Κοινωνία

Τι προβλέπει η απόφαση για τις 120 δόσεις – Πότε θα ξεκινήσουν οι ρυθμίσεις οφειλών

Διαδικασία υπαγωγής σε καθεστώς δόσεων ετοιμάζει η κυβέρνηση, για χιλιάδες ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους με χρέη έως 50.000 ευρώ. Οι οφειλές θα αφορούν για χρέη που έχουν δημιουργηθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2016 και οι δόσεις θα είναι 120.

Σύμφωνα με υπουργική απόφαση που αναμένεται να εκδοθεί τις επόμενες μέρες, στη διαδικασία θα μπορούν να ενταχθούν φυσικά πρόσωπα με πτωχευτική ικανότητα (π.χ. έμποροι) ή νομικά πρόσωπα, εφόσον οι συνολικές οφειλές τους προς όλους τους πιστωτές τους δεν υπερβαίνουν τις 20.000 ευρώ ή οι οφειλές τους προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης (Φ.Κ.Α.) υπερβαίνουν το 85% των συνολικών οφειλών τους.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης, έως 50.000 ευρώ οφείλουν 1.062.626 άτομα. Οι οφειλές τους -μαζί με τα πρόσθετα τέλη- ξεπερνούν τα 10 δισ. ευρώ.

Κριτήρια υπαγωγής:
Για οφειλές έως 20.000 ευρώ ο οφειλέτης πρέπει να έχει θετικό αποτέλεσμα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων σε μία τουλάχιστον από τις τελευταίες τρεις χρήσεις πριν από την υποβολή της αίτησης.

Για οφειλές 20.000 – 50.000 ευρώ, πέρα από το ανωτέρω κριτήριο, ο λόγος του χρέους, αφού αφαιρεθούν οι προς διαγραφή προσαυξήσεις και τόκοι, προς το εισόδημα πρέπει να είναι μικρότερος ή ίσος του 8.

Αποκλείεται η υπαγωγή στη ρύθμιση, εφόσον συνολική αξία των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη είναι κατά 25 φορές μεγαλύτερη της προς ρύθμιση οφειλής.

Ορισμός εισοδήματος:

Το μεγαλύτερο μεταξύ του μέσου όρου των κερδών προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων της τελευταίας τριετίας ή του τελευταίου έτους πριν την υποβολή της αίτησης.

Αριθμός δόσεων:
1. Για οφειλές 3.000 – 50.000 ευρώ, μέγιστος αριθμός δόσεων 120
2. Για οφειλές έως 3.000 ευρώ, μέγιστος αριθμός δόσεων 36
3. Εφόσον το 33% του εισοδήματος του οφειλέτη επαρκεί για την αποπληρωμή της οφειλής σε λιγότερες δόσεις από το μέγιστο αριθμό, ο αριθμός των δόσεων αναπροσαρμόζεται αναλόγως.

Ρύθμιση για οφειλές 3.000 – 50.000

1. Ελάχιστο ποσό δόσης 50 ευρώ.

2. Μέγιστος αριθμός δόσεων 120.

3. Διαγραφή του 85% των προσαυξήσεων και τόκων εκπρόθεσμης καταβολής.

Ρύθμιση για οφειλές έως 3.000

1. Ελάχιστο ποσό δόσης 50 ευρώ

2. Μέγιστος αριθμός δόσεων 36

3. Καμία διαγραφή προσαυξήσεων και τόκων εκπρόθεσμης καταβολής

Δημοφιλή άρθρα

  • Εβδομάδας