Κοινωνία

ΟΑΕΔ: Οδηγίες για τους επιτυχόντες στην κοινωφελή εργασία

Αναρτήθηκαν την Παρασκευή απο τον ΟΑΕΔ τα οριστικά αποτελέσματα για την κοινωφελή εργασία με την οποία δημιουργούνται 19.101 θέσεις εργασίας. Ο οργανισμός ταυτόχρονα έδωσε οδηγίες για την τοποθέτηση των επιτυχόντων.
Μετά την ανάρτηση του Οριστικού Πίνακα Κατάταξης Ανέργων στο πλαίσιο της με αριθμό 5/2015 Δημόσιας Πρόσκλησης του Προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα σε Επιβλέποντες Φορείς για 19.101 θέσεις πλήρους απασχόλησης, σας επισημαίνουμε ότι οι Υπηρεσίες του Οργανισμού, για την αποτελεσματικότερη υλοποίηση και ομαλή εφαρμογή του ανωτέρω προγράμματος, όπως αυτό περιγράφεται στην οικεία ΚΥΑ και τη Δημόσια Πρόσκληση, θα τηρούν τις παρακάτω οδηγίες εφαρμογής ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΔΕΙΞΗΣ & ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ Μετά την ανάρτηση του Οριστικού Πίνακα Κατάταξης Ανέργων, οι ενδιαφερόμενοι θα λάβουν ειδοποίηση με γραπτό μήνυμα (sms) στον αριθμό του κινητού τηλεφώνου που έχουν δηλώσει, το οποίο έχει καταχωρηθεί ως στοιχείο επικοινωνίας στο Πληροφοριακό Σύστημα του Οργανισμού και είναι έγκυρο ή/και με αλληλογραφία (e-mail) στο ηλεκτρονικό τους ταχυδρομείο, όπως έχει καταγραφεί από τους ίδιους κατά την υποβολή της Αίτησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και έχει καταχωρηθεί στο Πληροφοριακό Σύστημα του Οργανισμού ως έγκυρο.
Για την διευκόλυνση των Υπηρεσιών (ΚΠΑ2) η αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος (e¬mail) και γραπτού μηνύματος (sms), θα πραγματοποιείται από τα τμήματα Μηχανογράφησης των Περιφερειακών Δ/ νσεων του Οργανισμού .
Ενδεικτικά, σας παραθέτουμε την ενημέρωση που θα λάβουν οι επιτυχόντες του Οριστικού Πίνακα: Στο γραπτό μήνυμα (sms) θα αναφέρονται τα εξής: «Είστε ΕΠΙΤΥΧΩΝ στο Κοινωφελές 5/2015. Προσέλθετε στο ΚΠΑ2 ΟΑΕΔ του επιβλέποντος Φοέα. Λεπτομέρειες στο www.oaed.gr. Λάβατε SMS βάσει δηλωθέντων στοιχείων σε ΟΑΕΔ» Στο ηλεκτρονικό μήνυμα (e-mail) θα αναφέρονται τα εξής: «Είστε ΕΠΙΤΥΧΩΝ στο πλαίσιο του προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα (Δημόσια Πρόσκληση 5/2015), σύμφωνα με τον οριστικό πίνακα που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ: http://www.oaed.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=2996&Itemid=990&lang=el Παρακαλούμε να προσέλθετε στο ΚΠΑ2 ΟΑΕΔ του επιβλέποντος Φορέα (Δήμος) που έχετε επιλεγεί προκειμένου να παραλάβετε το ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Λάβατε το παρόν ηλεκτρονικό μήνυμα με βάση τα στοιχεία επικοινωνίας που έχετε δηλώσει και έχουν καταχωρηθεί στο Πληροφοριακό Σύστημα ΟΑΕΔ.»
