Ο Covid-19 και ο Θουκυδίδης

Ο λοιμός των Αθηνών και κάποιες συγκρίσεις

Ο Θουκυδίδης μας πληροφορεί αυτό που συμβαίνει σήμερα με την πανδημία.
-Οι γιατροί ήταν οι πιο ευάλωτοι στο λοιμό και είχαν τη μεγαλύτερη θνησιμότητα.
-Οι δεήσεις και οι προσευχές δεν έπιαναν και οι άνθρωποι παραιτήθηκαν απ αυτές.

Αντίθετα στην Ελλάδα του σήμερα ακόμη κάποιοι ακραίοι συντηρητικοί της Εκκλησίας και διάφοροι άλλοι προτρέπουν ακόμη τους… πιστούς να κοινωνούν ελεύθερα και να μη κάνουν χρήση μάσκας

----------------------------

Κείμενο κ μετάφραση (Ελ.Βενιζέλου)
ΘΟΥΚΥΔΙΔΗΣ 99-1 (Περί λοιμού)
[2.47.4] οὔτε γὰρ ἰατροὶ ἤρκουν τὸ πρῶτον θεραπεύοντες ἀγνοίᾳ, ἀλλ᾽ αὐτοὶ μάλιστα ἔθνῃσκον ὅσῳ καὶ μάλιστα προσῇσαν, οὔτε ἄλλη ἀνθρωπεία τέχνη οὐδεμία· ὅσα τε πρὸς ἱεροῖς ἱκέτευσαν ἢ μαντείοις καὶ τοῖς τοιούτοις ἐχρήσαντο, πάντα ἀνωφελῆ ἦν, τελευτῶντές τε αὐτῶν ἀπέστησαν ὑπὸ τοῦ κακοῦ νικώμενοι

Διότι ούτε ιατροί, οι οποίοι, αγνοούντες την φύσιν της ασθενείας, επεχείρουν διά πρώτην φοράν να την θεραπεύσουν, αλλ᾽ απέθνησκαν οι ίδιοι μάλλον, καθόσον και περισσότερον ήρχοντο εις επαφήν με αυτήν, ούτε άλλη καμία ανθρωπίνη τέχνη ηδύνατο να βοηθήση. Ό,τι αφορά εξ άλλου τας προς τους θεούς παρακλήσεις ή τας προς τα μαντεία επικλήσεις και τα τοιαύτα, τα πάντα ήσαν ανωφελή, και επί τέλους οι άνθρωποι, καταβληθέντες από το κακόν, παρητήθησαν αυτών.

stergios.bozinis

Συντάκτης

Faretra.info
Faretra.info 40227 posts

Σύνταξη, επεξεργασία ύλης & ανάρτηση ειδήσεων

0 Comments

Δεν υπάρχουν σχόλια!

You can be first to comment this post!

Leave a Reply

Ειδήσεις με Διάρκεια