Εκκλησια Νάουσα

Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση του Ωδείου της Μητρόπολης στη Νάουσα

Την Πέμπτη 22 Δεκεμβρίου το απόγευμα στο Μητροπολιτικό Κέντρο Πολιτισμού ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑ στη Νάουσα πραγματοποιήθηκε η Χριστουγεννιάτικη Εκδήλωση του Ωδείου της Ιεράς Μητροπόλεως Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας.

Την εκδήλωση τίμησε με την παρουσία του ο Ποιμενάρχης μας, Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων, ο οποίος μίλησε με θέμα: «Το Μυστήριο των Χριστουγέννων» και συνεχάρη τους συντελεστές της εκδήλωσης.

Συμμετείχαν τα τμήματα Βυζαντινής, Πιάνου, Κιθάρας, Κανονάκι, Μονωδίας καθώς και η μικτή χορωδία ενηλίκων υπό τη διεύθυνση της κ. Μαρίας Πέτκου.

Την εκδήλωση παρουσίασε η Γραμματέας του Ωδείου της Ιεράς Μητροπόλεως μας κ. Μαρία Χαλδαιοπούλου.

Ο Σεβασμιώτατος στον χαιρετισμό του ανέφερε μεταξύ άλλων:  Ἀκούσαμε τούς θεσπέσιους ὕμνους τῶν Χριστουγέννων πού μᾶς συγκινοῦν ὅλους καί μᾶς προ­ετοιμάζουν νά ζήσουμε τό μέγα μυστήριο τῆς Γεννήσεως τοῦ Χρι­στοῦ.

Καί δέν ὀνομάζουμε τυχαῖα αὐτή τή μεγάλη ἑορτή πού θά ἑορτάσου­με σέ τρεῖς ἡμέρες μυστήριο, γιατί ἡ Γέννηση τοῦ Χριστοῦ, ἡ ἐναν­θρώπηση δηλαδή τοῦ Θεοῦ, εἶναι ἕνα γεγονός ἀσύλληπτο ἀπό τήν ἀνθρώπινη λογική.

Λέμε πολλές φορές ὅτι ἡ δημι­ουρ­γία καί ἡ ζωή τοῦ ἀνθρώπου εἶναι ἕνα μυστήριο, γιατί εἶναι δύσκολο νά κατανοήσουμε πῶς ὁ Θεός ἔπλα­σε τά πάντα μέσα στό ἀν­θρώπινο σῶμα, ἔτσι ὥστε νά λει­τουργοῦν μέ τέλειο τρόπο καί νά ἐξυπηρετοῦν τίς ἀνάγκες ἑνός ὄχι μόνο ζῶντος πλάσματος ἀλλά καί ἑνός λογικοῦ ὄντος.

Καί εἶναι μυστήριο, γιατί ἐκτός τῶν ἄλλων δέν ὑπῆρχε προηγού­με­νο. Ὁ Θεός ἔπλασε τόν ἄνθρωπο ὄχι κατ᾽ ἀναλογία μέ κάτι ἄλλο, ἀλλά ἐκ τοῦ μή ὄντος καί μάλιστα κατ᾽ εἰκόνα καί καθ᾽ ὁμοίωσίν του.

Ἄν, λοιπόν, ἡ δημιουργία τοῦ ἀν­θρώπου εἶναι ἕνα μυστήριο ἀνεξι­χνί­αστο, τό ὁποῖο καί ἡ σύγχρονη ἀκόμη ἐπιστήμη ἀδυνατεῖ νά κατα­νοήσει, μποροῦμε νά σκεφθοῦμε πόσο μεγαλύτερο μυστήριο ἀποτε­λεῖ τό γεγονός τῆς ἐνανθρωπή­σεως τοῦ Χριστοῦ.

Τό γεγονός ὅτι ὁ Θεός ἀφενός συνέλαβε τό μυστήριο τῆς θείας οἰκονομίας, τό σχέδιο δηλαδή γιά νά σώσει τόν ἄνθρωπο γενόμενος ὁ ἴδιος ἄνθρωπος, ἀλλά καί ἀφε­τέ­ρου νά χωρέσει μέσα σέ αὐτή τήν ἀνθρώπινη φύση καί τή θεία φύση, τή δική του φύση, ἡ ὁποία εἶναι, ὅπως γνωρίζουμε, ἀχώρητη. Καί μάλι­στα νά γίνει αὐτό χωρίς νά συμ­φυρ­θεῖ ἡ μία φύση μέ τήν ἄλλη, ἀλλά νά γεννηθεῖ ὁ ἐνανθρωπήσας Υἱός καί Λόγος τοῦ Θεοῦ διά Πνεύ­ματος Ἁγίου ἐκ τῆς Ἀειπαρθένου Μαρίας.

Καί μόνο νά τό περιγράψει αὐτό ὁ ἄνθρωπος δυσκολεύεται, πολύ πε­ρισ­σότερο νά τό κατανοήσει, διότι σύμφωνα καί μέ τόν ἱερό ὑμνογρά­φο, πού ἐκφράζει τή γνώμη τῶν θείων πατέρων, «οὐ φέρει τό μυ­στή­ριον ἔρευναν». Δέν μπορεῖ νά ἐρευνήσει κανείς τό μυστήριο. Ὑπερβαίνει τίς ἀνθρώπινες δυνατότητες τό μυ­στή­ριο τῆς Γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ, γιατί τά μυστήρια τοῦ Θεοῦ εἶναι ἀνερμήνευτα καί ἀνεξιχνίαστα ἀπό τήν ἀνθρώπινη λογική, ἡ ὁποία κατανοεῖ μόνο ὅσα τῆς εἶναι οἰκεῖα.

