Εκκλησια Τοπικά

Μητρόπολη: Ποιμαντορική Εγκύκλιος Ευαγγελισμού

† ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ 

ἐλέῳ Θεοῦ Ἐπίσκοπος καὶ Μητροπολίτης 

τῆς Ἱερᾶς καὶ Ἀποστολικῆς Μητροπόλεως Βεροίας, Ναούσης καὶ Καμπανίας 

πρὸς τὸν ἱερὸν κλῆρον καὶ τὸν εὐσεβῆ λαὸν 

τῆς καθ’ ἡμᾶς θεοσώστου Ἐπαρχίας. 

«Ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ, Υἱός ἀνθρώπου γίνεται, ἵνα τοῦ χείρονος μεταλαβών, μεταδῷ μοι τοῦ βελτίονος». 

Σέ μία σύντομη φράση συμπυκνώνει ὁ ἱερός ὑμνογράφος ὁλόκληρο τό μέγα μυστήριο τῆς θείας ἐνανθρωπήσεως πού ἀποκαλύπτεται σήμερα. Δέν ἀποκαλύπτεται ὅμως στούς σοφούς καί συνετούς τοῦ κόσμου, δέν ἀποκαλύπτεται στούς φιλοσόφους καί τούς ρήτορες, δέν ἀποκαλύπτεται στούς ἰσχυρούς καί πλουσίους. Ἀποκαλύπτεται στήν ταπεινή Κόρη τῆς Ναζαρέτ. Ἀποκαλύπτεται στήν Παναγία Παρθένο ἀπό τόν ἀρχάγγελο Γαβριήλ. Καί ἀποκαλύπτεται ὄχι μόνο μέ τόν λόγο τοῦ ἀρχαγγέλου, ὁ ὁποῖος «εὐαγγελίζεται χαράν μεγάλην», ἀλλά καί μέ τήν ἐπέλευση τοῦ Παναγίου Πνεύματος καί τήν ἐπισκίαση τῆς δυνάμεως τοῦ Θεοῦ ἐπ᾽ Αὐτήν.  

Γιατί ὅμως ὁ Θεός ἐπιλέγει μία νεαρή καί ταπεινή Κόρη γιά νά ἀποκαλύψει τό ἀκατάληπτο ἀπό τήν ἀνθρώπινη διάνοια μυστήριο τῆς ἀγάπης του; Διότι «ἐπέβλεψεν ἐπί τήν ταπείνωσίν» της. Ἡ ταπείνωση τῆς Παναγίας Παρθένου εἶναι αὐτή πού κάνει τόν Θεό νά τήν ἐπιλέξει, γιά νά ἀποκαλύψει τό μυστήριο τῆς δικῆς του ταπεινώσεως.  

«Ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ, Υἱός τοῦ ἀνθρώπου γίνεται, ἵνα τοῦ χείρονος μεταλαβών, μεταδῷ μοι τοῦ βελτίονος».  

Αὐτή εἶναι ἡ ταπείνωση τοῦ Θεοῦ. Ὁ Υἱός του γίνεται Υἱός ἀνθρώπου. Ὁ Υϊός καί Λόγος τοῦ Θεοῦ θά πάρει τήν ἀνθρώπινη σάρκα ἀπό τήν ταπεινή Κόρη τῆς Ναζαρέτ. Θά ταπεινωθεῖ, γιά νά ὑψώσει τόν ἄνθρωπο. Θά γίνει ἄνθρωπος, γιά νά κάνει τόν ἄνθρωπο θεό.  

Ποιός θά μποροῦσε νά εἶναι ἀποδέκτης τῆς ἀποκαλύψεως τοῦ μυστηρίου τῆς θείας οἰκονομίας, τοῦ θριάμβου τῆς ταπεινώσεως καί τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ γιά τό πλάσμα του; Μόνον ἡ ταπεινή Κόρη τῆς Ναζαρέτ. Ἡ ταπείνωση τῆς Παναγίας Παρθένου ἦταν αὐτή πού τήν ὕψωσε πάνω ἀπό ἀνθρώπους καί ἀγγέλους καί τήν ἀξίωσε νά γίνει Μητέρα τοῦ Θεοῦ, τήν ἀξίωσε νά γίνει συνεργός στό μυστήριο τῆς σωτηρίας τοῦ ἀνθρωπίνου γένους, τήν ἀξίωσε νά ὑμνεῖται καί νά δοξάζεται στούς αἰῶνες. 

