Εργασία Κοινωνία

Η μετατροπή Σύμβασης Εργασίας από ορισμένου χρόνου σε αορίστου

Σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 40 του Ν. 3986/2011 «Σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, η οποία περιλαμβάνει όρο για πρόωρη καταγγελία της με εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας ως προς την αποζημίωση απόλυσης για τις συμβάσεις εργασίας αορίστου χρόνου, κατά τις διατάξεις του Ν. 2112/20, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 74 παράγραφοι 2 και 3 του Ν. 3863/2010, μετατρέπεται αυτοδικαίως σε σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου κατά την καταγγελία».

Οι διατάξεις στις οποίες παραπέμπει το άρθρο του νόμου αφορούν την καταγγελία σύμβασης υπαλλήλου, την καταγγελία με προειδοποίηση και τη δυνατότητα καταβολής της οφειλόμενης αποζημίωσης σε δόσεις.

Με το συγκεκριμένο άρθρο καθίσταται νόμιμη η συμφωνία της πρόωρης λύσης σύμβασης ορισμένου χρόνου, ανεξάρτητα από την ύπαρξη ή μη σπουδαίου λόγου, με την καταβολή της αποζημίωσης βάσει των διατάξεων που διέπουν την καταγγελία σύμβασης αορίστου χρόνου.

Εάν, για παράδειγμα και προκειμένου να γίνει κατανοητό το περιεχόμενο της διάταξης, έχει συναφθεί μεταξύ εργοδότη και εργαζόμενου σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου διάρκειας 9 μηνών, με αναφορά σε πρόωρη καταγγελία της και σε αποζημίωση απόλυσης, όπως παραπάνω αναλύθηκε, τότε, στην περίπτωση που η σύμβαση λυθεί μετά από 5 μήνες, δεν θα οφείλει ο εργοδότης αποζημίωση στον εργαζόμενο, καθώς σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί καταγγελίας σύμβασης αορίστου χρόνου, αποζημίωση απόλυσης οφείλεται μετά από τη συμπλήρωση 12 μηνών.

Ενώ, εάν δεν είχε προβλεφθεί όρος περί εφαρμογής των διατάξεων περί αποζημίωσης απόλυσης, στην περίπτωση πρόωρης λύσης της σύμβασης από τον εργοδότη στους 5 μήνες, χωρίς την ύπαρξη σπουδαίου λόγου, ο τελευταίος θα καθίστατο υπερήμερος αποκρούοντας την προσφορά υπηρεσιών από το μισθωτό και θα υποχρεωνόταν να καταβάλει ως μισθούς υπερημερίας τις αποδοχές των υπόλοιπων τεσσάρων (4) μηνών, μέχρι την αρχικά συμφωνημένη λήξη της σύμβασης.

Παρέχεται, δηλαδή, η δυνατότητα καταγγελίας μίας σύμβασης ορισμένου χρόνου πριν τη συμφωνημένη λήξη της, χωρίς καταβολή αποζημίωσης, αφού με την μετατροπή της σε σύμβαση αορίστου χρόνου εκ του νόμου, εφαρμόζεται η διάταξη της παρ. 5α του άρθρου 17 του Ν. 3899/2010, που ορίζει ότι οι συμβάσεις εργασίας αορίστου χρόνου κατά τους πρώτους 12 μήνες λύονται χωρίς προειδοποίηση και χωρίς καταβολή αποζημίωσης.

Κατόπιν των ανωτέρω τονίζουμε, ότι το άρθρο 40 του Ν. 3896/2011, αφορά περίπτωση αυτοδίκαιης μετατροπής σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου σε αορίστου, η οποία αντί να ενισχύει, περιορίζει τα δικαιώματα του εργαζόμενου. Απαιτείται η προσοχή στις περιπτώσεις που σε σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου περιλαμβάνεται όρος πρόωρης λύσης της με καταβολή αποζημίωσης, ώστε να μη βρεθεί ο μισθωτός προ δυσάρεστων εκπλήξεων. INE-GSEE_Logo_161014-300x160

Το Δίκτυο Παροχής Υπηρεσιών Πληροφόρησης, Συμβουλευτικής και Ενδυνάμωσης Εργαζομένων των ΙΝΕ – ΓΣΕΕ στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του, συνεχίζει την προσπάθεια ενημέρωσης των εργαζομένων, με τη δημοσίευση κειμένων που αφορούν θέματα εργατικού δικαίου και δικαίου κοινωνικής ασφάλισης.

Για ερωτήματα και αιτήματα που άπτονται των εργασιακών δικαιωμάτων, της ασφαλιστικής νομοθεσίας και των προϋποθέσεων συνταξιοδότησης καθώς και θεμάτων απασχόλησης και κατάρτισης μπορείτε να απευθύνεστε στο παράρτημα του ΙΝΕ ΓΣΕΕ Κ. Μακεδονίας στη Βέροια. Στοιχεία επικοινωνίας: Σωτήρη Πέτρουλα 5, Βέροια Τ.Κ. 59100
Τηλέφωνο : 23310-71890,e-mail: veroiainediktio@inegsee.gr, webpage: www.inegsee.gr, www.ergasiaine.gr, πρόσωπα επικοινωνίας: Μπαρμπαρούση Στέλλα, Φουτσιτζόγλου Κορνηλία, Σιδηροπούλου Δήμητρα

banner-article

Δημοφιλή άρθρα

  • Εβδομάδας