Αθλητικά Τοπικά

Προκήρυξη της Γ’ Φάσης (final-four) Πετοσφαίρισης Πανελλήνιων Αγώνων Μαθητών 2022-2023

ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη της Γ’ Φάσης (final-four) Πετοσφαίρισης του Πανελληνίου πρωταθλήματος
μαθητών-μαθητριών ΓΕΛ&ΕΠΑΛ Ελλάδας και Κύπρου σχ. έτους 2022-2023»

Η ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΗΜΑΘΙΑΣ

1. Το άρθρο 35 του Π.Δ. 18/Φ.Ε.Κ.31/τ.Α΄/23-02-2018 με θέμα «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
2. Τα άρθρα 5 και 15 του νόμου 4547/Φ.Ε.Κ.102/τ.Α΄/12-06-2018 με θέμα «Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις,
3. Την με αριθ. πρωτ. 190677/Δ5/10.11.2016 (ΦΕΚ 3754/τ.Β΄/21.11.2016) Υπουργική Απόφαση με θέμα «Αθλητικές δραστηριότητες σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Την Κ.Υ.Α. 2/5472/0022/03.02.2014(ΦΕΚ224/τ.Β/05.02.2014) «Δαπάνες Σχολικών Αγώνων» όπως τροποποιήθηκε με την αρ. πρωτ. 2/11420/ΔΕΠ/24.02.2016 (ΦΕΚ 516/ τ. Β΄/ 01.03.16) Κοινή Υπουργική Απόφαση και με την αρ. πρωτ. 2/56070/ΔΕΠ/05-08-2016 (ΦΕΚ 2582/ τ. Β΄/ 22.08.16) και ισχύει,
5. Την με αριθ. πρωτ. Φ. 353.1./324/105657/Δ1/8.10.2002 απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα «Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των προϊσταμένων των περιφερειακών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, των διευθυντών και υποδιευθυντών των σχολικών μονάδων και ΣΕΚ και των συλλόγων των διδασκόντων» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
6. Το Μνημόνιο Συνεργασίας Ελλάδας και Κύπρου στον τομέα της Παιδείας και ειδικότερα στη συμμετοχή και συνεργασία των σχολικών μονάδων τους σε κοινές αθλητικές διοργανώσεις,
7. Την με αριθμ. Πρωτ. 5907/15-03-2023 (ΑΔΑ 6Ν1Μ46ΜΤΛΗ-Ω4Ν) απόφαση του Αναπληρωτή Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας με θέμα «Ανασυγκρότηση Οργανωτικής Επιτροπής Σχολικών Αθλητικών Δραστηριοτήτων (Ο.Ε.Σ.Α.Δ.) της Δ.Δ.Ε. Ημαθίας σχολικού έτους 2022- 2023».
8. Την με αρ. πρωτ. 140732/Δ5/14-11-2022 (ΑΔΑ: ΨΣΛΤ46ΜΤΛΗ-4ΙΖ) με θέμα «Συγκρότηση Κεντρικής
Οργανωτικής Επιτροπής Σχολικών Αθλητικών Δραστηριοτήτων (Κ.Ο.Ε.Σ.Α.Δ.) σχολικού έτους 2022-2023» απόφαση του Υ.ΠΑΙ.Θ.
9. Την αριθμ. Πρωτ. 145674/Δ5/23-11-2022 Απόφαση του Υ.ΠΑΙ.Θ. «Προκήρυξη Πανελλήνιων Αγώνων ΓΕ.Λ.
& ΕΠΑ.Λ. Ελλάδας – Κύπρου και άλλων σχολικών Αθλητικών δραστηριοτήτων σχολικού έτους 2022-2023» του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Προκηρύσσουμε την Γ’ Φάση (final-four) Πετοσφαίρισης του Πανελληνίου Πρωταθλήματος ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ. Ελλάδας-Κύπρου για το σχολικό έτος 2022-2023 ως εξής:
Τόπος Διεξαγωγής: ΒΕΡΟΙΑ- ΝΑΟΥΣΑ

Τη συνέχεια  μπορείτε να τη διαβάσετε ανοίγοντας το pdf που ακολουθεί:  Ψ4Ζ146ΜΤΛΗ-ΧΘΒ-2

banner-article

Δημοφιλή άρθρα

  • Εβδομάδας