Εργασία

Οι υποχρεώσεις εργοδοτών στην ατομική σύμβαση εργασίας

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Οι εργοδότες υποχρεούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Π. Δ. 156/1994 να καταρτίζουν και να παραδίδουν στους εργαζόμενους γραπτή σύμβαση εργασίας ή άλλο έγγραφο με τους ουσιώδεις όρους της σύμβασης εργασίας. Το χρονικό διάστημα εντός του οποίου πρέπει να εκπληρώνεται η υποχρέωση αυτή από τον εργοδότη ορίζεται σε δύο (2) μήνες το αργότερο από την έναρξη της εργασίας του εργαζόμενου.

Στην περίπτωση που δεν κοινοποιηθούν γραπτώς στον εργαζόμενο οι ουσιώδεις όροι της σύμβασης εργασίας, όπως ανωτέρω περιγράφηκε, δεν οδηγούμαστε σε ακυρότητα της σύμβασης. Ωστόσο, η παράλειψη χορήγησης του συγκεκριμένου εγγράφου στον εργαζόμενο συνεπάγεται διοικητικές κυρώσεις σε βάρος του εργοδότη.

Οι ουσιώδεις όροι που πρέπει να περιέχει το έγγραφο γνωστοποίησης, βάσει του άρθρου 2 ΠΔ 156/94 είναι:
α) τα στοιχεία ταυτότητας των συμβαλλομένων,
β) ο τόπος παροχής εργασίας,
γ) η θέση ή ειδικότητα, ο βαθμός, η κατηγορία και το αντικείμενο εργασίας,
δ) η ημερομηνία έναρξης της σύμβασης εργασίας,
ε) η άδεια με αποδοχές,
στ) η αποζημίωση σε περίπτωση λύσης της σύμβασης εργασίας,
ζ) οι κάθε φύσης αποδοχές,
η) η ημερομηνία καταβολής των αποδοχών,
θ) τα χρονικά όρια εργασίας του εργαζομένου και
ι) αναφορά της ΣΣΕ ή ΔΑ που εφαρμόζεται για τον εργαζόμενο.
Σε περιπτώσεις που ο εργαζόμενος πρόκειται να απασχοληθεί στην αλλοδαπή με σύμβαση εργασίας που καταρτίζεται στην Ελλάδα, γνωστοποιούνται σε αυτόν οι όροι σύμβασης εργασίας του πριν από την αναχώρησή του, ενώ θα πρέπει να συμπεριληφθούν στα ανωτέρω στοιχεία και τα εξής πρόσθετα:
α) η διάρκεια της εργασίας στο εξωτερικό,
β) το νόμισμα στο οποίο θα καταβάλλονται οι αποδοχές του,
γ) τα τυχόν πλεονεκτήματα σε χρήματα ή σε είδη που συνδέονται με τον εκπατρισμό του,
δ) τους τυχόν «όρους επαναπατρισμού» του.

INE-GSEE_Logo_161014

Το Δίκτυο Παροχής Υπηρεσιών Πληροφόρησης, Συμβουλευτικής και Ενδυνάμωσης Εργαζομένων των ΙΝΕ – ΓΣΕΕ στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του, συνεχίζει την προσπάθεια ενημέρωσης των εργαζομένων, με τη δημοσίευση κειμένων που αφορούν θέματα εργατικού δικαίου και δικαίου κοινωνικής ασφάλισης. Η δράση αυτή συνεχίζεται με την παροχή πληροφοριών σχετικά με την Γνωστοποίηση των Όρων της Ατομικής Σύμβασης Εργασίας

Για ερωτήματα και αιτήματα που άπτονται των εργασιακών δικαιωμάτων, της ασφαλιστικής νομοθεσίας και των προϋποθέσεων συνταξιοδότησης καθώς και θεμάτων απασχόλησης και κατάρτισης μπορείτε να απευθύνεστε στο παράρτημα του ΙΝΕ ΓΣΕΕ Κ.Μακεδονίας στη Βέροια. Στοιχεία επικοινωνίας: Σωτήρη Πέτρουλα 5, Βέροια Τ.Κ. 59100

Τηλέφωνο : 23310-71890,e-mail: veroiainediktio@inegsee.gr, webpage: www.inegsee.gr, www.ergasiaine.gr, πρόσωπα επικοινωνίας: Μπαρμπαρούση Στέλλα, Φουτσιτζόγλου Κορνηλία, Σιδηροπούλου Δήμητρα

banner-article

Δημοφιλή άρθρα

  • Εβδομάδας