Εφόσον αποσταλούν οι ανωτέρω ειδοποιήσεις θα εκτυπωθούν τα σχετικά αρχεία και θα αποσταλούν από τις αρμόδιες Περιφερειακές Δ/νσεις στα ΚΠΑ2 προκειμένου να τηρήσουν τα εν λόγω στοιχεία επικοινωνίας στους φακέλους του προγράμματος με την επισήμανση των περιπτώσεων που δεν ήταν δυνατή η αποστολή του γραπτού μηνύματος (sms) ή του ηλεκτρονικού μηνύματος (e-mail). Εάν από τη διασταύρωση των αρχείων των Περ/κών Δ/νσεων προκύπτει η μη ενημέρωση όλων των επιτυχόντων, τότε οι αρμόδιοι υπάλληλοι των ΚΠΑ2 -όπου ανήκει ο Επιβλέπων Φορέας- καλούν όσους επιτυχόντες δεν έχουν ενημερωθεί με έγγραφη πρόσκληση ή/και τηλεφωνική επικοινωνία.
Στην περίπτωση της τηλεφωνικής επικοινωνίας οι αρμόδιοι υπάλληλοι θα καταγράφουν την ακριβή ημερομηνία και ώρα που αυτή λαμβάνει χώρα καθώς και το αποτέλεσμα της επικοινωνίας. Τα στοιχεία επικοινωνίας αντλούνται από την ηλεκτρονική αίτηση που υπέβαλε ο ωφελούμενος και από το ΟΠΣ του ΟΑΕΔ.
Η ευθύνη επικαιροποίησης των στοιχείων επικοινωνίας όπως email, αριθμός τηλεφώνου κ.λπ., ανήκει στους ωφελούμενους. Στις περιπτώσεις που δεν καθίσταται δυνατή η επικοινωνία των Υπηρεσιών του ΟΑΕΔ (ΚΠΑ2) με τους επιτυχόντες ωφελούμενους, οι ωφελούμενοι υποχρεούνται να εμφανιστούν στις αρμόδιες Υπηρεσίες εντός τριάντα (30) εργάσιμων ημερών από την ανάρτηση του Οριστικού Πίνακα Κατάταξης Ανέργων.
Στην περίπτωση που παρέλθει η προθεσμία των τριάντα (30) εργάσιμων ημερών, οι αρμόδιοι υπάλληλοι θα ενημερώνουν το Πληροφοριακό Σύστημα του ΟΑΕΔ για τη μη προσέλευση των ωφελουμένων και θα προχωρούν στην υπόδειξη των επιλαχόντων βάσει του Οριστικού Πίνακα Κατάταξης Ανέργων, σύμφωνα με την διαδικασία που περιγράφεται παρακάτω.
Επισημαίνεται ότι δικαίωμα πρόσληψης σε θέσεις εργασίας στους Επιβλέποντες Φορείς έχουν οι υποψήφιοι που έχουν ενταχθεί στον Οριστικό Πίνακα Κατάταξης Ανέργων, μόνο εφόσον διατηρούν την ιδιότητα του ανέργου κατά την υπόδειξή τους από τα ΚΠΑ2 όπου ανήκει ο Επιβλέπων Φορέας, σύμφωνα με την παρ. 9.5 της Δημόσιας Πρόσκλησης Νο5/2015. Η πρόσληψη από τον Επιβλέποντα Φορέα προϋποθέτει ότι πληρούνται τα γενικά και τυχόν τυπικά προσόντα καθώς και οι λοιπές προϋποθέσεις που προβλέπονται στα Κεφάλαια 5 και 6 της οικείας Πρόσκλησης και στα αντίστοιχα Παραρτήματα κατόπιν του σχετικού ελέγχου που ο ίδιος ο επιβλέπων φορέας διενεργεί.
Οι ωφελούμενοι προσέρχονται στην αρμόδια Υπηρεσία (ΚΠΑ2), στην αρμοδιότητα της οποίας ανήκει ο Επιβλέπων Φορέας τοποθέτησης τους, εντός προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ενημέρωσή τους, όπως περιγράφεται παραπάνω και παραλαμβάνουν Συστατικό Σημείωμα προκειμένου να υποδειχθούν στους Επιβλέποντες Φορείς.
