Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Βέροιας - Τα θέματα ημερήσιας διάταξης

Τους κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους, Δήμαρχο,

Προέδρους Δημοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων,

Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων

Βέροια

 Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, σε τακτική συνεδρίαση, που θα γίνει στις 20-3-2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

ΘΕΜΑ 1ο : Επί αιτήματος ομάδας πολιτών για τη λειτουργία του Δημοτικού Ενδιαιτήματος (Καταφυγίου) Μικρών Ζώων και τον τρόπο διαχείρισης του προβλήματος των αδέσποτων σκύλων.
ΘΕΜΑ 2ο : Έγκριση ή μη τροποποίησης της υπ’ αριθ. 407/2009 απόφασης του Δ.Σ., για την τροποποίηση του κανονισμού λειτουργίας στον πεζόδρομο του Εμπορικού Κέντρου.
ΘΕΜΑ 3ο : Έγκριση ή μη μείωσης μισθώματος περιπτέρου.
ΘΕΜΑ 4ο : Έγκριση ή μη τροποποίησης της υπ’ αριθ. 380/2014 απόφασης του Δ.Σ., για την αντικατάσταση μέλους του Δ/κού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης με την επωνυμία «Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Δήμου Βέροιας»
ΘΕΜΑ 5ο : Έγκριση ή μη επιβολής διοικητικής κύρωσης του άρθρου 8 του Ν.2946/2001 στην εταιρία «VITA ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.»
ΘΕΜΑ 6ο : Έγκριση α) υποβολής αιτήματος ένταξης του έργου «Αγροτική οδοποιία αγροκτημάτων Μακροχωρίου και Νέας Νικομήδειας Δήμου Βέροιας» στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ» στον άξονα προτεραιότητας «Δράσεις για τη βελτίωση της αγροτικής οδοποιίας», β) συμπερίληψης του έργου «Αγροτική οδοποιία αγροκτημάτων Μακροχωρίου και Νέας Νικομήδειας Δήμου Βέροιας» στο Επιχειρησιακό Σχέδιο του Δήμου και γ) εξουσιοδότησης του Δημάρχου.
ΘΕΜΑ 7ο : Έγκριση α) υποβολής αιτήματος ένταξης του έργου «Αγροτική οδοποιία στο αγρόκτημα Τριλόφου Δήμου Βέροιας» στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ» στον άξονα προτεραιότητας «Δράσεις για τη βελτίωση της αγροτικής οδοποιίας», β) συμπερίληψης του έργου «Αγροτική οδοποιία στο αγρόκτημα Τριλόφου Δήμου Βέροιας» στο Επιχειρησιακό Σχέδιο του Δήμου και γ) εξουσιοδότησης του Δημάρχου.
ΘΕΜΑ 8ο : Έγκριση ή μη α) σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δ.Βέροιας και Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, β) ορισμός εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του στην Επιτροπή Παρακολούθησης και γ) εξουσιοδότηση του Δημάρχου για υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης
ΘΕΜΑ 9ο : Επί εισήγησης της Ο.Ε. για την αναμόρφωση (3η) προϋπολογισμού και ετησίου προγράμματος δράσης Δήμου Βέροιας, έτους 2019.
ΘΕΜΑ 10ο : Επί εισήγησης της Ο.Ε. για την υποχρεωτική αναμόρφωση του εγκεκριμένου Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης Δήμου Βέροιας έτους 2019.
ΘΕΜΑ 11ο : Έγκριση ή μη α) αποδοχής πνευματικών δικαιωμάτων για την έκδοση τετρακοσίων (400) βιβλίων του Γ.Θ.Χειμωνίδη με τίτλο «Οι Σανταίοι» και β) εξειδίκευσης εγγεγραμμένης πίστωσης
ΘΕΜΑ 12ο : Καθορισμός ημερομηνιών πραγματοποίησης των συνεδριάσεων των Δημοτικών Συμβουλίων Εφήβων και Παίδων Βέροιας
ΘΕΜΑ 13ο : Έκφραση γνώμης του Δ.Σ. για τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων «Χερσαίο τμήμα του αγωγού φυσικού αερίου υψηλής πίεσης ΠΟΣΕΙΔΩΝ «Κήποι Έβρου-Φλωροβούνι Θεσπρωτίας)».
ΘΕΜΑ 14ο : Διαπίστωση υπέρ της αναγκαιότητας πρόσληψης εποχιακού προσωπικού για την αντιμετώπιση πρόσκαιρων αναγκών της Δ/νσης Περιβάλλοντος-Καθαριότητας-Πολιτικής Προστασίας
ΘΕΜΑ 15ο : Έγκριση ή μη έκδοσης νέας ανακοίνωσης για την πρόσληψη εποχιακού προσωπικού, για την αντιμετώπιση πρόσκαιρων αναγκών του Τμήματος Η/Μ Έργων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών
ΘΕΜΑ 16ο : Έγκριση ή μη επιστροφής χρηματικών ποσών ως αχρεωστήτως καταβληθέντων, από μη δικαιούχους προνοιακών επιδομάτων.
ΘΕΜΑ 17ο : Έγκριση ή μη έκθεσης πεπραγμένων έτους 2018 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Βέροιας.
ΘΕΜΑ 18ο : Προσδιορισμός ποσότητας, τιμής και δικαιολογητικών διάθεσης καυσοξύλων για ατομικές ανάγκες των κατοίκων των Τ.Κ. Καστανιάς, Πολυδένδρου και Τριποτάμου για το έτος 2019.
