Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Βέροιας, Δευτέρα 8 Απριλίου - Τα θέματα Ημερήσιας διάταξης

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, σε τακτική συνεδρίαση, που θα γίνει στις 8-4-2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

ΘΕΜΑ 1ο : Έγκριση ή μη α) παράτασης της μείωσης μισθωμάτων καταστημάτων της Δημοτικής Αγοράς Βέροιας και β) διαγραφής βεβαιωθέντων ποσών από χρηματικούς καταλόγους του Δ.Βέροιας
ΘΕΜΑ 2ο : Επί εισήγησης της Ο.Ε. για την έγκριση του πίνακα μεσοπρόθεσμων προβλέψεων του Δήμου Βέροιας για την Κατάρτιση Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2020-2023 του υποτομέα των ΟΤΑ
ΘΕΜΑ 3ο : Έγκριση ή μη επιβολής διοικητικής κύρωσης του άρθρου 8 του Ν.2946/2001 στην εταιρία «ΓΚΑΝΤΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.»
ΘΕΜΑ 4ο : Έγκριση ή μη α) αποδοχής συμμετοχής του Δήμου στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» στο πλαίσιο της πρόσκλησης V με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για τη δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού των δήμων της χώρας» και β) εξουσιοδότησης του Δημάρχου.
ΘΕΜΑ 5ο : Επί εισήγησης της Ο.Ε. για την αναμόρφωση (4η) προϋπολογισμού και ετησίου προγράμματος δράσης Δήμου Βέροιας, έτους 2019.
ΘΕΜΑ 6ο : Έγκριση ή μη της αριθ. 44/2019 απόφασης του Ν.Π. «Κ.Κ.Π.Α.Α.Π.&Π.Α.», περί αναμόρφωσης (1η) του προϋπολογισμού και του τεχνικού προγράμματος, έτους 2019.
ΘΕΜΑ 7ο : Έγκριση ή μη απευθείας εκμίσθωσης του υπ’ αριθ. 2 διαμερίσματος οικοδομής επί της οδού Μ.Αλεξάνδρου 17, β) καταρτισμού των όρων εκμίσθωσης και γ) εξουσιοδότησης του Δημάρχου.
ΘΕΜΑ 8ο : Διαπίστωση υπέρ της αναγκαιότητας πρόσληψης εποχιακού προσωπικού για την αντιμετώπιση πρόσκαιρων αναγκών της Δ/νσης Περιβάλλοντος-Καθαριότητας-Πολιτικής Προστασίας
ΘΕΜΑ 9ο : Διαπίστωση για την αναγκαιότητα παράτασης ή μη της λειτουργίας Δομών Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο και Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Βέροιας και χρηματοδότησής τους από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα και εθνικούς πόρους
ΘΕΜΑ 10ο : Γνωμοδότηση Δ.Σ. για ίδρυση-κατάργηση Τμημάτων Ένταξης σε σχολικές μονάδες Α΄θμιας Εκπ/σης
ΘΕΜΑ 11ο : Γνωμοδότηση Δ.Σ. για ίδρυση-κατάργηση Τμημάτων Ένταξης σε σχολικές μονάδες Β΄θμιας Εκπ/σης
ΘΕΜΑ 12ο : Έγκριση ή μη χορήγησης άδειας εκτέλεσης εργασιών μικρής κλίμακας στον Ιερό Ναό Αγίου Αντωνίου
ΘΕΜΑ 13ο : Καθορισμός αρδευτικής περιόδου και διαπίστωση υπέρ της αναγκαιότητας πρόσληψης υδρονομέων στις Δ.Ε. Απ. Παύλου, Βεργίνας, Μακεδονίδος Δ. Βέροιας
ΘΕΜΑ 14ο : Έγκριση ή μη α) λύσης της εκμίσθωσης χώρου στο αγρόκτημα της Τ.Κ. Καστανιάς, β) επιστροφής της εγγυητικής επιστολής και γ) εξουσιοδότησης του Δημάρχου
ΘΕΜΑ 15ο : Έγκριση ή μη καταρχήν ανταλλαγής οικοπέδου ιδιοκτησίας Θ.Σανόπουλου κλπ. με οικόπεδα ιδιοκτησίας του Δήμου Βέροιας
ΘΕΜΑ 16ο : Έγκριση ή μη συμψηφισμού ποσού εκτελεσμένων εργασιών με μισθώματα του δημοτικού αναψυκτηρίου της Τ.Κ. Πατρίδας
ΘΕΜΑ 17ο : Έγκριση ή μη δωρεάν παραχώρησης της χρήσης του υπ’ αριθ. 12 γραφείου της Δημοτικής Αγοράς στον «Αγροτικό Σύλλογο Ημαθίας»
ΘΕΜΑ 18ο : Έγκριση ή μη δωρεάν παραχώρησης της χρήσης χώρων του Δημοτικού Καταστήματος της Τ.Κ. Βεργίνας στον Πολιτιστικό Σύλλογο Βεργίνας «ΑΙΓΕΣ»
ΘΕΜΑ 19ο : Έγκριση ή μη α) κατάργησης των θέσεων τοποθέτησης περιπτέρων στη Δ.Κ. Βέροιας και β) απομάκρυνσης των κουβουκλίων.
ΘΕΜΑ 20ο : Έγκριση ή μη μετατόπισης περιπτέρου επί της οδού Κεντρικής 126 στη Δ.Κ. Βέροιας
ΘΕΜΑ 21ο : Έγκριση ή μη εξειδίκευσης εγγεγραμμένης πίστωσης για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών λειτουργίας του Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών Θυμάτων Βίας Δήμου Βέροιας
