Ειδήσεις με Διάρκεια Εργασία Νάουσα

Προσλήψεις προσωπικού στο Δήμο Νάουσας για τις ανάγκες των Εικαστικών Εργαστηρίων

Ο Δήμος Νάουσας ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό συνολικού αριθμού εννέα (9) ατόμων, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου  Χρόνου έως εννέα (9) μήνες, για τις ανάγκες των Εικαστικών Εργαστηρίων Δήμου Νάουσας.

Το προσλαμβανόμενο προσωπικό θα είναι ωρομίσθιο, αμιγώς αμειβόμενο από τα έσοδα που θα προέρχονται από το αντίτιμο των διδάκτρων που θα εισπράττει ο Δήμος Νάουσας από τους μαθητές των Εικαστικών Εργαστηρίων Δήμου Νάουσας.

Οι ειδικότητες και ο αριθμός αυτών που θα προσληφθούν ανά ειδικότητα είναι οι εξής:

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ  ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός

θέσης

Φορέας/

Υπηρεσία

Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός

ατόμων

101 ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΕ (Ζωγραφική – Χαρακτική) έως εννέα                     ( 9 ) μήνες 2
102 ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ ΠΕ/ΤΕ/ΔΕ έως εννέα                     ( 9 ) μήνες 1
103 ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΒΙΤΡΟ ΠΕ/ΤΕ/ΔΕ έως εννέα                     ( 9 ) μήνες 1
104 ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΨΗΦΙΔΩΤΟΥ ΠΕ/ΤΕ/ΔΕ έως εννέα                     ( 9 ) μήνες 1
105 ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΠΕ/ΤΕ/ΔΕ έως εννέα                     ( 9 ) μήνες 1
106 ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΣ ΠΕ/ΤΕ/ΔΕ έως εννέα                     ( 9 ) μήνες 1
107 ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΞΥΛΟΓΛΥΠΤΙΚΗΣ ΔΕ έως εννέα                     ( 9 ) μήνες 1
108 ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΠΕ/ΤΕ/ΔΕ έως εννέα                     ( 9 ) μήνες 1
ΣΥΝΟΛΟ 9

 

ΠΙΝΑΚΑΣ  Β : ΤΥΠΙΚΑ  ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός

θέσης

Φορέας/

Υπηρεσία

Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός

ατόμων

ΤΥΠΙΚΑ ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
101 ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΕ (Ζωγραφική – Χαρακτική) έως εννέα                  ( 9 ) μήνες 2 Τίτλοι Σπουδών :

Πτυχίο Α.Ε.Ι., Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών ή Τμήματος Εικαστικών και εφαρμοσμένων της Σ.Κ.Τ του Α.Π.Θ ή Τμήματος Εικαστικών και εφαρμοσμένων της Σ.Κ.Τ του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας ή ισότιμης σχολής του εξωτερικού

 

Επιμόρφωση (σεμινάρια, συνέδρια, ξένες γλώσσες, γνώση Η/Υ)

Προϋπηρεσία:

Αποδεδειγμένη τουλάχιστον 1ετής διδακτική σε εκπαιδευτικά Ιδρύματα του Δημοσίου ή Ο.Τ.Α. ή Δημοτικές Επιχειρήσεις ή Ιδιωτικές Σχολές.

Προϋπηρεσία στο Φορέα αποδεδειγμένη

Καλλιτεχνικό έργο:

Καλλιτεχνική δραστηριότητα αποδεδειγμένη:

Εκθέσεις, διοργάνωση εκθέσεων, εικαστικών εκδηλώσεων, συνεδρίων, εκδόσεις, διαλέξεις, δημοσιεύσεις, σκηνογραφίες, συγγραφή σχετικού βιβλίου, ειδικά εκπαιδευτικά προγράμματα, συστάσεις-διακρίσεις κλπ

102 ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ ΠΕ/ΤΕ/ΔΕ έως εννέα                  ( 9 ) μήνες 1  

Τίτλοι σπουδών :  

Πτυχίο Α.Ε.Ι., ΤΕΙ, Ι.Ε.Κ., Εργαστηρίου Ελευθέρων Σπουδών, λοιπών σχολών ή βεβαίωση μαθητείας καλλιτεχνικών σπουδών στην κεραμική.

Παρεμφερείς εικαστικές σπουδές 2 τουλάχιστον ετών  (Ιστορία Τέχνης, Φωτογραφία, Κόσμημα, Βιτρώ, Κεραμική, Αγιογραφία  κλπ).

