Αλεξάνδρεια

Προκήρυξη θέσης εργοθεραπευτή στα “Παιδιά της Άνοιξης”

Ο Φιλανθρωπικός μη Κερδοσκοπικός Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων ΑμεΑ Ν.ΗΜΑΘΙΑΣ προκηρύσσει:

μία θέση μερικής (6ωρης καθημερινής) απασχόλησης Εργοθεραπευτή ΤΕ/IEK με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου (με δυνατότητα ανανέωσης για αόριστο χρόνο)  που θα καλύψει τις ανάγκες του Μικτού Κέντρου Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας Απασχόλησης & Κατάρτισης ΑμεΑ «Τα παιδιά της Άνοιξης» στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας. Για την πλήρωση της θέσης:

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

–       Πτυχίο Εργοθεραπείας ΤΕΙ ή πτυχίο βοηθού Εργοθεραπευτή ΙΕΚ, της Ελλάδας ή του εξωτερικού

–      Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Εργοθεραπευτή

ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

–       Εκπαίδευση/προϋπηρεσία στην Ειδική Αγωγή ή την Ψυχική Υγεία

–       Ικανότητα σχεδιασμού προγράμματος παρέμβασης τόσο σε ατομικό όσο και σε ομαδικό επίπεδο

–       Επικοινωνιακές δεξιότητες

–       Καλή γνώση Αγγλικών

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

–       Επαγγελματική εμπειρία – Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση

–       Ευχέρεια στην  υλοποίηση  προγραμμάτων που σχετίζονται με τη λειτουργία του Κέντρου

–       Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας

–       Δίπλωμα οδήγησης

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να υποβάλουν αίτηση πρόσληψης (υπάρχει στην ιστοσελίδα του συλλόγου: https://tapaidiatisanoixis.gr ) και τα συνοδευτικά έγγραφά της, από την Τετάρτη 24.05.2023 έως και την Παρασκευή 30.06.2023 και ώρα 14:30 ηλεκτρονικά  στην διεύθυνση  hr@tapaidiatisanoixis.gr με θέμα:  Για την θέση εργασίας (συμπληρώνοντας το τίτλο της θέσης π.χ. Εργοθεραπευτή).

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΘΕΣΗ ΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΙΝΑΙ:

–       Βιογραφικό σημείωμα

–       Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας

–       Φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών

–       Άδεια άσκησης επαγγέλματος(όπου αναφέρεται στα απαραίτητα προσόντα)

–       Αποδεικτικό επαγγελματικής εμπειρίας και συστατικές επιστολές (αν υπάρχουν)

–       Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

Η αίτηση πρόσληψης επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8  του Ν.1599/1986. Η ανακρίβεια των δηλούμενων στοιχείων επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές κυρώσεις.

Όλοι οι τίτλοι σπουδών της αλλοδαπής θα πρέπει να έχουν αναγνωριστεί από τις αρμόδιες ελληνικές αρχές.

Η προϋπηρεσία θα αποδεικνύεται με επικυρωμένη βεβαίωση του εργοδότη ή/και με τα αντίστοιχα ένσημα ασφάλισης.

Ενθαρρύνονται ιδιαιτέρως υποψήφιοι με αναπηρίες καθώς και υποψήφιοι με άτομο με νοητική υστέρηση στην οικογένειά τους.

Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί, πριν από την πρόσληψή του, θα κληθεί να καταθέσει αντίγραφο ποινικού μητρώου και επικυρωμένα όλα τα έγγραφα που αποδεικνύουν ότι πληροί τις προϋποθέσεις πρόσληψης βάσει του από 26.10.2021 νέου σχεδίου νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών.

Διευκρινίζεται ότι η επιλογή θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή μετά από συνέντευξη των υποψηφίων που πληρούν τις προϋποθέσεις πρόσληψης.

Όλοι οι υποψήφιοι που θα υποβάλουν αίτηση πρόσληψης θα λάβουν απάντηση είτε τηλεφωνικά είτε ηλεκτρονικά (mail).

Όλα τα βιογραφικά θα θεωρηθούν αυστηρά εμπιστευτικά.

Για πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνείτε με την γραμματεία του ΚΔΗΦ (κα Σέβη Βύζα), τηλ.:  23330 27212 καθημερινά από τις 09.30 π.μ. μέχρι τις 2.30 μ.μ..

Ροη ειδήσεων