Αλεξάνδρεια

Δήμος Αλεξάνδρειας: Πρόσληψη 8 ατόμων για κάλυψη εποχικών αναγκών της Κοινωφελούς Επιχείρησης (αιτήσεις έως Πέμπτη 15 Ιουνίου)

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού οκτώ (8) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αλεξάνδρειας (Δημοτικό Κολυμβητήριο), που εδρεύει στην Αλεξάνδρεια της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων:

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός

θέσης

Υπηρεσία

Έδρα υπηρεσίας

Κλάδος/Ειδικότητα

Διάρκεια σύμβασης

Αριθμός

ατόμων

100

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

(ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ)

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ

ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ/

ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

εν ελλείψει

ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ/

ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ

4 ΜΗΝΕΣ

2

101

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

(ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ)

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ–ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ–ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

4 ΜΗΝΕΣ

1

102

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

(ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ)

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ

ΔΕ

ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΩΝ/ ΣΤΡΙΩΝ

ΔΕ

ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΩΝ/ ΣΤΡΙΩΝ

(για πισίνα)

4 ΜΗΝΕΣ

2

103

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

(ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ)

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ/

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

4 ΜΗΝΕΣ

2

104

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

(ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ)

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ

ΥΕ

ΦΥΛΑΚΩΝ /

ΥΕ

ΦΥΛΑΚΩΝ

4 ΜΗΝΕΣ

1

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση κατά περίπτωση με κωδικό εντυπο ΑΣΕΠ ΣΟΧ 1ΠΕ/ΤΕ ή ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν, μαζί με τα απαιτούμενα από την παρούσα Ανακοίνωση δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Αλεξάνδρειας, οδός Βεροίας – Δημοτικό Κολυμβητήριο, Τ.Κ. 59300 Αλεξάνδρεια, υπόψη κας Ανθής Παπαδοπούλου (τηλ. επικοινωνίας: 2333053452 – 53450).

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες
(από Τρίτη 6/6/2023 έως και Πέμπτη 15/06/2023)

Ροη ειδήσεων