Εργασία

ΟΑΕΔ. Πρόγραμμα πρόσληψης έως 11.000 ανέργων 25 με 66 ετών, το 2016

Στα 59,4 εκατ. ευρώ θα ανέλθει η δαπάνη για την πρόσληψη έως 11.000 ανέργων ηλικίας 25 – 66 ετών, στο πρόγραμμα που εκπονεί ο ΟΑΕΔ και το οποίο εκτός από το 2015, επεκτάθηκε και για το 2016.

Σύμφωνα με σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) που υπογράφουν η Αναπληρώτρια υπουργός Εργασίας, κ. Ράνια Αντωνοπούλου και ο υφυπουργός Ανάπτυξης, υπεύθυνος για το ΕΣΠΑ, κ. Αλέξανδρος Χαρίτσης, προκύπτει ότι η κατανομή του παραπάνω ποσού θα γίνει ως εξής: Τα 41,58 εκατ. ευρώ θα δαπανηθούν εντός του τρέχοντος έτους και τα υπόλοιπα 17,82 εκατ. ευρώ, το 2016.

Όπως σημειώνεται από το σύνολο του ποσού, τα 17 εκατ. ευρώ, που αντιστοιχούν σε 4.090 θέσεις συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους, στο πλαίσιο του Θεματικού Άξονα 3, Άξονας Προτεραιότητας 7: «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην απασχόληση» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη του Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007 – 2013. Ως επιλέξιμες γεωγραφικές περιοχές ορίζονται οκτώ Περιφέρειες Αμιγούς Στόχου Σύγκλισης οι οποίες είναι: Κρήτη, Ιόνια Νησιά, Β. Αιγαίο, Ανατολική Μακεδονία & Θράκη, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα και Πελοπόννησος.

Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες που θα πραγματοποιηθούν έως 31-12-2015, που λήγει το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο της ανωτέρω πράξης.

Η δαπάνη ποσού ύψους 24.580.000 ευρώ που αντιστοιχούν στις λοιπές 6.910 θέσεις θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του ΟΑΕΔ.

Για το έτος 2016, η συνολική δαπάνη των 17,82 εκατ ευρώ που αντιστοιχούν στο σύνολο των 11.000 θέσεων του προγράμματος θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του ΟΑΕΔ.

Η εκτιμώμενη δαπάνη από τη διενέργεια των ελέγχων για το σύνολο του προγράμματος, η οποία δεν αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη του προγράμματος και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του ΟΑΕΔ, ανέρχεται στο ποσό των 800.000 ευρώ και κατανέμεται ως εξής:
Για το έτος 2015: 500.000 ευρώ
Για το έτος 2016: 300.000 ευρώ

Η ενίσχυση που θα λάβει η κάθε επιχείρηση θα υπόκεται στον κανόνα de minimis και δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ, εντός τριετίας. Το συνολικό ποσό ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που χορηγείται σε μια ενιαία επιχείρηση που εκτελεί οδικές εμπορευματικές μεταφορές για λογαριασμό τρίτων δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των 100.000 ευρώ σε οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονομικών ετών.

Επισημαίνεται ότι στον ως άνω έλεγχο της σώρευσης αθροίζονται και οι ενισχύσεις ήσσονος σημασίας που έχουν λάβει οι συνδεδεμένες με την αιτούσα επιχειρήσεις.

Στην «ενιαία/συνδεδεμένη επιχείρηση» περιλαμβάνονται, όλες οι επιχειρήσεις που έχουν τουλάχιστον μία από τις ακόλουθες σχέσεις μεταξύ τους:
α) Μια επιχείρηση κατέχει την πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου των μετόχων ή των εταίρων άλλης επιχείρησης.
β) Μια επιχείρηση έχει το δικαίωμα να διορίζει ή να παύει την πλειοψηφία των μελών του διοικητικού, διαχειριστικού ή εποπτικού οργάνου άλλης επιχείρησης.
γ) Μια επιχείρηση έχει το δικαίωμα να ασκήσει δεσπόζουσα επιρροή σε άλλη επιχείρηση βάσει σύμβασης που έχει συνάψει με αυτήν ή δυνάμει ρήτρας του καταστα¬τικού της αυτής της τελευταίας.
δ) Μια επιχείρηση που είναι μέτοχος ή εταίρος άλλης επιχείρησης ελέγχει μόνη της, βάσει συμφωνίας που έχει συνάψει με άλλους μετόχους ή εταίρους της εν λόγω επιχείρησης, την πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου των μετόχων ή των εταίρων αυτής της επιχείρησης.

 ageliesergasias.gr

 

banner-article

Ροη ειδήσεων