ΘΕΜΑ 22ο : Έγκριση ή μη εξειδίκευσης εγγεγραμμένης πίστωσης, για την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος χρηματικού ποσού στον Α.Ζουζώ
ΘΕΜΑ 23ο : Ορισμός μελών επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους του έργου «Διαπλάτυνση οδού Πιερίων από την οδό Μανδηλαρά έως την οδό Απόλλωνος»
ΘΕΜΑ 24ο : Έγκριση ή μη μελέτης σήμανσης και προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για την εκτέλεση του έργου «Διαπλάτυνση οδού Πιερίων από την οδό Μανδηλαρά έως την οδό Απόλλωνος»
ΘΕΜΑ 25ο : Έγκριση ή μη παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ανακατασκευή  τμήματος πεζοδρόμου εμπορικού κέντρου».
ΘΕΜΑ 26ο : Έγκριση ή μη παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Εργασίες διαμόρφωσης-οριοθέτησης σε κοινόχρηστο χώρο στην Τ.Κ. Πατρίδας»
ΘΕΜΑ 27ο : Έγκριση ή μη παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ανακατασκευή παιδικών χαρών Δ.Ε. Απ.Παύλου για την πιστοποίησή τους».
ΘΕΜΑ 28ο : Έγκριση ή μη παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ανακατασκευή παιδικών χαρών Δ.Ε. Δοβρά για την πιστοποίησή τους».
ΘΕΜΑ 29ο : Έγκριση ή μη παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ανακατασκευή παιδικών χαρών Δ.Ε. Μακεδονίδος για την πιστοποίησή τους».
ΘΕΜΑ 30ο : Έγκριση ή μη 1ου ΑΠΕ και διάθεσης των απροβλέπτων δαπανών του έργου «Διαμόρφωση χώρου στις πηγές Λευκόπετρας».
ΘΕΜΑ 31ο : Έγκριση ή μη 3ου ΑΠΕ και διάθεσης των απροβλέπτων δαπανών του έργου «Αποκατάσταση βλαβών σε τεχνικά της Δ.Ε. Βέροιας»
ΘΕΜΑ 32ο : Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Ανακατασκευή δαπέδων γηπέδων καλαθοσφαίρισης, χειροσφαίρισης, αντισφαίρισης ΕΑΚ».
ΘΕΜΑ 33ο : Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Συντήρηση οδών Δ.Ε. Βέροιας».
ΘΕΜΑ 34ο : Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας «Συντήρηση ποτίστρων».
ΘΕΜΑ 35ο : Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου παραλαβής της υπηρεσίας «Υπηρεσίες αποτέφρωσης νεκρών ζώων» για τον μήνα Ιανουάριο του έτους 2019
ΘΕΜΑ 36ο : Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου παραλαβής τμήματος της υπηρεσίας «Δαπάνες εκκένωσης της δεξαμενής συλλογής λυμάτων στον Σταθμό Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων».
ΘΕΜΑ 37ο : Έγκριση ή μη 2ου πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας «Υπηρεσία ταφής, εκταφής, κλπ. στα Δημοτικά Κοιμητήρια Βέροιας».
ΘΕΜΑ 38ο : Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας «Συντήρηση και επισκευή φωτοτυπικών μηχανημάτων XEROX»
ΘΕΜΑ 39ο : Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου παραλαβής της υπηρεσίας «Εκτύπωση φακέλων με προπληρωμένο τέλος»
ΘΕΜΑ 40ο : Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου παραλαβής τμήματος της υπηρεσίας κοινής επιστολικής αλληλογραφίας με φακέλους προπληρωμένου τέλους
ΘΕΜΑ 41ο : Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου παραλαβής της υπηρεσίας «Παροχή υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας».
ΘΕΜΑ 42ο : Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου παραλαβής της υπηρεσίας «Παροχή υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας».
ΘΕΜΑ 43ο : Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου παραλαβής της υπηρεσίας προμήθειας εντύπων, προσκλήσεων και αφισών για τη λειτουργία του Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών Θυμάτων Βίας Δήμου Βέροιας
ΘΕΜΑ 44ο : Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου παραλαβής της υπηρεσίας ενοικίασης οπτικοακουστικού εξοπλισμού και τη σύνδεση στο υπάρχον ηχητικό σύστημα και χειριστήριο για τη λειτουργία του Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών Θυμάτων Βίας Δήμου Βέροιας
