Εγκύκλιος Πρωτοχρονιάς Μητροπολίτη Παντελεήμονα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΣ

† ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ

ἐλέῳ Θεοῦ Ἐπίσκοπος καὶ Μητροπολίτης

τῆς Ἱερᾶς καὶ Ἀποστολικῆς Μητροπόλεως Βεροίας, Ναούσης καὶ Καμπανίας

ΠΡΟΣ

τὸν ἱερὸν κλῆρον καὶ τὸν εὐσεβῆ λαὸν τῆς καθ’ ἡμᾶς θεοσώστου Ἐπαρχίας.

Τέκνα ἐν Κυρίω ἀγαπητά, 

«Τήν εἴσοδον ταύτην τῇ θείᾳ σου χάριτι εὐλόγησον».

Μία εἴσοδος εἶναι ἡ ἀρχή κάθε χρόνου, μία εἴσοδος τήν ὁποία μᾶς ἀξίωσε καί φέτος ὁ Θεός νά διέλθουμε. Πῶς θά εἶναι ὁ νέος χρόνος; Τί θά συναντήσουμε σέ αὐτόν; Πῶς θά ἀντιμετωπίσουμε ὅσα μᾶς ἐπιφυλάσσει; Αὐτά εἶναι, ἀδελφοί μου, κάποια ἀπό τά ἐρωτήματα πού ἀπασχολοῦν τόν ἀνθρώπινο νοῦ στήν ἀρχή κάθε χρόνου, ἐρωτήματα τά ὁποῖα ὅμως δέν μποροῦμε νά ἀπαντήσουμε, γιατί κανένας ἄνθρωπος δέν γνωρίζει τί τοῦ ἐπιφυλάσσει τό μέλλον. Καί αὐτή ἡ ἄγνοια σέ ἄλλους δημιουργεῖ ἐλπίδα καί προσδοκία καί σέ ἄλλους ἄγχος καί ἀγωνία.

Γιά ἐμᾶς ὅμως, πού πιστεύουμε στόν Χριστό, πού πιστεύουμε ὅτι στά χέρια του βρίσκεται ὁ χρόνος τῆς ζωῆς μας, καί αὐτός εἶναι «ὁ ἄναρχος καί ἀτελεύτητος καί ἐπέκεινα παντός χρόνου νοούμενός τε καί ὑπάρχων», ὁ ὁποῖος πληροῖ τόν χρόνο τῆς ζωῆς μας· γιά ἐμᾶς, πού πιστεύουμε ὅτι ὁ Χριστός εἶναι ἐκεῖνος, ὁ ὁποῖος μέσα στήν ἄπειρη εὐσπλαγχνία του γιά τό πλάσμα του μᾶς ἐπέτρεψε νά διέλθουμε τήν εἴσοδο τοῦ νέου χρόνου παρατείνοντας τόν χρόνο τῆς ζωῆς μας, δέν ὑπάρχει λόγος οὔτε ἄγχους οὔτε ἀγωνίας γιά τό μέλλον.

Γιά μᾶς αὐτή τήν ὥρα ὑπάρχει ἡ δέηση πρός τόν Θεό νά εὐλογήσει μέ τή θεία του χάρη τήν εἴσοδό μας στόν νέο χρόνο. Ὑπάρχει ἡ ἐλπίδα καί ἡ προσδοκία ὅτι ὁ Θεός θά μᾶς συντροφεύσει μέ τή χάρη του, θά μᾶς στηρίξει μέ τή δύναμή του, θά μᾶς χαρίσει τόν πλοῦτο τῆς χρηστότητός του, θά μᾶς ἐπιτρέψει νά ζήσουμε ἐν εἰρήνῃ καί ὁμονοίᾳ, θά μᾶς φωτίσει μέ τό φῶς τῶν ἐντολῶν του, ὥστε νά βαδίσουμε τήν ὁδό του ὅλες τίς ἡμέρες τοῦ νέου χρόνου.

Γιά ἐμᾶς, πού πιστεύουμε στόν Χριστό, τό ἄγνωστο μέλλον δέν μᾶς δημιουργεῖ ἀνησυχίες, γιατί ἐμπιστευόμεθα τήν ἀγάπη καί τό ἔλεός του. Στήν ἀγάπη καί στό ἔλεός του ἐμπιστευόμεθα ὅσα μᾶς ἀπασχολοῦν καί ὅσα μᾶς προβληματίζουν.

Στήν ἀγάπη καί στό ἔλεός του ἐμπιστευόμεθα τήν πατρίδα μας, τά παιδιά καί τούς νέους μας, τούς ἀσθενεῖς καί τούς ἡλικιωμένους, τούς ἀδυνάτους καί τούς ἀδικουμένους.

