"Έχουν οι καιροί γυρίσματα..." γράφει ο Δημήτρης Βύζας

Βόλτα με τα ποδήλατα στην Ανοίξεως στη Βέροια 1950. Αρχείο Στέργιου Ζυγουλιάνου

Δημήτρης Βύζας

 Είδα κάποια μέρα συνωστισμένους πολίτες σε γκισέ δημόσιας υπηρεσίας, προκειμένου να παραδώσουν τις πινακίδες των αυτοκινήτων τους. Προσωρινά, για να αποφύγουν την απρόβλεπτη φορολογία. Αν και πολλές φορές  "ουδέν μονιμότερον του προσωρινού". Πάλι καλά, αφού τη δεκαετία του 1930 φορολογούσαν τα άλογα,  τα μουλάρια, τα γαϊδούρια, ακόμα και τις κότες. Τώρα την θέση τους πήραν τα μηχανήματα. Δεν ταξιδεύουμε με το ‘’αραμπά’’.

Η στέρηση αυτοκινήτων, λόγο οικονομικής στενότητας, γίνεται ανυπόφορη αλλά επιβάλλεται. Ανάγκα και θεοί πείθονται. Οι αισιόδοξοι περιμένουν καλύτερες μέρες, εκτός αν διαθέτουν και δεύτερο μέσο μεταφοράς. Ποιος υπολόγιζε, ότι θα ερχόταν καιρός που, νεαρά ζευγάρια ή και τέκνα σιγά-σιγά, θα διάλεγαν την συμβίωση με γονείς, ‘’την οικογενειακή θαλπωρή’’.

Ξεκινώντας από τις πινακίδες θυμήθηκα πως παραξενεύονταν τα εγγόνια μου, όταν τους έλεγα πως την δεκαετία του 1950-60 βγάζαμε για το ποδήλατο άδεια κυκλοφορίας και πινακίδες με αριθμό. Που να φανταστούν ότι τότε ακόμα και αυτά ήταν λιγοστά. Πώς να πείσεις τα σημερινά παιδιά ότι τότε οι νέοι ξόδευαν το ανύπαρκτο χαρτζιλίκι τους σε ολιγόωρο νοίκιασμα ποδηλάτου. Για μια βόλτα στην οδό Μητροπόλεως και Ελιάς που τότε είχαν διαπλατυνθεί.

Και οι χωροφύλακες του καιρού που αναφέρω, στη στολή τους φορούσαν εμφανή διακριτικά με το νούμερο τους. Έχουν οι καιροί γυρίσματα!...

Μητροπόλεως 28 Οκτωβρίου 1955.  Μια πολύ σπάνια φωτογραφία δημοσιεύθηκε στην σελίδα «Παλιές Φωτογραφίες της Βέροιας» στο facebook. Απεικόνιζει την παρέλαση της πόλης στην οδό Μητροπόλεως

Και κάποιες κουβέντες με παρόμοιο τίτλο: ΡΕ ΠΩΣ ΑΛΑΖΟΥΝ ΟΙ ΚΑΙΡΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ!....

Οι  μαθητές του Γυμνασίου Βεροίας και γενικά των Γυμνασίων φορούσαμε πηλήκιο με κολλημένο ή κεντημένο τον ξεχωριστό αριθμό μας, δίπλα στο σήμα της κουκουβάγιας. Αυτή συμβόλιζε την σοφία. Με κάθε ευκαιρία για σιγουριά μας πήγαιναν σε αγιασμούς για επιφοίτηση του Αγίου Πνεύματος για να ‘’παίρνουμε καλύτερα τα γράμματα’’. Οι τάξεις γινόταν προσπάθεια να είναι αρρένων και θηλέων. Τελικά δημιουργήθηκε χωριστό Γυμνάσιο Θηλέων αφού νοικιάστηκε κτίριο απέναντι από το παλαιό Νοσοκομείο της Βέροιας.

Σε φωτοτυπία παρουσιάζω και αντιγράφω για άνετο διάβασμα τον κανονισμό εσωτερικής λειτουργίας του σχολείου και τις διδαχές για υγιεινές συνήθειες από την ταυτότητα μου. Οι σημερινοί αναγνώστες και ο μαθητόκοσμος θα δει το πνεύμα της εποχής εκείνης. Το ζήτημα της καθιέρωσης της Δημοτικής γλώσσας τελικά λύθηκε στη Μεταπολίτευση. Οι μαθητές του παρόντος με τα προβλήματα που έφερε η κρίση ας ψάξουν τις διαφορές . Έχω εμπιστοσύνη στην  γνώμη τους.  "Πώς να κρυφτείς απ’ τα παιδιά/ Έτσι κι’ αλλιώς τα ξέρουν όλα" λέει το τραγούδι.

ΓΥΜΝΑΣΙΟΝ ΒΕΡΟΙΑΣ.  Δ’ ΤΑΞΙΣ. ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 1959-60

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

΄Εκαστος μαθητής οφείλει να τηρή τους κάτωθι όρους:

1-ον . Να παρευρίσκεται τουλάχιστον 10 λεπτά προ της κρούσεως του κώδωνος εις το προαύλιον του Σχολείου.

