Εργασία Κοινωνία

Αντισυνταγματική η αναγνώριση της “επαγγελματικής ισοδυναμίας” τίτλου σπουδών Bachelor, ο οποίος απονεμήθηκε από κολέγιο στην Ελλάδα

——

Ενημερώνουμε ότι αναρτήθηκε η 1071/2021 απόφαση του Δ’ Τμήματος του ΣτΕ, η οποία αφορά στο ΣΑΕΠ (Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων) και τη διαδικασία αναγνώρισης της “επαγγελματικής ισοδυναμίας” τίτλου σπουδών “Bachelor”, ο οποίος της απονεμήθηκε από κολέγιο στην Ελλάδα. Ολόκληρη την απόφαση μπορείτε να τη διαβάσετε στο σύνδεσμο:

Σύμφωνα με τη σύνοψη της απόφασης αυτής: “Ως προς την επαγγελματική ή άλλη ειδική εκπαίδευση, το Σύνταγμα δεν απαγορεύει την ίδρυσή τους και από ιδιώτες. Θα συνιστούσε δε συνταγματικώς ανεπίτρεπτη καταστρατήγηση, μεταξύ άλλων, ο καθορισμός των επαγγελματικών δικαιωμάτων των αποφοίτων σχολών που δεν εντάσσονται στην ανώτατη εκπαίδευση, αλλά στην μεταδευτεροβάθμια επαγγελματική ή άλλη ειδική εκπαίδευση, την δυνάμενη, υπό προϋποθέσεις, να παρέχεται και από ιδιώτες, σύμφωνα με τα εκτεθέντα ανωτέρω [σε αντίθεση προς την ανώτατη εκπαίδευση που παρέχεται μόνο από νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου], κατά πλήρη εξομοίωση προς τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων των ανωτάτων  εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, οι οποίοι δραστηριοποιούνται στον ίδιο επαγγελματικό τομέα. Και τούτο διότι η εξομοίωση αυτή θα καθιστούσε τους χορηγούμενους από τους φορείς της μεταδευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης τίτλους ουσιαστικώς ισοδύναμους προς τους χορηγούμενους από σχολές ανώτατης βαθμίδας και θα αναιρούσε έτσι την προβλεπόμενη στο Σύνταγμα ως άνω διάκριση, καθώς και την απαγόρευση ίδρυσης σχολών ανώτατης εκπαίδευσης από ιδιώτες (πρβλ. ΣτΕ
678/2005 Ολομ, 3066/2010 επτ, ΣτΕ 2881/2011 επτ).Αντίκειται στο Σύνταγμα η αναγνώριση της ακαδημαϊκής ισοτιμίας τίτλου πιστοποιούντος πρώτο κύκλο σπουδών, ο οποίος χορηγήθηκε στην Ελλάδα από ιδιωτικό φορέα παροχής μη τυπικής μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, προς τίτλο που απονέμεται από ελληνικό ίδρυμα τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης, καθώς και η παρεχόμενη από τον νομοθέτη δυνατότητα να αναγνωρίζεται από το ΣΑΕΠ, κατ’ ανάλογη εφαρμογή της διαδικασίας του π.δ. 38/2010, η “επαγγελματική ισοδυναμία” τίτλου πρώτου κύκλου σπουδών [bachelor], ο οποίος χορηγείται από ιδιωτικό φορέα παροχής μη τυπικής μεταλυκειακής εκπαίδευσης. Η αντισυνταγματικότητα δεν αίρεται από τη δυνατότητα του ΣΑΕΠ να απαιτήσει τη συμπλήρωση των προσόντων του ενδιαφερομένου.

Από το άρθρο 16 [παρ. 5-8] του Συντάγματος συνάγεται ότι αντίκειται στο Σύνταγμα η αναγνώριση, από το εκάστοτε κατά νόμον αρμόδιο όργανο [π.χ. ΔΙΚΑΤΣΑ, ΔΟΑΤΑΠ], της ακαδημαϊκής ισοτιμίας τίτλου πιστοποιούντος πρώτο κύκλο σπουδών, ο οποίος χορηγήθηκε στην Ελλάδα από ιδιωτικό φορέα παροχής μη τυπικής μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, προς τίτλο που απονέμεται από ελληνικό ίδρυμα τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης, είτε η αναγνώριση της ακαδημαϊκής ισοτιμίας του τίτλου επιχειρείται αμέσως είτε επιχειρείται εμμέσως [π.χ. με την αναγνώριση μεταπτυχιακού διπλώματος, χορηγηθέντος μεν από ανώτατο ομοταγές εκπαιδευτικό ίδρυμα της αλλοδαπής, ερειδόμενου, όμως, σε τίτλο τέτοιου ημεδαπού ιδιωτικού εκπαιδευτηρίου]

Από τα ανωτέρω δεν τίθεται ζήτημα παραβίασης του άρθρου 5 παρ. 1 του Συντάγματος. Ο επίδικος τίτλος χορηγήθηκε στην εκκαλούσα από Κολλέγιο, που παρέχει μη τυπική μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση στην Ελλάδα και διαθέτει απλώς πιστοποίηση του προγράμματος σπουδών από τον οργανισμό NEASC, αλλά δεν αποτελεί ίδρυμα ανώτατης εκπαίδευσης. Παραπομπή στην Ολομέλεια του ζητήματος της συνταγματικότητας των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 3696/2008, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 75 παρ. 1 του ν. 4310/2014, σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 49 του ν.4264/2014, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 75 παρ. 1 του ν. 4310/2014.  Η έφεση ασκήθηκε παραδεκτά κατά το άρθρο 58 παρ. 1 του π.δ.18/1989. Όμοια με την αρ.1072/2021 ΣτΕ.

 michanikos.gr

banner-article

Ροη ειδήσεων