Επιμόρφωση (σεμινάρια, συνέδρια, ξένες γλώσσες, γνώση Η/Υ, ιδιωτικές εικαστικές σπουδές κάτω του έτους, παρεμφερείς εικαστικές  σπουδές κάτω των δύο ετών, κλπ)

Προϋπηρεσία:

Αποδεδειγμένη τουλάχιστον 5ετής διδακτική σε εκπαιδευτικά Ιδρύματα του Δημοσίου ή Ο.Τ.Α. ή Δημοτικές Επιχειρήσεις ή Ιδιωτικές Σχολές.

Προϋπηρεσία στο Φορέα αποδεδειγμένη

Καλλιτεχνικό έργο:

(βλέπε  αρχική αναφορά σε Καθηγητές Εικαστικών)

103 ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΒΙΤΡΟ ΠΕ/ΤΕ/ΔΕ έως εννέα                  ( 9 ) μήνες 1 Τίτλοι σπουδών : 

Πτυχίο Α.Ε.Ι., ΤΕΙ, Ι.Ε.Κ., Εργαστηρίου Ελευθέρων Σπουδών, λοιπών σχολών  ή βεβαίωση μαθητείας καλλιτεχνικών σπουδών σε βιτρό

Παρεμφερείς σπουδές (βλέπε  αρχική αναφορά σε καθηγητές κεραμικής)

Επιμόρφωση  (βλέπε  αρχική αναφορά σε Καθηγητές κεραμικής)

Προϋπηρεσία:

Αποδεδειγμένη τουλάχιστον 5ετής διδακτική σε εκπαιδευτικά Ιδρύματα του Δημοσίου ή Ο.Τ.Α. ή Δημοτικές Επιχειρήσεις ή Ιδιωτικές Σχολές.

Προϋπηρεσία στο Φορέα αποδεδειγμένη

Καλλιτεχνικό έργο:

(βλέπε  αρχική αναφορά σε Καθηγητές Εικαστικών)

104 ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΨΗΦΙΔΩΤΟΥ ΠΕ/ΤΕ/ΔΕ έως εννέα                  ( 9 ) μήνες 1 Τίτλοι Σπουδών :  Πτυχίο Α.Ε.Ι. Τ.Ε.Ι.,  Ι.Ε.Κ., Εργαστηρίου Ελευθέρων Σπουδών, λοιπών σχολών, ή βεβαίωση μαθητείας καλλιτεχνικών σπουδών στο ψηφιδωτό.

Παρεμφερείς σπουδές (βλέπε  αρχική αναφορά σε καθηγητές κεραμικής)

Επιμόρφωση  (βλέπε  αρχική αναφορά σε Καθηγητές κεραμικής)

Προϋπηρεσία:

Αποδεδειγμένη τουλάχιστον 5ετής διδακτική σε εκπαιδευτικά Ιδρύματα του Δημοσίου ή Ο.Τ.Α. ή Δημοτικές Επιχειρήσεις ή Ιδιωτικές Σχολές.

Προϋπηρεσία στο Φορέα αποδεδειγμένη

Καλλιτεχνικό έργο:

(βλέπε  αρχική αναφορά σε Καθηγητές Εικαστικών)

 

105 ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΠΕ/ΤΕ/ΔΕ έως εννέα                  ( 9 ) μήνες 1 Τίτλοι Σπουδών :  Πτυχίο Α.Ε.Ι. Τ.Ε.Ι.,  Ι.Ε.Κ., Εργαστηρίου Ελευθέρων Σπουδών, λοιπών σχολών, ή βεβαίωση μαθητείας καλλιτεχνικών σπουδών στην αγιογραφία.

Παρεμφερείς σπουδές (βλέπε  αρχική αναφορά σε καθηγητές κεραμικής)

Επιμόρφωση  (βλέπε  αρχική αναφορά σε Καθηγητές κεραμικής)

Προϋπηρεσία:

Αποδεδειγμένη τουλάχιστον 1ετής διδακτική σε εκπαιδευτικά Ιδρύματα του Δημοσίου ή Ο.Τ.Α. ή Δημοτικές Επιχειρήσεις ή Ιδιωτικές Σχολές.

Προϋπηρεσία στο Φορέα αποδεδειγμένη

Καλλιτεχνικό έργο:

(βλέπε  αρχική αναφορά σε Καθηγητές Εικαστικών)

 

106 ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΣ ΠΕ/ΤΕ/ΔΕ έως εννέα                  ( 9 ) μήνες 1 Τίτλοι σπουδών :  Πτυχίο Α.Ε.Ι. ΤΕΙ, Ι.Ε.Κ., Εργαστηρίου Ελευθέρων Σπουδών, λοιπών σχολών ή βεβαίωση μαθητείας καλλιτεχνικών σπουδών στο κόσμημα.