2-ον Κατά την είσοδον να τηρή απόλυτον τάξιν και ησυχίαν.

3-ον. Να αγαπά την καθαριότητα και να φροντίζη δια την εν γένει καθαριότητα του Γυμνασιόυ.

Πας μαθητής βλάπτων οπωσδήποτε τους τοίχους, το δάπεδον, τας καθηγητικάς έδρας, τα θρανία και το λοιπόν υλικόν το ανήκον εις το Γυμνάσιον ου μόνον τιμωρείται, αλλά και οφείλει να επανορθώσει ιδία δαπάνη την γενόμενην ζημίαν.

4-ον. Να απονέμη τον προσήκοντα χαιρετισμόν εις τους καθηγητάς δια ζώσης φωνής, να σέβεται και να υπακούει τους γονείς του, τους καθηγητάς, τους μεγαλυτέρους, τους αναπήρους και εν γένει να συμπεριφέρεται εντός και εκτός του σχολείου κατά τρόπον συνάδοντα προς την μαθητικήν του ιδιότητα.

5-ον. Να είναι φιλαλήθης και να έχη την καλώς εννοουμένην αλληλεγγύην προς τους συμμαθητάς του.

6-ον. Να κωφεύη προς πάσαν ιδεολογίαν και προπαγάνδαν αντίθετον προς τα ιδεώδη της φυλής μας, τας Χριστιανικάς Αρχάς και τας εθνικάς παραδόσεις.

7-ον. Δεν δύναται να εξέλθη του Σχολείου δι’ ατομικήν του ή οικογενειακήν του υπόθεσιν κατά τας εργασίμους ώρας.

8-ον. Απουσιάζων έστω και μίαν ώραν δεν θα γίνεται δεκτός, εάν δεν προσέλθη  και ο κηδεμών του και δικαιολογήση την απουσία του. Εν περιπτώσει δε ασθενείας μόνον δι Ιατρικής βεβαιώσεως  κατάτιθεμένης εις το Γυμνάσιον άμα τη επανόδω του μαθητού, επειδή εν εναντία περιπτώσει ο σύλλογος των καθηγητών δεν έχει δικαίωμα να δικαιολογήση τας απουσίας του μαθητού. Αν δεν υπάρχη δυνατότης προσφυγής εις ιατρόν να ειδοποιήται το Γυμνάσιον.

9-ον.Εις ουδένα των μαθητών επιτρέπεται να φέρη μεθ’ αυτού εν τω Γυμνασίω βιβλία ή άλλα πράγματα εκτός των εις την παράδοσιν αναγκαίων και ιδίως μεταφράσεις ή βιβλία λύσεως διαφόρων  προβλημάτων.

10-ον. Απαγορεύεται εις τους μαθητάς να περιφέρωνται ανά τας οδούς πέραν της 8ης εσπερινής κατά τους χειμερινούς μήνας και της 9-ης εσπερινής κατά τους θερινούς ως και να συχνάζουν εις καφενεία, κινηματογράφους, σφαιριστήρια, παντός είδους κέντρα ψυχαγωγίας και να καπνίζουν.

11-ον.Οι μαθηταί δέον να φέρωσι πάντοτε το μαθητικόν των πηλήκιον και να έχωσι περιορισμένην την κόμμωσιν των εις το ελάχιστον.

Γυμνάσιο Θηλέων Βέροιας 1972. (http://hey-sam-do-you.blogspot.gr)

ΥΓΙΕΙΝΑΙ ΣΥΝΗΘΕΙΑΙ

 1. Πλύνω τα χέρια μου προ του φαγητού και οσάκις εξέρχομαι του αποχωρητηρίου.
 2. Πλύνω τα δόντια μου πάντοτε μετά το φαγητόν και ιδίως εκάστην πρωίαν και το εσπέρας.
 3. Τρώγω πάντοτε βραδέως και προσέχω εις την καλήν και τελείαν μάσησην.
 4. Αναπνέω με την μύτην.
 5. Παίζω εις το ύπαιθρον και αναπνέω συνεχώς και βαθέως.
 6. Κατακλίνομαι ενωρίς . κοιμούμαι επί 10 ώρας και μάλιστα με ανοικτόν παράθυρον.
 7. Κάνω λουτρόν άπαξ τουλάχιστον της εβδομάδος.
 8. Δεν πτύω κατά γής.
 9. Βήχων ή πταρνιζόμενος καλύπτω το στόμα ως και την μύτην δια του μαντηλίου μου ή εν ανάγκη δια της παλάμης μου.
 10. Δ εν πλησιάζω εις το στόμα ή την μύτην τα δάκτυλα μου ή άλλα ακάθαρτα αντικείμενα.
 11. Κάθομαι εις το θρανίον φροντίζων πάντοτε να λαμβάνω την ορθήν και πρέπουσαν στάσιν.

Συντάκτης

Δημήτρης Βύζας
Δημήτρης Βύζας 35 posts

Ηλεκτρονικός Μηχανικός

0 Comments

Δεν υπάρχουν σχόλια!

You can be first to comment this post!

Leave a Reply

Ειδήσεις με Διάρκεια