Ὁ Θεός ὅμως δέν ἀρνεῖται τήν ἔρευνα τῶν μυστηρίων του, καί θά λέγαμε μάλιστα ὅτι προσφέρει μία δυνατότητα στόν ἄνθρωπο γιά νά κατανοήσει ὅσα δέν μπορεῖ νά κατανοήσει μέ τή λογική καί τόν πεπερασμένο νοῦ του. Καί αὐτή ἡ δυνατότητα εἶναι ἡ πίστη.

Τά μυστήρια τοῦ Θεοῦ δέν εἶναι τά μόνα πού δέν μπορεῖ νά προσεγ­γίσει ὁ ἄνθρωπος μέ τή λογική. Ὑπάρχουν καί πολλά ἄλλα, ὅμως καί αὐτά τά προσεγγίζει μέ ἄλλους τρό­πους.

Ὑπάρχει κανένα παιδί πού μπορεῖ νά κατανοήσει μέ τή λογική τήν ἀγάπη τῆς μητέρας ἤ τοῦ πατέρα του; Ὄχι. Τήν θεωρεῖ αὐτονόητη, ἔστω καί ἄν δέν μπορεῖ νά τήν ἐξηγήσει. Τήν αἰσθάνεται καί πι­στεύει σ᾽ αὐτήν.

Τό ἴδιο συμβαίνει καί μέ τό μυ­στήριο τῆς Γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ. Ὁ ἄνθρωπος μπορεῖ νά προσεγγίζει τό μυστήριο μόνο μέ τήν πίστη, γιατί καί ἡ ἀπέραντη ἀγάπη τοῦ Θεοῦ, πού τόν ἔκανε νά σαρκωθεῖ γιά χάρη τῶν ἀνθρώπων, μόνο μέ τήν πίστη προσεγγίζεται, μόνο μέ τήν πίστη μποροῦμε νά τήν αἰσθαν­­θοῦμε.

Γι᾽ αὐτό καί οἱ καλύτεροι συνοδοί μας στήν κατανόηση τοῦ μυστη­ρίου τῶν Χριστουγέννων εἶναι οἱ ἱεροί ὑμνογράφοι τῆς Ἐκκλησίας μας, οἱ ὁποῖοι μέ τήν πίστη καί τήν ἀγάπη τους πρός τόν Θεό τό ἔζησαν ὡς προσωπικό βίωμα, ὡς ἐμπειρία, καί μᾶς τό μεταδίδουν μέσα ἀπό τούς ὡραιότατους ὕμνους μέ τούς ὁποίους περιέγραψαν καί ὕμνησαν αὐτό τό μεγάλο γεγονός, αὐτό τό μεγάλο μυστήριο, δείχνοντας καί σέ μᾶς τόν δρόμο, ὅπως ὁ ἀστέρας ἔδειξε τόν δρόμο στούς μάγους.

Καί ποιός εἶναι ὁ δρόμος;

Εἶναι νά προετοιμάσουμε τόν ἑαυ­τό μας γιά νά ὑποδεχθεῖ τόν Χριστό μέσα στήν ψυχή μας. Νά τήν προε­τοιμάσουμε μέ τήν ἀγάπη καί μέ τήν ταπείνωση. Νά τήν καθαρίσου­με μέ τή μετάνοια καί τήν ἐξομο­λόγηση καί νά τήν ἀνοίξουμε γιά νά κατοικήσει ὁ Χριστός μέ τή μετοχή μας στό μυστήριο τῆς θείας Εὐχαριστίας μέσα της.

Καί ἐάν ἔχουμε τόν Χριστό στήν ψυχή μας καί ἄν τοῦ προσφέρουμε τήν ἀγάπη μας ὄχι μέ τά λόγια μας ἀλλά μέ τή ζωή μας, τότε θά μπο­ρέσουμε καί ἐμεῖς νά προσεγγίσου­με τό μυστήριο τῶν Χριστουγέν­νων. Θά μπορέσουμε νά κατανοή­σου­με τό μέγεθος τῆς θείας ἀγάπης γιά τόν καθένα ἀπό μᾶς προσωπικά καί θά θελήσουμε νά τόν ἔχουμε γιά πάντα στήν καρδιά μας.

Αὐτή εἶναι ἡ πατρική μου εὐχή γιά τά φετινά Χριστούγεννα μαζί μέ τίς εὐχαριστίες μου πρός ὅλους τούς συντελεστές τῆς ὄμορφης αὐτῆς Χριστουγεννιάτικης ἐκδη­λώ­­σεως τῆς Ἱερᾶς μας Μητροπό­λεως, ἀλλά ἰδιαίτερα ἐδῶ τοῦ Κέντρου τῆς «Παντανάσσης», τό ὁποῖο μᾶς προετοίμασε μέ τούς ὕμνους, μέ τίς μουσικές, μέ τά τραγούδια γιά νά ζήσουμε ὅσο μποροῦμε μέσα μας τά Χριστούγεννα, ἀφοῦ βάλουμε στήν ψυχή μας τόν Χριστό.

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

EkdWdeiouNaousaMhtrVerias2022 2

 

banner-article

Δημοφιλή άρθρα

  • Εβδομάδας