Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Βέροιας με 38 θέματα στην ημερήσια διάταξη

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, σε τακτική συνεδρίαση, που θα γίνει στις 26-3-2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

 

ΘΕΜΑ 1ο : Έγκριση ή μη α) σύναψης μνημονίου συνεργασίας μεταξύ Δ.Βέροιας και Εφορείας Αρχαιοτήτων Ημαθίας και β) εξουσιοδότησης του Δημάρχου
ΘΕΜΑ 2ο : Έγκριση ή μη α) υποβολής πρότασης με τίτλο «Ψηφιακός Μετασχηματισμός του Δήμου Βέροιας» στα πλαίσια της πρόσκλησης «Ανάπτυξη/Αναβάθμιση παρεχομένων υπηρεσιών ΤΠΕ από δημόσιους φορείς» και β) εξουσιοδότησης του Δημάρχου.
ΘΕΜΑ 3ο : Έγκριση ή μη α) αποδοχής της  χρηματοδότησης της πράξης με τίτλο «Προμήθεια-τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών των Δήμων της χώρας» στον άξονα προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των Δήμων» του προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», β) υποβολής πρότασης και γ-) εξουσιοδότησης του Δημάρχου.
ΘΕΜΑ 4ο : Έγκριση ή μη καταρχήν σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δ.Βέροιας, Ν.Π. «Κ.Κ.Π.Α.Α.Π & Π.Α.» και Κέντρου Τεχνολογικής Έρευνας Δυτικής Μακεδονίας για την ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων Δήμου Βέροιας
ΘΕΜΑ 5ο : Επί εισήγησης της Ο.Ε. για την αναμόρφωση (3η) προϋπολογισμού και ετησίου προγράμματος δράσης Δ.Βέροιας, έτους 2018.
ΘΕΜΑ 6ο : Έγκριση ή μη τροποποίησης της υπ’ αριθ. 134/2017 απόφασης του Δ.Σ., για την αντικατάσταση μέλους του Δ/κού Συμβουλίου του Ν.Π. με την επωνυμία «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Αθλητισμού, Παιδείας & Προσχολικής Αγωγής Δήμου Βέροιας»
ΘΕΜΑ 7ο : Έγκριση ή μη κίνησης της διαδικασίας εκμίσθωσης του αριθ. 31 καταστήματος της Β΄ στάθμης της Δημοτικής Αγοράς Βέροιας
ΘΕΜΑ 8ο : Έγκριση ή μη δωρεάν παραχώρησης της χρήσης χώρων στο κτίριο του πρώην Συνεταιρισμού της Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου, στο Ν.Π. με την επωνυμία «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Αθλητισμού, Παιδείας & Προσχολικής Αγωγής Δήμου Βέροιας»
ΘΕΜΑ 9ο : Έγκριση ή μη δωρεάν παραχώρησης της χρήσης χώρου στο κτίριο του πρώην Συνεταιρισμού της Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου στον Πολιτιστικό Σύλλογο Αγίου Γεωργίου.
ΘΕΜΑ 10ο : Έγκριση ή μη τροποποίησης της υπ’ αριθ. 127/2018 απόφασης του Δ.Σ., περί καθορισμού αρδευτικής περιόδου και διαπίστωση υπέρ της αναγκαιότητας πρόσληψης υδρονομέων στις Δ.Ε. Απ. Παύλου, Βεργίνας, Μακεδονίδος Δ. Βέροιας
ΘΕΜΑ 11ο : Έγκριση ή μη διάθεσης πίστωσης για την κάλυψη δαπάνης φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών για την τουριστική προβολή του Δ.Βέροιας
ΘΕΜΑ 12ο : Έγκριση ή μη διάθεσης πίστωσης για την κάλυψη δαπάνης δράσης τουριστικής προβολής του Δ.Βέροιας
ΘΕΜΑ 13ο : Έκφραση γνώμης του Δ.Σ. για περιοριστικά μέτρα βοσκής στο δημόσιο δασικό σύμπλεγμα Ν.Α. Βερμίου.
ΘΕΜΑ 14ο : Έκφραση γνώμης του Δ.Σ. για περιοριστικά μέτρα βοσκής στο δημοτικό δάσος Καστανιάς
ΘΕΜΑ 15ο : Έκφραση γνώμης του Δ.Σ. για περιοριστικά μέτρα βοσκής στο δημοτικό δάσος Τριποτάμου
ΘΕΜΑ 16ο : Έγκριση ή μη τροποποίησης της υπ’ αριθ. 100/2018 απόφασης του Δ.Σ., περί έγκρισης διενέργειας της δαπάνης για την εκτέλεση του έργου «Συντήρηση οδών Δ.Ε. Βέροιας».
ΘΕΜΑ 17ο : Έγκριση ή μη διενέργειας της δαπάνης για την εκτέλεση της υπηρεσίας «Διαγραμμίσεις οδών και διαβάσεων»
ΘΕΜΑ 18ο : Έγκριση ή μη μελέτης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση οδών και κοινωφελών χώρων Δ.Ε. Βέροιας»
ΘΕΜΑ 19ο : Έγκριση ή μη μελέτης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης της υπηρεσίας «Διαγραμμίσεις οδών και διαβάσεων»
