσης διαφοράς) του Αργ.Καλαϊτζή.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ
(Αντιδήμαρχος Οικονομικών)