Εργασία

Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας – Χρήσιμες πληροφορίες

Με τις αλλεπάλληλες αλλαγές του θεσμικού πλαίσιο των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας, έχουν δημιουργηθεί εύλογες αμφιβολίες σε εργαζομένους και εργοδότες αναφορικά με το κατά πόσον υπόκεινται σε κάποια Συλλογική Σύμβαση Εργασίας ή όχι.

Σε συνέχεια του σχετικού ενημερωτικού του ΙΝΕ ΓΣΣΕ με τίτλο «Μέρος 1ο: Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας», το οποίο περιέχει σημαντικές πληροφορίες, μεταξύ άλλων, για τα ζητήματα του εύρους δέσμευσης από Σ.Σ.Ε., τη διάρκεια ισχύος αυτών, καθώς και την αναγκαστική παράταση της ισχύος και τη μετενέργεια τους, υπό το πρίσμα των σχετικώς πρόσφατων νομοθετικών εξελίξεων, σκοπός του παρόντος ενημερωτικού σημειώματος είναι να ενημερώσει αναφορικά με ένα ευχερή τρόπο διαπίστωσης των κλαδικών, ομοιοεπαγγελματικών και επιχειρησιακών συμβάσεων εργασίας, που παραμένουν σήμερα εν ισχύ, καθώς και των αντίστοιχων συλλογικών συμβάσεων, οι οποίες ενδεχομένως έληξαν.

Ιστοσελίδα του ΟΜΕΔ

Σκοπός του Οργανισμού Μεσολάβησης και Διαιτησίας είναι η υποστήριξη των ελεύθερων συλλογικών διαπραγματεύσεων ανάμεσα στις οργανώσεις των εργαζομένων και των εργοδοτών ή μεμονωμένους εργοδότες με την παροχή υπηρεσιών μεσολάβησης και διαιτησίας. Η ανανεωμένη ιστοσελίδα του Οργανισμού Μεσολάβησης και Διαιτησίας (Ο.ΜΕ.Δ.) εμπεριέχει πληροφορίες για επιχειρησιακές, κλαδικές και ομοιοεπαγγελματικές συμβάσεις εργασίας. Ειδικότερα, στην ιστοσελίδα του ΟΜΕΔ www.omed.gr παρέχονται οι εξής πληροφορίες:

(i) Στην κατηγορία – πεδίο ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ παρέχεται πρόσβαση στις ομοιοεπαγγελματικές και κλαδικές ΣΣΕ, οι οποίες αναφέρονται αλφαβητικά, καθώς και στην Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, η οποία αναφέρεται υπό τη συντομογραφία (Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.).

Επιπλέον, υπάρχει η δυνατότητα αναζήτησης συγκεκριμένης κλαδικής ή ομοιοεπαγγελματικής ΣΣΕ βάσει των παρακάτω πεδίων «Τίτλος» , «Συμβαλλόμενα μέρη – Οργανώσεις εργαζομένων», «Συμβαλλόμενα μέρη – Οργανώσεις εργοδοτών», «Πεδίο εφαρμογής» και «Έτος».

Μάλιστα, σε ορισμένες από τις εν λόγω συλλογικές συμβάσεις υπάρχει και η ένδειξη κωδικοποίησης στο πάνω δεξιά τμήμα της οθόνης. Πρόκειται για μια πολύ χρήσιμη προσθήκη, καθώς είθισται οι κλαδικές και ομοιοεπαγγελματικές ΣΣΕ να παραπέμπουν σε προηγούμενες ως προς λοιπούς όρους, που δεν θίγονται από τις πλέον πρόσφατες, οπότε η ανεύρεση του συνόλου των ισχυουσών διατάξεων καθίσταται ιδιαιτέρως δυσχερής, ιδίως ενόψει του ότι η ιστοσελίδα του ΟΜΕΔ δεν περιέχει συλλογικές συμβάσεις, που έχουν υπογραφεί προ του 2000.

(ii) Στην κατηγορία – πεδίο ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ παρέχεται πρόσβαση στις Επιχειρησιακές Συλλογικές Συμβάσεις ΣΣΕ, οι οποίες αναφέρονται αλφαβητικά.
Σημαντική καινοτομία αποτελεί το γεγονός ότι υπάρχει η δυνατότητα αναζήτησης ΣΣΕ συγκεκριμένης επιχείρησης, βάσει της επωνυμίας αυτής.

(iii) Στην κατηγορία – πεδίο ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ εμπεριέχεται η βασικότερη νομοθεσία, που άπτεται της συλλογικής διαπραγμάτευσης, που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για σκοπούς ενημέρωσης.

Ιστοσελίδα του Υπουργείου Εργασίας

Η ακόλουθη ιστοσελίδα του Υπουργείου Εργασίας http://www.ypakp.gr/ στην ενότητα Θέματα -> Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, περιέχει πληροφορίες Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας, οι οποίες μπορούν να αναζητηθούν κατά είδος και ανά έτος.

Συμπεράσματα

Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να γίνεται προσεκτική αναζήτηση στις παραπάνω ιστοσελίδες ως προς ενδεχομένως ισχύουσες Σ.Σ.Ε., οι οποίες περιέχουν, κατά κανόνα, έγκυρη ενημέρωση ως προς το ζήτημα αυτό, ενώ θα πρέπει να αποφεύγεται η αναφορά σε ιστοσελίδες αμφιβόλου προελεύσεως, οι οποίες πιθανόν να μην είναι επικαιροποιήμενες ή ακριβείς.

Ωστόσο, τα αποτελέσματα της αναζήτησης καλό είναι να επιβεβαιώνονται και με τις αντίστοιχες συνδικαλιστικές οργανώσεις, που υπογράφουν τις εκάστοτε ισχύουσες ΣΣΕ ως προς την εγκυρότητα των εν λόγω αποτελεσμάτων. INE-GSEE_Logo_161014

Το Δίκτυο Παροχής Υπηρεσιών Πληροφόρησης, Συμβουλευτικής και Ενδυνάμωσης Εργαζομένων των ΙΝΕ – ΓΣΕΕ στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του, συνεχίζει την προσπάθεια ενημέρωσης των εργαζομένων, με τη δημοσίευση κειμένων που αφορούν θέματα εργατικού δικαίου και δικαίου κοινωνικής ασφάλισης. Η δράση αυτή συνεχίζεται με την παροχή πληροφοριών σχετικά με τις

Για ερωτήματα και αιτήματα που άπτονται των εργασιακών δικαιωμάτων, της ασφαλιστικής νομοθεσίας και των προϋποθέσεων συνταξιοδότησης καθώς και θεμάτων απασχόλησης και κατάρτισης μπορείτε να απευθύνεστε στο παράρτημα του ΙΝΕ ΓΣΕΕ Κ.Μακεδονίας στη Βέροια. Στοιχεία επικοινωνίας: Σωτήρη Πέτρουλα 5, Βέροια Τ.Κ. 59100
Τηλέφωνο : 23310-71890,e-mail: veroiainediktio@inegsee.gr, webpage: www.inegsee.gr, www.ergasiaine.gr, πρόσωπα επικοινωνίας: Μπαρμπαρούση Στέλλα, Φουτσιτζόγλου Κορνηλία.

banner-article

Δημοφιλή άρθρα

  • Εβδομάδας