Βέροια Ειδήσεις με Διάρκεια Τοπικά Υγεία

Υποβολή αιτήσεων για κατάρτιση στο Δ.Ι.Ε.Κ του Γ. Νοσοκομείου Βέροιας, από 1 έως 15 Σεπτεμβρίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 3ης Υ.ΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Δ.Ι.Ε.Κ ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ

59132 ΒΕΡΟΙΑ

Τηλέφωνα: 2331351145

E mail diek@verhospi.gr

Βάσει :

  1. Της κοινής ΥΠ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ με Αριθμ. Πρωτ. Γ4α/ΓΠ.55004/15-13/6/2016 «Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη λειτουργία, το προσωπικό καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια που αφορά τα Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΔΙΕΚ) του Ν. 4186/2013, αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας»
  2. Γ4α/Γ.Π οικ. 62149/ 31-08-2016 ΦΕΚ Β 2742«Ρύθμιση ειδικών θεμάτων της διαδικασίας επιλογής καταρτιζομένων στα Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΔΙΕΚ) του Ν. 4186/2013»

Για το εκπαιδευτικό έτος 2016-2017, οι αιτήσεις επιλογής των καταρτιζομένων στο Δ.Ι.Ε.Κ του Γ.Ν. Βέροιας υποβάλλονται  στην Σχολή  από:

1 έως 15 Σεπτεμβρίου & από 8 πμ έως 2 μμ.

Απαραίτητα δικαιολογητικά για την επιλογή των υποψήφιων καταρτιζομένων Δ.Ι.Ε.Κ αποτελούν τα ακόλουθα:

  1. Σχετική αίτηση που θα δίδεται και θα συμπληρώνεται στο Ι.Ε.Κ
  2. Ο εκάστοτε προβλεπόμενος πρωτότυπος τίτλος σπουδών (απολυτήριο ή πτυχίο), του οποίου θα εκδίδεται φωτοαντίγραφο με μέριμνα του Ι.Ε.Κ για τη χρήση του στην επιλογή και θα επιστρέφεται ο πρωτότυπος τίτλος στον υποψήφιο
  3. Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή Διαβατήριο
  4. Βεβαίωση Ι.Κ.Α ή Δημόσιας Υπηρεσίας, στην οποία θα αναγράφεται η προϋπηρεσία (ημερομίσθια ή έτη) που τυχόν πραγματοποίησε ο υποψήφιος σχετική με την ειδικότητα που επιθυμεί να καταρτιστεί ή βεβαίωση Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ) στην οποία αναγράφεται ο χρόνος άσκησης συγκεκριμένης επιτήδευσης από τον υποψήφιο
  5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης προκειμένου για πολύτεκνο ή τρίτεκνο γονέα ή τέκνο πολύτεκνης ή τρίτεκνης οικογένειας ή μονογονεϊκής οικογένειας, με τους περιορισμούς που τίθενται από την ισχύουσα νομοθεσία
  6. Για την εγγραφή αλλοδαπών υπηκόων χωρών εκτός Ε.Ε., εντός Ε.Ε. και ομογενών απαιτείται η κατάθεση διαβατηρίου ή ταυτότητας ομογενών καθώς και της άδειας παραμονής για τους υπηκόους χωρών εκτός Ε.Ε.

Σε περίπτωση μη αποφοίτησης από Ελληνικό Λύκειο ή ΣΕΚ απαιτείται η κατάθεση του ισότιμου τίτλου σπουδών, επίσημης μετάφρασης αυτού καθώς και της ισοτιμίας του, εκδοθέντων από δημόσια Ελληνική υπηρεσία.

ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ Δ.Ι.Ε.Κ.                                                                    Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

α/α

ΓΕΩΡΓΙΤΖΙΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ         

ΜΑΓΟΥΛΑ-ΒΑΡΒΕΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ  ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

 

banner-article

Ροη ειδήσεων