Μετάκληση πολιτών τρίτων χωρών για εποχιακή απασχόληση σε αγροτικές εργασίες

-----

ΕΘΝΙΚΗ  ΔΙΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ  ΟΡΓΑΝΩΣΗ  ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΩΝ

                                                     ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ  

 Μετάκληση πολιτών τρίτων χωρών για εποχιακή απασχόληση σε

                                                   αγροτικές εργασίες

Με την παρούσα οδηγία , σας ενημερώνουμε για τις ισχύουσες   διατάξεις  που αφορούν  την μετάκληση εργατών γης  από τρίτες χώρες,  οι οποίοι απαλλάσσονται από την υποχρέωση θεώρησης εισόδου σύμφωνα με την παραγρ. 4 του άρθρου 5 του ν. 4251/2014 (ΦΕΚ Α΄80)  και οι οποίες ισχύουν μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου  2021.                    Οι διατάξεις αυτές είναι           α) ν. 4783/21 ,  άρθρο 16  (ΦΕΚ Α΄ 38) ,        β) ν.4798/21 ,  άρθρο 265 (ΦΕΚ Α΄ 68)  και           γ)   Εγκύκλιος Γεν. Γραμματέα  Μεταναστευτικής  Πολιτικής αρ. 10776/ 29-04-21.

Σύμφωνα με τις  ανωτέρω,   θα πρέπει να γίνουν οι κάτωθι ενέργειες .

  • Υποβολή έντυπης  αίτησης    των εργοδοτών ,  με τα απαιτούμενα προσωπικά στοιχεία    στην αρμόδια υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης του τόπου διαμονής .

  • Στην αίτηση αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία του μετακαλούμενου εργάτη όπως επώνυμο , όνομα , επώνυμο και όνομα πατέρα  , επώνυμο και όνομα μητέρας , χώρα και ημερομηνία γέννησης , ιθαγένεια , αριθμός  διαβατηρίου , ημερομηνία έκδοσης και λήξης , χώρα έκδοσης .

  • Για την πιστοποίηση των ανωτέρω στοιχείων απαιτείται να συνυποβάλλονται μαζί  με τα δικαιολογητικά,   απλή φωτοτυπία   α) του Διαβατηρίου  και  β) του πιστοποιητικού Οικογενειακής κατάστασης του μετακαλούμενου εργάτη .                  ( Εγκύκλιος αρ 10776/2021 ,  29/04/21 , του Γενικού Γραμματέα Μεταναστευτικής Πολιτικής.)   ΠΡΟΣΟΧΗ Δεν απαιτείται σφραγίδα της Χάγης (apostille) ούτε μετάφραση επικυρωμένη . Τονίζουμε απλή φωτοτυπία των ανωτέρω εγγράφων .

  • Παράβολο των 100 ευρώ ανά μετακαλούμενο εργάτη  , το οποίο δεν επιστρέφεται σε περίπτωση μη έλευσής του  .

  • Υπεύθυνη δήλωση του εργοδότη στην οποία θα δηλώνει ότι                                        α) θα απασχολήσει προσωρινά,  τους περιλαμβανόμενους στην αίτηση  μετακαλούμενους για περίοδο τουλάχιστον 30 ημερών  και έως 90 ημέρες , με δυνατότητα παράτασης για επιπλέον 90 ημέρες  σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παραγρ. 4 του άρθρου 5 του ν. 4251/2014.                                                                         β) θα αναλάβει τις προβλεπόμενες δαπάνες της παραγρ. 3 του άρθρου 80 του ν. 3386/2005 (Α΄2012) .                                                                                                                γ) ο μετακαλούμενος  θα παρέχει τις αγροτικές εργασίες σε τόπο επακριβώς προσδιορισμένο  ως προς την Περιφερειακή Ενότητα , τον  Δήμο  και την Δημοτική Ενότητα  ή  Δημοτική Κοινότητα και ότι προσωρινά θα διαμένει σε τόπο που προσδιορίζεται με ακριβή στοιχεία Διεύθυνσης .

δ) το κατάλυμα που παρέχεται πληροί τις απαιτούμενες  από τις κείμενες υγειονομικές διατάξεις , προδιαγραφές υγείας και ασφάλειας και ότι σε περίπτωση που ο εργοδότης δεν παρέχει  κατάλυμα να προσκομισθούν  στοιχεία ότι ο εργαζόμενος διαθέτει εξ  ιδίων κατάλληλο κατάλυμα .

ε) ότι θα ενημερώνει την αρμόδια αρχή για οποιαδήποτε αλλαγή .

  • Ενιαία δήλωση καλλιέργειας ή εκτροφής ( πρόσφατη ) .

Η ασφάλιση των εργατών θα  γίνεται με εργόσημο και δεν μπορεί να προσκληθεί μετακλητός άνω των 60 ετών .

Τα ανωτέρω δικαιολογητικά θα υποβάλλονται  με έντυπο τρόπο και με την χρήση ταχυμεταφοράς (courier), μέχρι την δημιουργία της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας η οποία ορίστηκε ότι θα ενεργοποιηθεί στις 15 Ιουνίου 2021 και για την οποία αργότερα θα σας δοθούν πρόσθετες οδηγίες   .

ΣΥΝΙΣΤΟΥΜΕ  ΓΙΑ  ΤΗΝ ΚΑΛΥΤΕΡΗ  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ,  ΝΑ ΑΠΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ ΟΙ  ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ  ΣΕ  ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥΣ .

Κοπανός Νάουσας   30/4/2021

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

 

Γιαννακάκης Χρήστος                                                              Αποστόλου Κων/νος

Πρόεδρος  Δ.Σ.                                                                          Αναπλ. Πρόεδρος Δ.Σ.

Μηνάς Νικόλαος

Γεν. Γραμματέας

Συντάκτης

Faretra.info
Faretra.info 36805 posts

Σύνταξη, επεξεργασία ύλης & ανάρτηση ειδήσεων

Ειδήσεις με Διάρκεια