Βέροια Εργασία

Προκήρυξη θέσης εργασίας από την “Πρωτοβουλία για το Παιδί”

—–

Η Πρωτοβουλία για το Παιδί, προκειμένου να υλοποιήσει την Πράξη:

«Επέκταση, διεύρυνση και αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών μακράς φιλοξενίας παιδιών σε κίνδυνο από το Σπίτι της Βεργίνας», που εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» με κωδ. ΟΠΣ 5029402

προκηρύσσει την πλήρωση της ακόλουθης θέσης εργασίας:

Ενός/μίας υπαλλήλου Φροντιστή/ριας γενικών καθηκόντων μερικής απασχόλησης ορισμένου χρόνου με δυνατότητα ανανέωσης, προκειμένου να εργαστεί στο Σπίτι της Βεργίνας

Τα απαιτούμενα προσόντα για τη θέση είναι:

1.Απολυτήριο Λυκείου ή ανάλογης Σχολής

2.Επαγγελματικό Δίπλωμα οδήγησης

3.Ουσιαστικές και αποδεικνυόμενες γνώσεις σε επισκευές στις κτιριακές υποδομές και τον υλικοτεχνικό εξοπλισμό του συγκροτήματος

4.Γνώσεις και ικανότητες οργάνωσης και διαχείρισης των αποθηκών τροφίμων και γενικών εφοδίων.

5.Γνώση χρήσης προγραμμάτων Η/Υ.

Θα εκτιμηθούν ιδιαίτερα επί πλέον προσόντα, όπως:

 1. Προηγούμενη σχετική εμπειρία.

 2. Γνώση της αγγλικής γλώσσας.

 3. Πνεύμα συνεργασίας, προθυμία και ευγένεια.

 4. Διάθεση εθελοντισμού.

 5. Ικανότητα στη δημιουργική απασχόληση παιδιών.

Δικαιολογητικά

Τα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβληθούν είναι:

 1. Αίτηση (βρίσκεται στον ιστότοπο του Οργανισμού, www.propaidi.org )

 2. Βιογραφικό σημείωμα

 3. Αποδεικτικό σπουδών

 4. Αποδεικτικά εμπειρίας

 5. Δίπλωμα οδήγησης

 6. Απολυτήριο Στρατού (επί ανδρών υποψηφίων)

 7. Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας

 8. Πτυχίο Η/Υ

 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ-ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

 • Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση πρόσληψης και τα συνοδευτικά έγγραφά της, στο Γραφείο Διοίκησης της Πρωτοβουλίας για το Παιδί, Ανοίξεως 19, ΤΚ 59131 Βέροια, ταχυδρομικά μέχρι τη Δευτέρα 10 Μαΐου

 • Αιτήσεις και δικαιολογητικά μπορούν να υποβληθούν και ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: hr@propaidi.org

 • Πληροφορίες: Βαλάντης Καραγιάννης, Διοικητικός Διευθυντής, στο τηλέφωνο 23310-29571, και Κοσμάς Παπαχρήστου, υπεύθυνος επικοινωνίας, εργάσιμες ώρες και μέρες.

ΑΠΟ ΤΟ Δ.Σ.

banner-article

Δημοφιλή άρθρα

 • Εβδομάδας