Στήν ἀγάπη καί στό ἔλεός του ἐμπιστευόμεθα τόν κόσμο μας καί τόν παρακαλοῦμε νά χαρίσει τήν εἰρήνη του στούς ἀνθρώπους, νά καταπαύσει τούς πολέμους καί τίς συγκρούσεις, νά προστατεύσει ὅσους ταλαιπωροῦνται ἀπό τίς συνέπειές τους, ἀλλά καί ἀπό τά φυσικά φαινόμενα καί τίς κλιματικές ἀλλαγές.

Στήν ἀγάπη καί στό ἔλεός του ἐμπιστευόμεθα τήν Ἐκκλησία μας, τήν ἐπαρχία μας καί τήν Ἱερά Μητρόπολή μας, καί τόν παρακαλοῦμε νά εὐλογεῖ καί νά φωτίζει τόν ἱερό κλῆρο καί τόν εὐσεβῆ λαό της, ὥστε νά καρποφοροῦμε ἐν Κυρίῳ ἔργα ἀρετῆς καί ἁγιότητος.

Ἡ Ἱερά Μητρόπολή μας μέ τήν εὐκαιρία τοῦ ἀργυροῦ ἰωβηλαίου τῶν Παυλείων, τῆς συμπληρώσεως δηλαδή 25 ἐτῶν ἀπό τήν καθιέρωση τοῦ κύκλου αὐτοῦ ἐκδηλώσεων πρός τιμήν τοῦ ἱδρυτοῦ τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας, πρωτοκορυφαίου ἀποστόλου Παύλου ἀλλά καί πολυσχιδοῦς ἐκκλησιαστικῆς διακονίας, ἀφιερώνει τό νέο ἔτος στήν ἐκκλησιαστική καί ποιμαντική διακονία καί προγραμματίζει σειρά ἐκδηλώσεων πού θά πραγματοποιηθοῦν κατά τή διάρκεια ὅλου τοῦ νέου ἔτους. Τό ἀφιερώνει στή διακονία τοῦ ἀνθρώπου, ὁ ὁποῖος μέσα στόν κυκεώνα τοῦ συγχρόνου κόσμου, μέσα στίς προκλήσεις καί τά προβλήματά του, ἀναζητᾶ διέξοδο στά ἀδιέξοδά του, ἀναζητᾶ τήν ἀλήθεια, ἀναζητᾶ τήν εἰρήνη καί τήν ἀληθινή χαρά, ἀναζητᾶ τήν ἀσφάλεια τήν ὁποία προσφέρει ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ, ἀναζητᾶ τήν ἀνάπαυση τῆς ψυχῆς του, ἀναζητᾶ προοπτική αἰωνιότητος. Τό ἀφιερώνει στή διακονία τοῦ ἀνθρώπου, γιατί ἡ διακονία του εἶναι ἡ ἀποστολή τῆς Ἐκκλησίας στόν κόσμο, εἶναι ὁ λόγος τῆς ὑπάρξεώς της, ἐφόσον ὁ ἴδιος ὁ ἰδρυτής της, ὁ Χριστός, λέγει ὅτι «ὁ Υἱός τοῦ ἀνθρώπου οὐκ ἦλθεν διακονηθῆναι, ἀλλά διακονῆσαι καί δοῦναι τήν ψυχήν αὐτοῦ λύτρον ἀντί πολλῶν» (Ματθ. 20.28).

Εὔχομαι, ἀδελφοί μου, τό νέο ἔτος, στό ὁποῖο εἰσήλθαμε μέ τή χάρη τοῦ Θεοῦ, νά εἶναι γεμάτο ἀπό τήν εὐλογία καί τίς δωρεές τοῦ Θεοῦ, νά εἶναι ἕνα ἔτος εἰρηνικό καί καρποφόρο γιά τόν καθένα σας ξεχωριστά, γιά τούς οἰκείους σας, γιά τήν Ἐκκλησία μας, γιά τήν πατρίδα μας καί τόν κόσμο.

Διάπυρος πρός τόν δωρεοδότη καί φιλάνθρωπο Θεό εὐχέτης

Ὁ Μητροπολίτης

† Ὁ Βεροίας, Ναούσης καὶ Καμπανίας Παντελεήμων

Συντάκτης

Faretra.info
Faretra.info 30326 posts

Σύνταξη, επεξεργασία ύλης & ανάρτηση ειδήσεων

0 Comments

Δεν υπάρχουν σχόλια!

You can be first to comment this post!

Leave a Reply

Ειδήσεις με Διάρκεια