ΘΕΜΑ 45ο : Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου παραλαβής της υπηρεσίας «Παράσταση Λιόστρες» για τη λειτουργία του Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών Θυμάτων Βίας Δήμου Βέροιας
ΘΕΜΑ 46ο : Έγκριση ή μη βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης εργασιών της υπηρεσίας «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων»
ΘΕΜΑ 47ο : Έγκριση ή μη βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης εργασιών της υπηρεσίας «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων»
ΘΕΜΑ 48ο : Έγκριση ή μη καταστροφής αντικειμένων του Τμήματος Τεχνολογιών-Πληροφορικής-Επικοινωνιών του Δ.Βέροιας που δεν έχουν καμία αξία.
ΘΕΜΑ 49ο : Έγκριση α) συνδιοργάνωσης του Δ.Βέροιας με τον Τουριστικό Όμιλο Βέροιας του 4ου Φεστιβάλ Ροδάκινου και β) εξειδίκευσης εγγεγραμμένης πίστωσης
ΘΕΜΑ 50ο : Έγκριση α) συνδιοργάνωσης εκδηλώσεων του Δ.Βέροιας με το Εκκοκκιστήριο Ιδεών και β) εξειδίκευσης εγγεγραμμένης πίστωσης
ΘΕΜΑ 51ο : Έγκριση α) συνδιοργάνωσης εκδηλώσεων του Δ.Βέροιας με την Εύξεινο Λέσχη Βέροιας και β) εξειδίκευσης εγγεγραμμένης πίστωσης
ΘΕΜΑ 52ο : Έγκριση α) συνδιοργάνωσης εκδήλωσης του Δ.Βέροιας με τον σύλλογο «Φίλοι του ποταμού Τριπόταμου Βέροιας» και β) εξειδίκευσης εγγεγραμμένης πίστωσης
ΘΕΜΑ 53ο : Έγκριση α) συνδιοργάνωσης του Δ.Βέροιας με το 3ο Γυμνάσιο Βέροιας της εκδήλωσης «Πανηγύρι Φυσικών Επιστημών» και β) εξειδίκευσης εγγεγραμμένης πίστωσης
ΘΕΜΑ 54ο : Έγκριση ή μη α) προγράμματος εκδηλώσεων μνήμης και απόδοσης τιμής στους εκτελεσθέντες από τους Γερμανούς και τους συνεργάτες τους πατριωτών της Τ.Κ. Πατρίδας, β) εξειδίκευσης εγγεγραμμένης πίστωσης
ΘΕΜΑ 55ο : Έγκριση ή μη εξειδίκευσης εγγεγραμμένης πίστωσης για τη φιλοξενία μαθητών του Δήμου Πούσκιν της Αγίας Πετρούπολης
ΘΕΜΑ 56ο : Έγκριση ή μη μετακίνησης Δημάρχου σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα
ΘΕΜΑ 57ο : Έγκριση ή μη παροχής οικονομικού βοηθήματος σε οικονομικά αδύναμο δημότη.
ΘΕΜΑ 58ο : Έγκριση ή μη παροχής οικονομικού βοηθήματος σε οικονομικά αδύναμη δημότισσα.
ΘΕΜΑ 59ο : Επί αιτήματος του σωματείου «ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΡΟΔΑΚΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ» για την παραχώρηση της χρήσης της πλατείας Δημαρχείου
ΘΕΜΑ 60ο : Επί αιτήματος της Κομμουνιστικής Νεολαίας Ελλάδος για την παραχώρηση της χρήσης της πλατείας Δημαρχείου
ΘΕΜΑ 61ο : Επί αιτήματος του σωματείου «Μηχανοκίνητη Αθλητική Ομάδα» για την παραχώρηση της χρήσης των πλατειών Ελιάς και Ωρολογίου
ΘΕΜΑ 62ο : Επί αιτήματος της Λέσχης Αυτοκινήτων Βέροιας για την παραχώρηση της χρήσης της πλατείας Δημαρχείου
ΘΕΜΑ 63ο : Επί αιτήματος του ΕΠΑΛ Βέροιας για την παραχώρηση της χρήσης τμήματος της πλατείας Δημαρχείου
ΘΕΜΑ 64ο : Επί αιτήματος του Εργαστηρίου Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Βέροιας (Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.) για την παραχώρηση της χρήσης της πλατείας Δημαρχείου
ΘΕΜΑ 65ο : Επί αιτήματος του Ν.Π. με την επωνυμία «Κ.Κ.Π.Α.Α.Π. & Π.Α.» Δήμου Βέροιας για την παραχώρηση της χρήσης της πλατείας Δημαρχείου
ΘΕΜΑ 66ο : Επί αιτήματος του σωματείου Συνταξιούχων ΙΚΑ Ν.Ημαθίας για την παραχώρηση της χρήσης της πλατείας Δημαρχείου

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                                     ΠΕΤΡΟΣ ΤΣΑΠΑΡΟΠΟΥΛΟΣ

Συντάκτης

Faretra.info
Faretra.info 30887 posts

Σύνταξη, επεξεργασία ύλης & ανάρτηση ειδήσεων

0 Comments

Δεν υπάρχουν σχόλια!

You can be first to comment this post!

Leave a Reply

Ειδήσεις με Διάρκεια