Παρεμφερείς σπουδές (βλέπε  αρχική αναφορά σε καθηγητές κεραμικής)

Επιμόρφωση  (βλέπε  αρχική αναφορά σε Καθηγητές κεραμικής)

Προϋπηρεσία:

Αποδεδειγμένη τουλάχιστον 1ετής διδακτική σε εκπαιδευτικά Ιδρύματα του Δημοσίου ή Ο.Τ.Α. ή Δημοτικές Επιχειρήσεις ή Ιδιωτικές Σχολές.

Προϋπηρεσία στο Φορέα αποδεδειγμένη

Καλλιτεχνικό έργο:

(βλέπε  αρχική αναφορά σε Καθηγητές Εικαστικών)

107 ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΞΥΛΟΓΛΥΠΤΙΚΗΣ ΔΕ έως εννέα                  ( 9 ) μήνες 1 Τίτλοι σπουδών :  Βεβαίωση Ι.Ε.Κ., Εργαστηρίου Ελευθέρων Σπουδών, λοιπών σχολών  ή βεβαίωση μαθητείας καλλιτεχνικών σπουδών σε ξυλογλυπτική.

Παρεμφερείς σπουδές (βλέπε  αρχική αναφορά σε καθηγητές κεραμικής)

Επιμόρφωση  (βλέπε  αρχική αναφορά σε Καθηγητές κεραμικής)

Προϋπηρεσία:

Αποδεδειγμένη τουλάχιστον 1ετής διδακτική σε εκπαιδευτικά Ιδρύματα του Δημοσίου ή Ο.Τ.Α. ή Δημοτικές Επιχειρήσεις ή Ιδιωτικές Σχολές.

Προϋπηρεσία στο Φορέα αποδεδειγμένη

Καλλιτεχνικό έργο:

(βλέπε  αρχική αναφορά σε Καθηγητές Εικαστικών)

108 ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΠΕ/ΤΕ/ΔΕ έως εννέα                  ( 9 ) μήνες 1 Τίτλοι Σπουδών :  Πτυχίο Α.Ε.Ι. Τ.Ε.Ι.,  Ι.Ε.Κ., Εργαστηρίου Ελευθέρων Σπουδών, λοιπών σχολών, ή βεβαίωση μαθητείας καλλιτεχνικών σπουδών στην  φωτογραφία.

Παρεμφερείς σπουδές (βλέπε  αρχική αναφορά σε καθηγητές κεραμικής)

Επιμόρφωση  (βλέπε  αρχική αναφορά σε Καθηγητές κεραμικής)

Προϋπηρεσία:

Αποδεδειγμένη τουλάχιστον 5ετής διδακτική σε εκπαιδευτικά Ιδρύματα του Δημοσίου ή Ο.Τ.Α. ή Δημοτικές Επιχειρήσεις ή Ιδιωτικές Σχολές.

Προϋπηρεσία στο Φορέα αποδεδειγμένη

Καλλιτεχνικό έργο:

(βλέπε  αρχική αναφορά σε Καθηγητές Εικαστικών)

 

ΣΥΝΟΛΟ 9

 

Η Ανακοίνωση για την πλήρωση των ανωτέρω θέσεων εκδόθηκε σύμφωνα με το με αριθμ. 524/1980 Π.Δ ( ΦΕΚ 143/Α/17.06.1980), όπως ισχύει.

Ολόκληρη η Ανακοίνωση με το Παράρτημά της είναι αναρτημένη στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημαρχείου Νάουσας και στη Διαύγεια                                                  ( ΑΔΑ :  ΩΗΒΑΩΚ0-ΜΥ2 ), όπου μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να λάβουν γνώση των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων που απαιτούνται , καθώς και των δικαιολογητικών που είναι απαραίτητα στην υποβολή των αιτήσεων.

Οι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλλουν αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στο Γραφείο Πολιτισμού του Δήμου Νάουσας ( τηλ. 2332350375,  -338,-360,-374 ), οδός Δημαρχίας 30, 2ος όροφος Δημαρχείου Νάουσας, τις εργάσιμες μέρες και ώρες  από 09:00 έως 13 :00  από Πέμπτη  24 Αυγούστου έως και Δευτέρα  4  Σεπτεμβρίου  2017 , οπότε λήγει η προθεσμία υποβολής αιτήσεων .

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ

Κοινοποιείται : 

1) σε 1 ημερήσια εφημερίδα του Νομού

2) Γραφείο Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού

3) Γραφείο Πολιτισμού

ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ

banner-article

Δημοφιλή άρθρα

  • Εβδομάδας