Ἡ ταπείνωση εἶναι αὐτή πού ἀπό τότε καί μέχρι σήμερα κάνει τούς ἀνθρώπους νά κατανοήσουν, ὅσο εἶναι δυνατό, τό μέγα αὐτό μυστήριο καί θαῦμα, πού ἀποκαλύπτει σήμερα ὁ ἀρχάγγελος Γαβριήλ στήν Ὑπεραγία Θεοτόκο. Γιατί μόνο ὅσοι τό πλησιάζουν μέ ταπείνωση καί συναίσθηση τῆς ἀνθρωπίνης ἀδυναμίας ἀξιώνονται νά τό ζήσουν, ἀξιώνονται νά λάβουν τό βέλτιον, πού προσφέρει ὁ Χριστός μέ τήν ἐνανθρώπησή του: τόν ἁγιασμό, τή λύτρωση, τή θέωση. Καί ὅταν ὁ ἄνθρωπος πλησιάζει τόν Θεό μέ ταπείνωση, τότε μπορεῖ νά ζήσει μεγάλα θαύματα.  

Αὐτό συνέβη καί μέ τούς πατέρες μας τό 1821. Μέ ταπείνωση καί μέ ἐπίγνωση τῆς ἀδυναμίας τους ζήτησαν τή βοήθεια τοῦ Θεοῦ, γιά νά ξεκινήσουν τήν ἐπανάσταση ἐναντίον τοῦ ἀλλόθρησκου δυνάστη πού τούς κρατοῦσε σκλάβους γιά τετρακόσια χρόνια. Δέν ἀγωνιζόταν γιά τόν ἑαυτό τους ἀλλά γιά τήν πατρίδα καί τό Γένος. Ἀγωνιζόταν γιά νά μποροῦν νά ζοῦν ἐλεύθερα καί νά πιστεύουν ἐλεύθερα στόν Χριστό. Αὐτό ἐπεδίωκαν καί αὐτό ζήτησαν καί ἀπό τήν Παναγία Παρθένο, τήν Ὑπέρμαχο Στρατηγό τοῦ Γένους, τήν Ὑπεραγία Θεοτόκο, τήν ἡμέρα τοῦ Εὐαγγελισμοῦ της. Καί Ἐκείνη τούς ἔδωσε τή βοήθειά της καί τή χάρη της, ὥστε νά εἴμαστε ἐμεῖς ἐλεύθεροι καί νά τιμοῦμε καί τήν Ὑπεραγία Θεοτόκο καί τούς πατέρες μας πού θυσίασαν τά πάντα, πού θυσίασαν καί τή ζωή τους γιά τήν ἐλευθερία μας. 

Ἑορτάζοντας σήμερα τόν Εὐαγγελισμό τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου καί τιμώντας τούς προγόνους μας, πού σάν σήμερα ξεσηκώθηκαν καί μέ τή βοήθεια τοῦ Θεοῦ καί τῆς Παναγίας Μητέρας τοῦ Κυρίου μας ἀγωνίσθηκαν γιά τήν ἐλευθερία τοῦ Γένους μας, ἄς ἐκφράσουμε τήν εὐγνωμοσύνη μας στόν Θεό καί στήν Ὑπεραγία Θεοτόκο καί ἄς μιμηθοῦμε τήν πίστη, τήν ταπείνωση καί τήν ἀνιδιοτέλεια τῶν πατέρων μας, στούς ὁποίους ὀφείλουμε τήν ἐλευθερία καί τήν ἀνεξαρτησία μας. 

Διάπυρος πρός τήν Παναγία Παρθένο καί ῾Υπέρμαχο Στρατηγό  

τοῦ Γένους μας εὐχέτης 

Ὁ Μητροπολίτης 

† Ὁ Βεροίας, Ναούσης καὶ Καμπανίας Παντελεήμων 

banner-article

Δημοφιλή άρθρα

  • Εβδομάδας