Μετά την άπρακτη παρέλευση του ανωτέρω χρονικού διαστήματος η αρμόδια Υπηρεσία (ΚΠΑ2) όπου ανήκει ο Επιβλέπων Φορέας, προχωρά στην ενημέρωση του πρώτου επιλαχόντα από τον Οριστικό Πίνακα Κατάταξης Ανέργων. Κατά την υπόδειξη, τα ΚΠΑ2 στην αρμοδιότητα των οποίων ανήκει ο Επιβλέπων Φορέας χορηγούν στους ωφελούμενους παραπεμπτικό/Συστατικό Σημείωμα που απευθύνεται προς τους Επιβλέποντες Φορείς υπόδειξης, όπου, εκτός από τα στοιχεία του ωφελούμενου, αναφέρεται ρητά ότι: «Η υπόδειξη γίνεται στο πλαίσιο της Πράξης «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 2014-2015», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και το Ελληνικό Δημόσιο.»
Επίσης, για την καλύτερη εξυπηρέτηση των ωφελουμένων στο πλαίσιο της καταβολής των πληρωμών τους, ο αριθμός καταθετικού λογαριασμού ΙΒΑΝ με υποχρεωτικά πρώτο δικαιούχο τον ωφελούμενο προσκομίζεται κατά τη διαδικασία της υπόδειξης. Οι ωφελούμενοι προσέρχονται στον Επιβλέποντα Φορέα στον οποίο θα απασχοληθούν, εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υπόδειξής τους και την έκδοση του σχετικού Συστατικού Σημειώματος από το ΚΠΑ2. Για την αποτελεσματικότερη διεξαγωγή της διαδικασίας, θα αποστέλλεται με ηλεκτρονική αλληλογραφία (e-mail) κατάσταση των υποδειχθέντων ημερησίως στους Επιβλέποντες Φορείς. Κατόπιν οι Επιβλέποντες Φορείς θα αποστέλλουν κατάσταση των υποδειχθέντων που προσήλθαν για πρόσληψη.
Ο ωφελούμενος προσκομίζει στον Επιβλέποντα Φορέα, προκειμένου ο τελευταίος να προβεί στην ηλεκτρονική αναγγελία πρόσληψης, όλα τα προβλεπόμενα από την παρούσα Πρόσκληση δικαιολογητικά, για τα γενικά και τυχόν τυπικά προσόντα καθώς και τους τίτλους σπουδών, όπως αυτά περιγράφονται στο Κεφάλαιο και τα Παραρτήματα της Δημόσιας Πρόσκλησης Νο 5/2015.
Επίσης, θα προσκομίζονται από τους ωφελούμενους:
α) νομιμοποιητικό έγγραφο της ταυτότητάς τους,
β) αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ),
γ) αριθμός μητρώου κοινωνικής ασφάλισης (ΑΜΚΑ),
δ) αριθμός Μητρώου ΙΚΑ – ΕΤΑΜ,
ε) αριθμός τραπεζικού λογαριασμού IBAN, όπου ο ωφελούμενος να εμφανίζεται υποχρεωτικά ως πρώτος δικαιούχος. Τα ανωτέρω είναι απαραίτητα για την συμπλήρωση, από τον επιβλέποντα φορέα, του εντύπου Ε3.1 «Αναγγελία έναρξης/μεταβολών απασχόλησης ωφελούμενου από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα» στο Πληροφοριακό Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ (ΣΕΠΕ-ΟΑΕΔ-ΙΚΑ-ΕΤΑΜ) του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
Οι ωφελούμενοι που έχουν ολοκληρώσει την εκπαίδευσή τους στην αλλοδαπή, όπου απαιτείται, προσκομίζουν στους Επιβλέποντες Φορείς τοποθέτησής τους, για την απόδειξη της βαθμίδας ή/και ειδικότητας εκπαίδευσής τους, βεβαιώσεις ισοτιμίας ή αντιστοιχίας από τους κατά περίπτωση αρμόδιους φορείς, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στη Δημόσια Πρόσκληση και τα σχετικά Παραρτήματα, άμεσα.
oaed.gr
banner-article

Δημοφιλή άρθρα

  • Εβδομάδας