Συνεδριάζει έκτακτα το Δημοτικό Συμβούλιο Βέροιας, Πέμπτη 3 Ιουνίου

----------

Τους κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους, Δήμαρχο,

Προέδρους Κοινοτήτων,

Βέροια

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν.4555/2018 και τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 του ν.4635/2019, της υπ’ αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 3060 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β΄ 89/16-1-2021) και της υπ’ αριθ. 60249/22-9-2020 εγκυκλίου του Υπ. Εσωτερικών, σας καλούμε σε έκτακτη συνεδρίαση που θα γίνει την Πέμπτη 3-6-2021 από 10:00-11:00, η οποία θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (αποστολή ηλεκτρονικού εγγράφου από τους δημοτικούς συμβούλους για τη δήλωση πρόθεσης ψήφου και τυχόν απόψεών τους επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης), με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

ΘΕΜΑ 1o : Επί εισήγησης της Ο.Ε. για την αναμόρφωση (3η) προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος Δήμου Βέροιας, έτους 2021.
ΘΕΜΑ 2o : Έγκριση ή μη οικονομικής ενίσχυσης του Πανημαθιακού Αθλητικού Συλλόγου Καράτε Βέροιας.
ΘΕΜΑ 3o : Έγκριση ή μη τροποποίησης Ο.Ε.Υ. Δήμου Βέροιας.

 

Το κατεπείγον της συνεδρίασης συνίσταται στο ότι προέκυψε ανάγκη: α) αναμόρφωσης του προϋπολογισμού και του τεχνικού προγράμματος του Δήμου Βέροιας έτους 2021, προκειμένου να δημιουργηθούν και να ενισχυθούν κωδικοί για την άμεση κάλυψη αναγκών του Δήμου (προμήθεια εξοπλισμού και συντήρηση δικτύων άρδευσης, επιχορήγησης αθλητικών συλλόγων και σωματείων κλπ), β) οικονομικής ενίσχυσης αθλητικού συλλόγου για τη συμμετοχή αθλήτριάς του σε προ-ολυμπιακά τουρνουά και γ) τροποποίησης Ο.Ε.Υ. του Δήμου Βέροιας.

Οι Δημοτικοί σύμβουλοι καλούνται να ψηφίσουν μόνο για τις Α΄, Β΄, και Ε΄ παραγράφους της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού.

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ

Συντάκτης

Faretra.info
Faretra.info 38820 posts

Σύνταξη, επεξεργασία ύλης & ανάρτηση ειδήσεων

Ειδήσεις με Διάρκεια