Ειδήσεις με Διάρκεια Εργασία Τοπικά

Ενημέρωση για κατάρτιση και πρακτική άσκηση για άνεργους νέους 18-24 ετών

Εμπορικός Σύλλογος Αλεξάνδρειας:

Ενημέρωση σχετικά με την Πράξη “Δράσεις κατάρτισης,

πρακτικής άσκησης, συμβουλευτικής και πιστοποίησης

για άνεργους νέους 18-24 ετών στον τομέα του λιανικού

εμπορίου” ).     

Η Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου & Επιχειρηματικότητας (Ε.Σ.Ε.Ε.), ως συνδικαιούχος, έχει αναλάβει την υλοποίηση της Πράξης “Δράσεις κατάρτισης, πρακτικής άσκησης, συμβουλευτικής και πιστοποίησης για άνεργους νέους 18-24 ετών στον τομέα του λιανικού εμπορίου” (κωδικός ΟΠΣ: 5007886), που εντάσσεται στο ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2014-2020. Η Πράξη, που συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας για την Απασχόληση των Νέων (ΠΑΝ/ΥΕΙ), αποσκοπεί στη συμβουλευτική καθοδήγηση, κατάρτιση, πρακτική και πιστοποίηση των επαγγελματικών προσόντων 4.000 ανέργων και οικονομικά μη ενεργών νέων, ηλικίας από 18 έως 24 ετών, σε αντικείμενα του Λιανικού Εμπορίου κι ο εφοδιασμός τους με τις κατάλληλες γνώσεις και μεθοδολογίες, ώστε να επανενταχθούν απρόσκοπτα τα επόμενα χρόνια στην ελληνική αγορά εργασίας, απασχολούμενοι στον κλάδο.   Δικαίωμα συμμετοχής στη Δράση έχουν άνεργοι νέοι/νέες, που πληρούν τις κάτωθι γενικές προϋποθέσεις:

  • Κατά την ένταξή τους στο πρόγραμμα (η παροχή συμβουλευτικής αποτελεί την εναρκτήρια δράση του προγράμματος) οι ωφελούμενοι θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος και δεν θα πρέπει να έχουν υπερβεί το 25o έτος της ηλικίας τους (24 έτη και 364 ημέρες).
  • Να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανέργων του ΟΑΕΔ, ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι
  • Να είναι απόφοιτοι Υποχρεωτικής/Δευτεροβάθμιας/Μεταδευτεροβάθμιας/ Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης
  • Να μην έχουν τη μαθητική, σπουδαστική ή φοιτητική ιδιότητα.
  • Να έχουν συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο/φόρμα εξατομικευμένης παρέμβασης και να έχουν συμφωνήσει σε Ατομικό Σχέδιο Δράσης πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής.

Σημαντική Σημείωση

  • Οι νέοι, που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα θα πρέπει να διαθέτουν κάρτα ανεργίας σε ισχύ, τόσο κατά την έναρξη του Προγράμματος, όσο και κατά τη λήξη. Κάθε ενδιαφερόμενος έχει δικαίωμα να υποβάλλει αίτηση συμμετοχής σε μια Διοικητική Περιφέρεια και δεν επιτρέπεται η εκ των υστέρων αλλαγή Διοικητικής Περιφέρειας. Ακόμα, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμμετάσχουν σε μία δράση από τις συνολικά προκηρυσσόμενες Δράσεις κατάρτισης, πρακτικής, πιστοποίησης και συμβουλευτικής για άνεργους νέους 18-24 ετών σε ειδικότητες που αφορούν σε τομείς αιχμής της Ελληνικής Οικονομίας.

Η διάρκεια της κατάρτισης είναι 380 ώρες (120 ώρες θεωρητική κατάρτιση και 260 ώρες πρακτική άσκηση). Το εκπαιδευτικό επίδομα για κάθε ώρα θεωρητικής κατάρτισης ανέρχεται σε 5,33 ευρώ(συμπεριλαμβανομένων των ασφαλιστικών εισφορών και λοιπών κρατήσεων),ενώ το επίδομα πρακτικής άσκησης των ωφελουμένων αντιστοιχεί σε 3,20 ευρώ (συμπεριλαμβανομένων των ασφαλιστικών εισφορών και λοιπών κρατήσεων) ανά ώρα. Η συνολική αξία του εκπαιδευτικού επιδόματος ανέρχεται σε 1.471,60 ευρώ (συμπεριλαμβανομένων των ασφαλιστικών εισφορών και λοιπών κρατήσεων).

Οι δυνητικοί ωφελούμενοι  μπορούν να καταθέσουν αίτηση συμμέτοχης στην ειδικά διαμορφωμένη ηλεκτρονική πλατφόρμα http://www.esee-emporio.gr στο αντίστοιχο πεδίο. Η ένταξη στο μητρώο ωφελουμένων θα πραγματοποιηθεί ως εξής:

  1. Συμπλήρωση και υποβολή της αίτησης ηλεκτρονικά. Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλλει την αίτηση του από 31/07/2017 έως 20/09/2017 και ώρα 23:59:59.
  2. Αμέσως μετά την ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων, οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν στην Ε.Σ.Ε.Ε. (Κτίριο ΙΝΕΜΥ/Ε.Σ.Ε.Ε., Πετράκη 8, ΤΚ 10563, ΑΘΗΝΑ), φάκελο με τα δικαιολογητικά όπως περιγράφονται στην πρόσκληση, ώστε να πιστοποιήσουν τα όσα δηλώνουν στην αίτηση τους και να ολοκληρωθεί η αξιολόγηση και κατάταξή τους. Επισημαίνεται, ότι η Ε.Σ.Ε.Ε. δεν θα δέχεται αιτήσεις κατά το διάστημα 7/8/2017-18/8/2017 (είτε ταχυδρομικώς, είτε με αυτοπρόσωπη παράδοση).

Ως καταληκτική ημερομηνία παραλαβής – κι όχι αποστολής – των  δικαιολογητικών από το πρωτόκολλο της Ε.Σ.Ε.Ε., ορίζεται η Τετάρτη 27 Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα 14:00. Η μη εμπρόθεσμη υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης (μετά τις 20 Σεπτεμβρίου 2017), όπως και η παραλαβή των δικαιολογητικών (μετά τις 27 Σεπτεμβρίου 2017), καθιστά τη σχετική αίτηση άκυρη.

Επιπρόσθετα, όσες επιχειρήσεις ενδιαφέρονται να προσφέρουν θέσεις πρακτικής άσκησης στο εν λόγω πρόγραμμα μπορούν να ενταχθούν στο αντίστοιχο  Μητρώο Επιχειρήσεων μέσω της εγγραφής τους στην ηλεκτρονική πλατφόρμα http://www.esee-emporio.gr. Οι επιχειρήσεις που θα ενταχθούν στο Μητρώο Επιχειρήσεων, θα καλύψουν κατά προτεραιότητα τις ανάγκες πρακτικής άσκησης του έργου.                                                ΤΟ Δ.Σ               

banner-article

Δημοφιλή άρθρα

  • Εβδομάδας