ΘΕΜΑ 20ο : Έγκριση ή μη παράτασης της προθεσμίας περαίωσης της υπηρεσίας «Επιθεώρηση και πιστοποίηση παιδικών χαρών Δήμου Βέροιας»
ΘΕΜΑ 21ο : Ορισμός μελών και συγκρότηση της επιτροπής παραλαβής της υπηρεσίας «Παροχή υπηρεσιών στον Δήμο Βέροιας, για τη συμμετοχή του στην Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία «Σύμφωνο Δημάρχων για το Κλίμα και την Ενέργεια»: Απογραφή Εκπομπών Αναφοράς (ΑΕΑ) και Σχέδιο Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια και το Κλίμα (ΣΔΑΕΚ)»
ΘΕΜΑ 22ο : Έγκριση ή μη ανάκλησης της υπ’ αριθ. 147/2018 απόφασης του Δ.Σ., περί έγκρισης πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και επικίνδυνων καταστάσεων».
ΘΕΜΑ 23ο : Έγκριση ή μη 1ου Α.Π.Ε. και διάθεσης των απροβλέπτων δαπανών του έργου «Διαγραμμίσεις οδών και διαβάσεων (2017)»
ΘΕΜΑ 24ο : Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας «Σύνταξη φακέλου για την υποστήριξη της εκπόνησης της μελέτης εφαρμογής του τοπικού σχεδίου διαχείρισης αποβλήτων Δήμου Βέροιας».
ΘΕΜΑ 25ο : Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας «Αντιμετώπιση εκτάκτων και επικινδύνων φθορών παιδικών χαρών Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων»
ΘΕΜΑ 26ο : Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας διαφημιστικής καταχώρησης
ΘΕΜΑ 27ο : Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας παροχής ξενοδοχειακού καταλύματος
ΘΕΜΑ 28ο : Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας παροχής ξενοδοχειακού καταλύματος
ΘΕΜΑ 29ο : Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας παροχής ηχητικής κάλυψης στο πλαίσιο συνδιοργάνωσης πολιτιστικής εκδήλωσης με την Εύξεινο Λέσχη Βέροιας
ΘΕΜΑ 30ο : Έγκριση ή μη βεβαίωσης καλής εκτέλεσης εργασιών της υπηρεσίας «Συντήρηση κι επισκευή μεταφορικών μέσων».
ΘΕΜΑ 31ο : Έγκριση ή μη βεβαίωσης καλής εκτέλεσης εργασιών της υπηρεσίας «Συντήρηση κι επισκευή μεταφορικών μέσων».
ΘΕΜΑ 32ο : Έγκριση ή μη α) κοπής τριών ατόμων πλατάνου και κλάδευσης ενός ατόμου πλατάνου και β) φύτευσης τεσσάρων νεαρών δενδρυλλίων στην πλατεία της Τ.Κ. Αγίας Βαρβάρας
ΘΕΜΑ 33ο : Έγκριση ή μη α) συνδιοργάνωσης του Δ.Βέροιας με την Ελληνική Μαθηματική Εταιρία-Παράρτημα Ημαθίας εκδήλωσης για τα 100 χρόνια της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρίας, β) δαπάνης, γ) εξουσιοδότησης του αντιδημάρχου οικονομικών και δ) ψήφισης της πίστωσης
ΘΕΜΑ 34ο : Έγκριση ή μη α) συνδιοργάνωσης του Δ.Βέροιας με το Λύκειο Ελληνίδων-Παράρτημα Βέροιας του 4ου Φεστιβάλ Παιδικών Παραδοσιακών Χορών, β) δαπάνης και γ) εξουσιοδότησης του αντιδημάρχου οικονομικών
ΘΕΜΑ 35ο : Έγκριση ή μη α) συνδιοργάνωσης του Δ.Βέροιας με την Ελληνική Εταιρία Βιολογικών Επιστημών του ετησίου συνεδρίου της, β) δαπάνης και γ) εξουσιοδότησης του αντιδημάρχου οικονομικών
ΘΕΜΑ 36ο : Έγκριση ή μη α) μετακίνησης, β) εξόδων μετάβασης αντιδημάρχου κοινωνικής προστασίας και δημοτικού συμβούλου σε Καβάλα και Διδυμότειχο, γ) εξουσιοδότησης του αντιδημάρχου οικονομικών και δ) ψήφισης της πίστωσης.
ΘΕΜΑ 37ο : Επί αιτήματος της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας Θεάτρου «ΛΑΜΠΙΟΝΙ» για την παραχώρηση της χρήσης του θεάτρου της Τ.Κ. Ράχης
ΘΕΜΑ 38ο : Επί αιτήματος του ΟΑΕΔ-ΚΕΠΕΚ-ΕΠΑΣ Βέροιας για την παραχώρηση της χρήσης της αίθουσας συνεδριάσεων του Δ.Σ.

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

                                                                     ΠΕΤΡΟΣ ΤΣΑΠΑΡΟΠΟΥΛΟΣ

 

Συντάκτης

Faretra.info
Faretra.info 23316 posts

Σύνταξη, επεξεργασία ύλης & ανάρτηση ειδήσεων

0 Comments

Δεν υπάρχουν σχόλια!

You can be first to comment this post!

Leave a Reply

Ειδήσεις με Διάρκεια