ΘΕΜΑ 19ο : Ορισμός α) δύο δημοτικών συμβούλων και β) εθελοντικών οργανώσεων και συγκρότηση του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Βέροιας.
ΘΕΜΑ 20ο : Ορισμός μελών με τους αναπληρωτές τους και συγκρότηση της επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων κλπ. μεταξύ Δήμου και φορολογούμενων πολιτών.
ΘΕΜΑ 21ο : Ορισμός διαχειριστή (υπολόγου) και υπευθύνου λογαριασμών των έργων α) «Ενεργειακή αναβάθμιση 2ου Δημοτικού Σχολείου Βέροιας», β) «Ενεργειακή αναβάθμιση 16ου Δημοτικού Σχολείου Βέροιας» και γ) «Ενεργειακή αναβάθμιση 6ου και 13ου Δημοτικού Σχολείου Βέροιας»
ΘΕΜΑ 22ο : Έγκριση ή μη και παραλαβή της Α΄ και Β΄ φάσης της κυκλοφοριακής μελέτης στα πλαίσια της «Μελέτης βελτίωσης αστικής κινητικότητας σε περιοχές σχολικών συγκροτημάτων».
ΘΕΜΑ 23ο : Έγκριση ή μη της μελέτης του έργου «Αγροτική οδοποιία αγροκτημάτων Μακροχωρίου και Νέας Νικομήδειας Δήμου Βέροιας»
ΘΕΜΑ 24ο : Έγκριση ή μη της μελέτης του έργου «Αγροτική οδοποιία στο αγρόκτημα Τριλόφου Δήμου Βέροιας»
ΘΕΜΑ 25ο : Έγκριση ή μη παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αποκατάσταση βλαβών σε τεχνικά έργα της Δ.Ε. Απ. Βεργίνας»
ΘΕΜΑ 26ο : Έγκριση ή μη 1ου Α.Π.Ε., 1ου Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. και διάθεσης των απροβλέπτων δαπανών του έργου «Ολοκλήρωση κατασκευής γέφυρας Αφών Κούσιου».
ΘΕΜΑ 27ο : Έγκριση ή μη 5ου Α.Π.Ε. του έργου «Κατασκευή Βρεφονηπιακού Σταθμού στην Κυψέλη»
ΘΕΜΑ 28ο : Έγκριση ή μη 1ου τακτοποιητικού Α.Π.Ε., 1ου Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. και διάθεσης των απροβλέπτων δαπανών του έργου «Κατασκευή γέφυρας στον Άγιο Νικόλαο Δ.Ε. Δοβρά».
ΘΕΜΑ 29ο : Έγκριση ή μη 1ου Α.Π.Ε. και διάθεσης των απροβλέπτων δαπανών του έργου «Ενδοδημοτική οδοποιία Δ.Ε. Βέροιας (2017)»
ΘΕΜΑ 30ο : Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Παρέμβαση για την ασφαλή χρήση του Δημοτικού Οικοπέδου Ο.Τ. 316»
ΘΕΜΑ 31ο : Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου παραλαβής της υπηρεσίας «Μεταφορά υπολείμματος ανακυκλώσιμων υλικών σε Χ.Υ.Τ.Α».
ΘΕΜΑ 32ο : Έγκριση ή μη 1ου πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας «Υπηρεσία ταφής, εκταφής, κλπ. στα Δημοτικά Κοιμητήρια Βέροιας».
ΘΕΜΑ 33ο : Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου παραλαβής της υπηρεσίας φύλαξης του χώρου στέγασης του Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών Θυμάτων Βίας Δήμου Βέροιας.
ΘΕΜΑ 34ο : Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου παραλαβής της υπηρεσίας καθαρισμού του χώρου στέγασης του Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών Θυμάτων Βίας Δήμου Βέροιας.
ΘΕΜΑ 35ο : Έγκριση ή μη βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης εργασιών της υπηρεσίας «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων».
ΘΕΜΑ 36ο : Έγκριση ή μη βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης εργασιών της υπηρεσίας «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων».
ΘΕΜΑ 37ο : Έγκριση ή μη βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης εργασιών της υπηρεσίας «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων».
ΘΕΜΑ 38ο : Έγκριση ή μη βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης εργασιών της υπηρεσίας «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων».
ΘΕΜΑ 39ο : Έγκριση ή μη διαγραφής βεβαιωθέντων ποσών του Ε.Γαζέπη από χρηματικούς καταλόγους παρελθόντων ετών
ΘΕΜΑ 40ο : Έγκριση ή μη α) συνδιοργάνωσης πολιτιστικής εκδήλωσης του Δ.Βέροιας με τον Σύλλογο Φίλων Μουσικής Ν.Ημαθίας και β) εξειδίκευσης εγγεγραμμένης πίστωσης
ΘΕΜΑ 41ο : Επί αιτήματος του Ν.Παπχιάνου για αλλαγή κατηγορίας στην υπ’ αριθ. 590/1994 επαγγελματική άδεια πωλητή λαϊκών αγορών.
ΘΕΜΑ 42ο : Έγκριση ή μη παροχής οικονομικού βοηθήματος σε οικονομικά αδύναμο δημότη.

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΕΤΡΟΣ ΤΣΑΠΑΡΟΠΟΥΛΟΣ

Συντάκτης

Faretra.info
Faretra.info 30243 posts

Σύνταξη, επεξεργασία ύλης & ανάρτηση ειδήσεων

0 Comments

Δεν υπάρχουν σχόλια!

You can be first to comment this post!

Leave a Reply

Ειδήσεις με Διάρκεια